Giải đề Cambridge IELTS 14, Test 2, Listening Section 3: Woolly mammoths on St Paul's Island

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 14, Test 2, Listening Section 3: Woolly mammoths on St Paul's Island.
ZIM Academy
15/08/2023
giai de cambridge ielts 14 test 2 listening section 3 woolly mammoths on st pauls island

Đáp án

Question

Đáp án

21

B

22

C

23

A

24

A

25

E

26

D

27

A

28

H

29

G

30

C

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 14, Test 2, Listening section 3: Woolly mammoths on St Paul's Island

Questions 21-24: Woolly mammoths on St Paul's Island

Question 21

Đáp án: B

Vị trí:

Martin: Yes. But we thought we needed something general about woolly mammoths in our introduction, to establish that they were related to our modern elephant, and they lived thousands of years ago in the last ice age. 

Rosie: Maybe we could show a video clip of a cartoon about mammoths. But that'd be a bit childish. Or we could have a diagram, it could be a timeline to show when they lived, with illustrations? 

Martin: Or we could just show a drawing of them walking in the ice? No, let's go with your last suggestion.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

21. How will Rosie and Martin introduce their presentation?

A. with a drawing of woolly mammoths in their natural habitat.

B. with a timeline showing when woolly mammoths lived.

C. with a video clip about woolly mammoths.

Keywords được paraphrase:

 • Từ khóa trong câu hỏi là “how introduce their presentation” (cách giới thiệu bài thuyết trình)

 • Ta đọc qua hết cả ba đáp án, và chỉ nên tập trung ở những từ khóa khác nhau giữa các sự lựa chọn. Đáp án A. ta cần lưu ý chữ “a drawing” (một bản vẽ). Đáp án B. từ khóa là “a timeline” (một biểu đồ thời gian). Đáp án C. ta gạch chân chữ “a video clip” (một đoạn phim)

Giải thích

Giải thích đáp án:

 • Giọng nam dẫn vào câu hỏi bằng câu nói “we needed something general about woolly mammoths in our introduction” (chúng ta cần một cái gì chung về woolly mammoths ở phần giới thiệu).

 • Giọng nữ đưa ra câu trả lời là “we could show a video clip” (chúng ta có thể trình chiếu một đoạn phim) nhưng ngay sau đó, bạn nữ đã loại bỏ đáp án C. với lý do “that'd be a bit childish” (nó khá là trẻ con). Sau đó, bạn nữ đưa ra đáp án B. “it could be a timeline” (nó có thể là một biểu đồ thời gian) và bạn nam cũng gợi ý thêm đáp án C. “we could just show a drawing” (chúng ta có thể chỉ trình chiếu một bản vẽ).

 • Cuối cùng, bạn nam kết luận bằng câu “let's go with your last suggestion” (hãy quyết định với gợi ý cuối cùng của bạn”, và bạn nữ đồng ý bằng cụm từ “good” (ổn). Vì vậy đáp án cuối cùng ở đây là câu B.

Question 22

Đáp án: C

Vị trí:

ROSIE: Yes. The tooth was found by a man called Russell Graham. He picked it up from under a rock in a cave. He knew it was special - for a start it was in really good condition, as if it had been just extracted from the animal’s jawbone. Anyway, they found it was 6,500 years old.

TUTOR: So why was that significant?

ROSIE: Well the mammoth bones previously found on the North American mainland were much less recent than that. So this was really amazing. (Q22)

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

22. What was surprising about the mammoth tooth found by Russell Graham?

A. It was still embedded in the mammoth’s jawbone.

B. It was from an unknown species of mammoth.

C. It was not as old as mammoth remains from elsewhere.

Keywords được paraphrase:

Từ khóa ở trong câu hỏi bao gồm “surprising about the mammoth tooth found by Russell Graham” (ngạc nhiên về răng của voi ma mút được tìm thấy bởi Russell Graham). Vì đáp án khá dài, ta cần lưu ý ở những từ khóa chính tạo nên sự khác biệt giữa các sự lựa chọn. Đáp án A. “still embedded in the mammoth’s jawbone” (vẫn lún trong răng hàm). Đáp án B. “from an unknown species of mammoth” (từ một loài ma mút không rõ ràng). Đáp án C. “not as old as mammoth remains from elsewhere” (không già như voi ma mút từ nơi khác).

Giải thích

Giải thích đáp án:

 • Giọng nữ trong bài nghe có nhắc đến câu hỏi “The tooth was found by a man called Russell Graham” (chiếc răng được tìm thấy phải người đàn ông tên là Russell Graham). Sau đó, bạn nữ giới thiệu một vài chi tiết về răng của ma mút, nhưng đây vẫn chưa là phần “surprising” (ngạc nhiên) mà câu hỏi muốn nhắc đến.

 • Tiếp theo, ta nghe giọng thầy giáo hỏi “why was that significant?” (tại sao điều này lại đặc biệt?). Câu trả lời nằm ở ngay sau với giọng nữ “the mammoth bones previously found on the North American mainland were much less recent than that.” (xương của voi ma mút trước kia được tìm thấy ở Bắc Mỹ thì ít gần đây hơn.) Câu này đồng nghĩa với đáp án C.

Question 23

Đáp án: A

Vị trí:

Martin: Then we're making an animated diagram to show the geography of the area in prehistoric times. So originally, St Paul's Island wasn't an island, it was connected to the mainland, and mammoths and other animals like bears were able to roam around the whole area. 

Rosie: Then the climate warmed up and the sea level began to rise, and the island got cut off from the mainland. So those mammoths on the island couldn't escape; they had to stay on the island.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

23. The students will use an animated diagram to demonstrate how the mammoths

A. became isolated on the island.

B. spread from the island to other areas.

C. coexisted with other animals on the island.

Keywords được paraphrase:

 • Từ khóa trong câu hỏi “use an animated diagram to demonstrate how the mammoths” (dùng một biểu đồ hoạt hình để giải thích cách voi ma mút…)

 • Đáp án A. became isolated on the island (trở nên bị cô lập trên đảo)

 • Đáp án B. spread from the island to other areas (lan rộng từ đảo đến những vùng khác)

 • Đáp án C. coexisted with other animals on the island (cùng sinh sống với các động vật khác trên đảo)

Giải thích

Giải thích đáp án:

 • Giọng nam nhắc đến câu hỏi bằng câu nói “we're making an animated diagram to show the geography of the area” (chúng ta đang làm một biểu đồ hoạt hình để chỉ ra địa lý của khu vực). Sau đó bạn nam và bạn nữ miêu tả khu vực đó. Cho đến khi câu cuối cùng, bạn nữ mới nhắc đến voi ma mút “those mammoths on the island couldn't escape; they had to stay on the island” (những con voi ma mút trên đảo không thể thoát ra, chúng phải ở lại trên đảo). Vì vậy, đáp án là câu A.

Question 24

Đáp án: A

Vị trí: Anyway, next we'll explain how Graham and his team identified the date when the mammoths became extinct on the island. They concluded that the extinction happened 5,600 years ago, which is a very precise time for a prehistoric extinction. It's based on samples they took from mud at the bottom of a lake on the island. They analysed it to find out what had fallen in over time -bits of plants, volcanic ash and even DNA from the mammoths themselves. It's standard procedure, but it took nearly two years to do.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

24.   According to Martin, what is unusual about the date of the mammoths’ extinction on the island?

A. how exact it is

B. how early it is

C. how it was established

Keywords được paraphrase:

 • Dịch câu hỏi “According to Martin, what is unusual about the date of the mammoths' extinction on the island” (Theo Martin, điều gì kì lạ về ngày voi ma mút tuyệt chủng trên đảo). Ta cần lưu ý đến những điểm khác nhau giữa các đáp án.

 • Đáp án A. how exact it is (độ chính xác)

 • Đáp án B. how early it is (độ sớm)

 • Đáp án C. how it was established (cách nó được thiết lập) 

Giải thích

Giải thích đáp án:

 • Bài nghe dẫn vào câu hỏi 24 bằng câu “next we'll explain how Graham and his team identified the date when the mammoths became extinct on the island.” (tiếp theo, chúng ta sẽ giải thích làm thế nào mà Graham và đội của ông xác định được ngày mà voi ma mút trở nên tuyệt chủng trên đảo). 

 • Sau đó, người nói giải thích về quá trình đưa ra kết luận về quá trình nghiên cứu “They concluded that the extinction happened 5,600 years ago, which is a very precise time for a prehistoric extinction.” (họ kết luận rằng, sự tuyệt chủng diễn ra cách đây 5,600 năm, đây là một khoảng thời gian chính xác cho sự tuyệt chủng tiền sử.” Vì chữ “exact” trong đáp án A. đồng nghĩa với chữ “precise” trong bài nghe, ta chọn đáp án A.

 • Câu cuối cùng, ta nghe “it took nearly two years to do” (mất gần 2 năm để hoàn thành) ngược nghĩa với đáp án B, nên ta loại bỏ câu B.

 • Cả đoạn này đều không nhắc đến cách thiết lập nghiên cứu, nên ta loại bỏ câu C.

Questions 25-30

Question 25

Đáp án: E

Vị trí:

Martin: OK. So for the introduction, we're using a visual, so once we've prepared that we're done. 

Rosie:I'm not sure. I think we need to write down all the ideas we want to include here, not just rely on memory. How we begin the presentation is so important ...

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

Sections of presentation 

25. Introduction ……………

Keywords được paraphrase:

 • Giọng nam dẫn vào câu hỏi này bằng cụm từ “for the introduction” (đối với phần giới thiệu) 

Giải thích

Giải thích đáp án:

 • Giọng nữ đưa ra câu trả lời “I think we need to write down all the ideas” (tôi nghĩ chúng ta nên viết ra hết các ý tưởng) đồng nghĩa với đáp án E. make detailed notes (ghi chú chi tiết). Vì vậy, ta chọn đáp án E.

Question 26

Đáp án: D

Vị trí: The discovery of the mammoth tooth is probably the most dramatic part, but we don't have that much information, only what we got from the online article. I thought maybe we could get in touch with the researcher who led the team and ask him to tell us a bit more.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

26. Discovery of the mammoth tooth………….

Keywords được paraphrase:

 • Người nói chuyển sang câu hỏi số 26 bằng câu “The discovery of the mammoth tooth is probably the most dramatic part” (Khám phá răng của voi ma mút là phần ấn tượng nhất).

Giải thích

Giải thích đáp án:

 • Đầu tiên, người nói đưa ra thông tin về phần này “we don't have that much information, only what we got from the online article” (chúng ta không có nhiều thông tin, cái chúng ta có chỉ từ báo mạng).

 • Sau đó, người nói gợi ý cách thức cho phần này “I thought maybe we could get in touch with the researcher” (tôi nghĩ có thể chúng ta nên liên lạc với nhà nghiên cứu) đồng nghĩa hoàn toàn với đáp án D. contact one of the researchers (liên hệ với một trong những nhà nghiên cứu). Đáp án là câu D.

Question 27

Đáp án: A

Vị trí:

Martin: Great idea. What about the section with the initial questions asked by the researchers? We've got a lot on that but we need to make it interesting.

Rosie: We could ask the audience to suggest some questions about it and then see how many of them we can answer. I don't think it would take too long.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

27. Initial questions asked by the researchers………….

Keywords được paraphrase:

Giọng nam đưa ra câu hỏi “What about the section with the initial questions asked by the researchers?” (Còn về phần với những câu hỏi đầu tiên của các nhà nghiên cứu?) 

Giải thích

Giải thích đáp án:

Giọng nữ đưa ra câu trả lời “We could ask the audience to suggest some questions about it” (chúng ta có thể hỏi khán giả để gợi ý một vài câu hỏi về phần đó), câu này đồng nghĩa với đáp án A. make it more interactive (tạo thêm tương tác). Vì vậy, đáp án là câu A.

Question 28

Đáp án: H

Vị trí:

Martin: Then the section on further research carried out on the island -analysing the mud in the lake. I wonder if we've actually got too much information here, should we cut some? 

Rosie:I don't think so, but it's all a bit muddled at present. 

Martin: Yes, maybe it would be better if it followed a chronological pattern.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

28. Further research carried out on the island ……………

Keywords được paraphrase:

Bài nghe chuyển qua phần câu hỏi tiếp theo bằng câu “Then the section on further research carried out on the island” (sau đó tới phần về nghiên cứu sâu hơn ở trên đảo).

Giải thích

Giải thích đáp án:

 • Ta nghe giải thích ở phần này khá dài, nhưng câu nói cuối mới đưa ra câu trả lời “it would be better if it followed a chronological pattern” (nó sẽ tốt hơn nếu được theo một trình tự thời gian). Lưu ý, ở đây nếu các bạn chỉ quan tâm nghĩa của chữ “chronological” (theo thời gian) thì sẽ bị nhầm lẫn với đáp án G. check timing (kiểm tra lại thời gian).

 • Nhưng câu nói đưa ra đồng nghĩa với đáp án H. organize the content more clearly (sắp xếp nội dung rõ ràng hơn).

Question 29

Đáp án: G

Vị trí: I think so. The findings and possible explanations section is just about ready, but we need to practise it so we're sure it won't overrun.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

29. Findings and possible explanations…………

Keywords được paraphrase:

Câu hỏi 29 được nhắc đến bằng câu “The findings and possible explanations section is just about ready” (Phần kết quả và giải thích chỉ vừa sẵn sàng). Đáp án sẽ nằm ngay sau đó.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Câu nói tiếp theo gợi ý cho ta đáp án “we need to practise it so we're sure it won't overrun” (chúng ta cần luyện tập để đảm bảo không bị quá thời gian). Câu này đồng nghĩa với đáp án G. check timing (kiểm tra lại thời gian).

Question 20

Đáp án: C

Vị trí: In the last section, relevance to the present day, you've got some good ideas but this is where you need to move away from the ideas of others and give your own viewpoint.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

30. Relevance to the present day…………

Keywords được paraphrase:

Câu hỏi 30 được nhắc đến bằng cụm từ “In the last section, relevance to the present day” (ở phần cuối, những điều liên quan đến ngày nay).

Giải thích

Giải thích đáp án:

Ta nghe được phần gợi ý cho câu hỏi 30 là “you need to move away from the ideas of others and give your own viewpoint” (bạn cần loại bớt ý kiến của người khác và tham điểm riêng của mình). Câu này đồng nghĩa với đáp án C. add personal opinions (thêm quan điểm cá nhân).

Trên đây là bài mẫu gợi ý cho đề Cambridge IELTS 14, Test 2, Listening Section 3: Woolly mammoths on St Paul's Island được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Thí sinh có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm