Giải đề Cambridge IELTS 14, Test 2, Reading Passage 2: Back to the future of skyscraper design

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 14, Test 2, Reading Passage 2: Back to the future of skyscraper design.
ZIM Academy
15/08/2023
giai de cambridge ielts 14 test 2 reading passage 2 back to the future of skyscraper design

Đáp án

Question

Đáp án

14

F

15

C

16

E

17

D

18

B

19

design(s)

20

pathogens

21

tuberculosis

22

wards

23

communal

24

public

25

miasmas

26

cholera

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 14, Test 2, Reading Passage 2: Back to the future of skyscraper design

Questions 14-18

Question 14

Đáp án: F

Vị trí: Foul air, rather than germs, was believed to be the main driver of 'hospital fever', leading to disease and frequent death. The prosperous steered clear of hospitals. (F)

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi: 

Reading Passage 2 has nine sections, A-I.
Which section contains the following information? 

Write the correct letter, A-I, in boxes 14-18 on your answer sheet. 

14. why some people avoided hospitals in the 19th century

Dịch: “tại sao mọi người tránh bệnh viện vào thế kỉ 19”.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Giải thích: nội dung trích dẫn giải thích rõ lý do: “Không khí hôi, còn hơn cả vi trùng, được cho là nguyên nhân chính gây ra 'cơn sốt bệnh viện', dẫn đến bệnh tật và tử vong thường xuyên. Sự thịnh vượng của bệnh viện dần biến mất (steered clear of hospitals)”.

→ Như vậy đáp án là “F”.

Question 15

Đáp án: C

Vị trí: Short regards glass, steel and air-conditioned skyscrapers as symbols of status, rather than practical ways of meeting our requirements.  (C)

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi: 

15. a suggestion that the popularity of tall buildings is linked to prestige 

Dịch: một gợi ý rằng sự phổ biến của các tòa nhà cao tầng có liên quan đến uy tín.

Key words được paraphrase:

is linked to ~ as symbols of 

prestige ~ status

Giải thích

Giải thích đáp án:

Giải thích: “Short xem các tòa nhà chọc trời bằng kính, thép và được trang bị máy lạnh là biểu tượng của địa vị, hơn là những cách thực tế để đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi”.

→ Như vậy, đáp án là “C”.

Question 16

Đáp án: E

Vị trí: 'We discovered that 19th-century hospital wards could generate up to 24 air changes an hour-that's similar to the performance of a modern-day, computer-controlled operating theatre. (E)

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi: 

16. a comparison between the circulation of air in a 19th-century building and modern standards 

Dịch: So sánh về sự lưu thông không khí giữa một tòa nhà vào thế kỉ 19 và những tiêu chuẩn hiện đại.

Key words được paraphrase:

Comparison ~ similar to

Giải thích

Giải thích đáp án:

Nội dung trích dẫn: “Chúng tôi phát hiện rằng các buồng bệnh viện ở thế kỉ 19 có thể tạo 24 dòng thay đổi không khí trong 1 giờ đồng hồ - giống với hoạt động của rạp chiếu phim điều khiển bằng máy tính ngày nay”.

→ Như vậy đáp án là “E”.

Question 17

Đáp án: D

Vị trí: 'We spent three years digitally modelling Billings' final designs,' says Short. 'We put pathogens· in the airstreams, modelled for someone with tuberculosis (TB) coughing in the wards and we found the ventilation systems in the room would have kept other patients safe from harm.  (D)

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi: 

17. how Short tested the circulation of air in a 19th-century building 

Dịch: cách Short kiểm tra lưu thông không khí trong các toàn nhà vào thế kỉ 19.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Giải thích: Short kiểm tra bằng cách: “Chúng tôi để mầm bệnh vào không khí, làm giả mô hình người bệnh lao đang ho trong những căn buồng và chúng tôi nhận ra hệ thống thông gió trong phòng giúp những bệnh nhân khác an toàn khỏi mầm bệnh”.

→ Như vậy đáp án là “D”.

Question 18

Đáp án: B

Vị trí: Instead, he shows it is entirely possible to accommodate natural ventilation and cooling in large buildings by looking into the past, before the widespread introduction of air conditioning systems, which were 'relentlessly and aggressively marketed' by their inventors (B)

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi: 

18. an implication that advertising led to the large increase in the use of air conditioning 

Dịch: ngụ ý rằng quảng cáo dẫn đến sự tăng mạnh trong việc sử dụng máy lạnh.

Key words được paraphrase:

advertising ~ marketed

The large increase in use ~ the widespread introduction of 

introduction: sự đưa vào sử dụng

Giải thích

Giải thích đáp án:

Giải thích: “Ông chứng minh hoàn toàn có thể đưa hệ thống thông gió và làm mát tự nhiên vào các tòa nhà bằng cách nhìn vào những dẫn chứng trong quá khứ, trước khi khi hệ thống điều hòa không khí được đưa vào sử dụng rộng rãi, cái mà được quảng cáo rầm rộ không ngừng bởi những nhà sáng chế ra chúng”

→ Như vậy đáp án là “B”.

Questions 19-26: Ventilation in 19th-century hospital wards

Question 19

Đáp án: design(s)

Vị trí: Short's book highlights a developing and sophisticated art and science of ventilating buildings through the 19th and earlier-20th centuries, including the design of ingeniously ventilated hospitals. Of particular interest were those built to the designs of John Shaw Billings, including the first Johns Hopkins Hospital in the US city of Baltimore (1873-1889).

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi: 

Professor Alan Short examined the work of John Shaw Billings, who influenced the architectural 19. …………………… of hospitals to ensure they had good ventilation. 

Key words được paraphrase:

John Shaw Billings

… of hospitals to ensure they had good ventilation ~ of ingeniously ventilated hospitals

Giải thích

Giải thích đáp án:

Đáp án đứng sau tính từ “architectural” và sau giới từ “of” nên đáp án là 1 danh từ

Giải thích: “Cuốn sách ngắn nêu bật một nghệ thuật và khoa học phát triển và tinh vi của các tòa nhà thông gió trong suốt thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, bao gồm cả thiết kế các bệnh viện thông gió khéo léo. Quan tâm đặc biệt là những người được xây dựng theo thiết kế của John Shaw Billings, bao gồm cả Bệnh viện Johns Hopkins đầu tiên ở thành phố Baltimore của Hoa Kỳ (1873-1889).”

→ Như vậy “design(s)” là đáp án của câu hỏi này.

Question 20, 21

Đáp án:

  • Câu 20: pathogens

  • Câu 21: tuberculosis

Vị trí: 'We spent three years digitally modelling Billings' final designs,' says Short. 'We put pathogens· in the airstreams, modelled for someone with tuberculosis (TB) coughing in the wards and we found the ventilation systems in the room would have kept other patients safe from harm.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi: 

He calculated that 20. ……………………  in the air coming from patients suffering from 21. …………………… would not have harmed other patients.  

Key words được paraphrase:

in the air ~ in the airstreams

coming from ~ modelled for

Patients suffering from… ~ someone with

Would not have harmed other patients ~ would have kept other patients safe from harm

Giải thích

Giải thích đáp án:

  1. Đáp án sau “that” và trước “in” → đáp án là 1 danh từ.

Căn cứ vào những từ được paraphrase

→ “pathogens” là từ phù hợp để điền vào chỗ trống.

  1. Đáp án sau giới từ “from” và trước động từ → đáp án là 1 danh từ.

Ở đây đang dùng động từ “suffering from”

→ đáp án là 1 loại bệnh, vì vậy “tuberculosis” là đáp án của câu hỏi này.

Question 22

Đáp án: wards

Vị trí: 'We discovered that 19th-century hospital wards could generate up to 24 air changes an hour-that's similar to the performance of a modern-day, computer-controlled operating theatre.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi: 

He also found that the air in 22. …………………… in hospitals could change as often as in a modern operating theatre.

Key words được paraphrase:

He also found that ~ we discovered that

Could change ~ generate up to 24 air changes

as often as ~ that’s similar to

modern operating theatre ~ modern-day, computer-controlled operating theatre.

Giải thích

Giải thích đáp án:

Đáp án đứng trước giới từ “in” → đáp án là 1 danh từ

Dịch: “Ông cũng phát hiện không khí trong … trong bệnh viện có thể thay đổi thường xuyên như trong rạp chiếu phim hiện đại”.

Như vậy “wards” là từ phù hợp để điền vào chỗ trống.

Question 23

Đáp án: communal

Vị trí: Communal wards appropriate for certain patients - older people with dementia, for example - would work just as well in today's hospitals, at a fraction of the energy cost.' 

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi: 

He suggests that energy use could be reduced by locating more patients in 23. ........................................ areas. 

Key words được paraphrase:

Areas ~ wards

Energy use could be reduced ~ at a fraction of the energy cost

at a fraction of the energy cost ~ at a very low price

Giải thích

Giải thích đáp án:

Đáp án đứng trước danh từ “areas” → đáp án có thể là 1 danh từ hoặc 1 tính từ bổ nghĩa cho “areas”.

Dịch: Ông gợi ý rằng năng lượng sử dụng có thể được giảm bớt bằng cách cho nhiều bệnh nhân hơn vào trong khu vực …”.

Đoạn trích dẫn: Những căn buồng chung cho 1 số bệnh nhân nhất định - người lớn tuổi mắc bệnh mất trí nhớ, ví dụ, vẫn có thể ở trong bệnh viện ngày nay với chi phí khá thấp.

→ “communal” là đáp án của câu hỏi này.

Question 24, 25

Đáp án:

  • Câu 24: public

  • Câu 25: miasmas

Vị trí: Much of the ingenuity present in 19th-century hospital and building design was driven by a panicked public clamouring for buildings that could protect against what was thought to be the lethal threat of miasmas - toxic air that spread disease.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi: 

A major reason for improving ventilation in 19th-century hospitals was the demand from the 24. .................... for protection against bad air, known as 25. .......................... . 

Key words được paraphrase:

A major reason for improving ventilation in 19th-century hospitals ~ Much of the ingenuity present in 19th-century hospital and building design 

Demand ~ clamour

from the ~ was driven by a

For protection against ~ could protect against

Bad air ~ toxic air

Giải thích

Giải thích đáp án:

  1. Đáp án sau mạo từ “the” → đáp án là 1 danh từ + từ khóa được paraphrase.

→ “public” là đáp án của câu hỏi này

  1. “để bảo vệ khỏi luồng khí độc hại, được biết đến như...” → đáp án là 1 danh từ chỉ về 1 loại bệnh.

→ “miasmas” (khí độc) là đáp án của câu hỏi này

Question 26

Đáp án: cholera

Vị trí: Miasmas were feared as the principal agents of disease and epidemics for centuries, and were used to explain the spread of infection from the Middle Ages right through to the cholera outbreaks in London and Paris during the 1850s. Foul air, rather than germs, was believed to be the main driver of 'hospital fever',

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi: 

These were blamed for the spread of disease for hundreds of years, including epidemics of 26. ............... in London and Paris in the middle of the 19th century. 

Key words được paraphrase:

Epidemics ~ outbreaks

In London and Paris

Spread of disease ~ spread of infection

In the middle of the 19th century ~ from the Middle Ages 

Giải thích

Giải thích đáp án:

Đáp án sau giới từ “of” → đáp án là 1 danh từ 

Căn từ vào những từ khóa được paraphrase , “cholera” (bệnh dịch tả) là từ phù hợp để điền vào chỗ trống.

Trên đây là bài mẫu gợi ý cho đề Cambridge IELTS 14, Test 2, Reading Passage 2: Back to the future of skyscraper design được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Thí sinh có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm