Giải đề Cambridge IELTS 14, Test 2, Listening Section 2: Visit to Branley Castle

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 14, Test 2, Listening Section 2: Visit to Branley Castle.
ZIM Academy
15/08/2023
giai de cambridge ielts 14 test 2 listening section 2 visit to branley castle

Đáp án

Question

Đáp án

11

B

12

C

13

C

14

B

15

A

16

H

17

D

18

F

19

A

20

E

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 14, Test 2, Listening Section 2: Visit to Branley Castle

Questions 11-15

Question 11

Đáp án: B

Vị trí: However, when Queen Elizabeth I announced that she was going to visit the castle in 1576 it was beginning to look a bit run down, and it was decided that rather than repair the guest rooms, they'd make a new house for her out of wood next to the main hall. She stayed there for four nights and apparently it was very luxurious, but unfortunately it was destroyed a few years later by fire.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

11. Before Queen Elizabeth I visited the castle in 1576,

A.   repairs were carried out to the guest rooms.

B. a new building was constructed for her.

C. a fire damaged part of the main hall.

Keywords được paraphrase:

 • Câu hỏi nói về khoảng thời gian “Before Queen Elizabeth I visited the castle in 1576” (trước khi hoàng hậu Elizabeth I đến thăm cung điện vào năm 1576). 

 • Đáp án A. repairs were carried out to the guest rooms (những sửa chữa được thực hiện ở phòng khách). 

 • Đáp án B. a new building was constructed for her (một tòa nhà mới được dựng lên cho nữ hoàng). 

 • Đáp án C. a fire damaged part of the main hall (một đám lửa đã phá hủy một phần của sảnh chính).

Giải thích

Giải thích đáp án:

 • Cả ba đáp án đều được nhắc đến trong bài nghe, ta cần lưu ý những từ ngữ chỉ về thời gian. Đầu tiên ta nghe thấy “rather than repair the guest rooms” (hơn là việc sửa chữa những phòng khách). Vì vậy, đáp án A bị loại bỏ. 

 • Sau đó, ta tiếp tục nghe “they'd make a new house for her out of wood next to the main hall” (họ đã xây 1 căn nhà mới cho nữ hoàng bằng gỗ bên cạnh sảnh chính). Do đó, đáp án đúng là câu B. 

 • Lúc sau, ta có nghe được câu đồng nghĩa với đáp án C “it was destroyed a few years later by fire” (nó đã bị phá hủy vài năm sau đó bởi hỏa hoạn), vì khoảng thời gian khác với câu hỏi đưa ra trong bài nên đáp án C cũng bị loại. 

Question 12

Đáp án: C

Vị trí:  by 1982 the Fenys family could no longer afford to maintain the castle, even though they received government support, and they put it on the market. It was eventually taken over by a company who owned a number of amusement parks, but when we get there I think you'll see that they've managed to retain the original atmosphere of the castle.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

12. In 1982, the castle was sold to 

A. the government. 

B. the Fenys family. 

C. an entertainment company

Keywords được paraphrase:

Từ khóa trong câu hỏi là năm 1982, “the castle was sold to...” (cung điện được bán cho…)

Giải thích

Giải thích đáp án:

 • Mặc dù ta nghe thấy đáp án B. the Fenys family đầu tiên, nhưng đây chưa phải là đáp án bởi vì thời gian năm 1982 được nhắc đến ở phía sau.

 • Ta bắt đầu nghe tới “by 1982” (cho tới năm 1982) “the Fenys family could no longer afford to maintain the castle” (gia đình Fenys không thể chi trả để duy trì cung điện). Vì vậy ta loại đáp án B. Sau đó, ta nghe thấy đáp án A. the government nhưng ở đây bài nghe chỉ ra “they received government support” (họ đã nhận trợ cấp từ chính phủ). Do đó, đáp án A không chính xác.

 • Tiếp tục, ta nghe được “eventually taken over by a company who owned a number of amusement parks...” (cuối cùng được tiếp quản bởi một công ty sở hữu nhiều công viên giải trí…).

Question 13

Đáp án: C

Vị trí: When you go inside, you'll find that in the state rooms there are life-like moving wax models dressed in costumes of different periods in the past, which even carry on conversations together. As well as that, in every room there are booklets giving information about what the room was used for and the history of the objects and furniture it contains.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

13. In some of the rooms, visitors can

A. speak to experts on the history of the castle.

B. interact with actors dressed as famous characters.

C. see models of historical figures moving and talking.

Keywords được paraphrase:

 • Dịch câu hỏi “In some of the rooms, visitors can…” (ở một vài phòng, khách tham quan có thể…). 

 • Đáp án A. speak to experts on the history of the castle (nói chuyện với chuyên gia về lịch sử của cung điện)

 • Đáp án B. interact with actors dressed as famous characters (tương tác với các diễn viên mặc đồ như nhân vật nổi tiếng)

 • Đáp án C. see models of historical figures moving and talking (nhìn thấy những hình mẫu lịch sử di chuyển và nói chuyện)

Giải thích

Giải thích đáp án:

 • Ta bắt đầu nghe “in the state rooms there are life-like moving wax models dressed in costumes of different periods in the past” (ở phòng ban có nhiều mô hình bằng sáp giống người di chuyển và mặc đồ ở nhiều thời điểm khác nhau trong quá khứ) gần đầy đủ ý nghĩa trong đáp án C. Thêm nữa, ta nghe “which even carry on conversations together” (chúng thậm chí có thể nói chuyện với nhau) đồng nghĩa với “talking” trong đáp án C. Vì vậy, câu C là đáp án đúng.

 • Bài nghe đều không nhắc tới “experts” (chuyên gia) và cả “actors” (diễn viên), nên ta loại đáp án A. và B.

Question 14

Đáp án: B

Vị trí: The castle park's quite extensive. At one time sheep were kept there, and in the nineteenth century the owners had a little zoo with animals like rabbits and even a baby elephant. Nowadays the old zoo buildings are used for public displays of paintings and sculpture. The park also has some beautiful trees, though the oldest of all, which dated back 800 years, was sadly blown down in 1987.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

14. In the castle park, visitors can

A. see an 800-year-old tree.

B. go to an art exhibition.

C. visit a small zoo.

Keywords được paraphrase:

 • Câu hỏi nói về “in the castle park, visitors can” (ở công viên của cung điện, khách tham quan có thể...)

 • Đáp án A. see an 800-year-old tree (nhìn thấy 1 cái cây 800 tuổi)

 • Đáp án B. go to an art exhibition (đi đến 1 triển lãm nghệ thuật)

 • Đáp án C. visit a small zoo (thăm quan 1 sở thú nhỏ)

Giải thích

Giải thích đáp án:

 • Ta bắt đầu nghe giới thiệu về công viên của cung điện bằng câu nói “The castle park's quite extensive” (Công viên của cung điện khá rộng). Sau đó, hoạt động đầu tiên được nhắc đến là “the old zoo buildings are used for public displays of paintings and sculpture” (tòa sở thú cũ được dùng để trưng bày cho công chúng những bức vẽ và tượng khắc). Ở đây, ta phải cẩn thận, không thể chọn đáp án C vì có chữ “zoo” (sở thú) đầu tiên mà phải xét về nghĩa thì đáp án thích hợp là câu B.

 • Ta tiếp tục nghe thấy phần gần giống đáp án A “some beautiful trees, though the oldest of all, which dated back 800 years, was sadly blown down in 1987” (một vài cái cây đẹp, với cây già nhất khoảng 800 năm trước, đã bị đổ sụp vào 1987). Vì vậy, ta không thể nhìn thấy cây này nữa, đáp án A bị loại.

Question 15

Đáp án: A

Vị trí: but then at the end of our visit we'll all meet together at the bottom of the Great Staircase. We'll then go on to the long gallery, where there's a wonderful collection of photographs showing the family who owned the castle a hundred years ago having tea and cakes in the conservatory -and we'll then take you to the same place, where afternoon tea will be served to you

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

15. At the end of the visit, the group will have

A. afternoon tea in the conservatory.

B. the chance to meet the castle’s owners.

C.   a photograph together on the Great Staircase.

Keywords được paraphrase:

 • Câu hỏi nói về hoạt động “at the end of the visit” (ở cuối chuyến thăm quan)

 • Đáp án A. afternoon tea in the conservatory (buổi trà chiều ở nhà kính)

 • Đáp án B. the chance to meet the castle's owners (cơ hội gặp chủ cung điện)

 • Đáp án C. a photograph together on the Great Staircase (một bức ảnh cùng nhau ở Great Staircase)

Giải thích

Giải thích đáp án:

 • Sau khi đưa ra thời gian “at the end of our visit” (vào cuối chuyến tham quan) và địa điểm “at the bottom of the Great Staircase” (ở cuối cầu thang Great Staircase), ta sẽ nghe được những từ khóa của cả ba đáp án nên cần thẩn về nghĩa của các câu nói.

 • Ta nghe “there's a wonderful collection of photographs showing the family who owned the castle a hundred years ago having tea and cakes in the conservatory” (có một bộ sưu tập những tấm ảnh của gia đình sở hữu cung điện 100 năm trước đang uống trà và bánh ở phòng kính). Ở đây, ta vẫn chưa chọn được đáp án.

 • Ta tiếp tục nghe “we'll then take you to the same place, where afternoon tea will be served to you” (sau đó chúng ta sẽ dẫn các bạn đến địa điểm nơi trà chiều sẽ được phục vụ).

→ Vì vậy đáp án đúng là câu A.

Questions 16-20: Branley Castle

Question 16

Đáp án: H

Vị trí: If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls. The starting point's quite near the main entrance -walk straight down the path until you get to the south gate, and it's just there. Don't go on to the north gate -there's no way up from there.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

16. Starting point for walking the walls………………………

Keywords được paraphrase:

Bài nghe nhắc đến câu hỏi 16 bằng câu nói “If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls.” (nếu bạn muốn có một tầm nhìn đẹp toàn bộ điện, bạn có thể đi bộ quanh những bức tường).

Giải thích

Giải thích đáp án:

Điểm xuất phát được nói đến ở ngay câu sau “The starting point's quite near the main entrance” (Điểm bắt đầu khá gần với lối vào chính). Tiếp theo, “walk straight down the path until you get to the south gate, and it's just there” (đi bộ thẳng trên đường cho tới khi gặp cổng phía nam, và đó chính là điểm đến).

→ Vì vậy, đáp án là câu H.

Question 17

Đáp án: D

Vị trí: There'll shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow and arrow. The quickest way to get there is to take the first left after the main entrance and follow the path past the bridge, then you'll see it in front of you at the end.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

17. Bow and arrow display………………………

Keywords được paraphrase:

Bài nghe đưa ra địa điểm tiếp theo bằng câu “There'll shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow and arrow” (sẽ có một chương trình sắp diễn ra nơi bạn có thể thấy những người bắn cung trình bày kĩ năng của họ với cung và tên).

Giải thích

Giải thích đáp án:

Ta nghe hướng dẫn theo từng bước “The quickest way to get there is to take the first left after the main entrance” (đường đến đó nhanh nhất là rẽ trái ngay sau lối vào chính). Tiếp theo, “follow the path past the bridge” (đi dọc theo con đường, ngang qua cây cầu). Ở đây cần lưu ý chữ “past” không phải có nghĩa là băng qua cầu, mà là đi ngang qua cầu. Cuối cùng, ta nghe “you'll see it in front of you at the end” (bạn sẽ thấy nói ở phía trước cuối đường). Đó chính là đáp án D.

Question 18

Đáp án: F

Vị trí: If you like animals there's also a display of hunting birds -falcons and eagles and so on. If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right before you get there instead of going through it, you'll see it on your right past the first tower.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

18. Hunting birds display …………………

Keywords được paraphrase:

Bài nghe chuyển sang câu hỏi số 18 bằng câu nói “If you like animals there's also a display of hunting birds” (nếu bạn thích động vật, có một buổi biểu diễn săn chim”

Giải thích

Giải thích đáp án:

Câu nói hướng dẫn đầu tiên, chỉ địa điểm xuất phát “If you go from the main entrance in the direction of the south gate” (nếu bạn đi từ lối vào chính từ cổng phía nam). Tiếp theo, “turn right before you get there instead of going through it” (rẽ phải trước khi đến đó thay vì đi qua cổng). Sau đó, ta nghe “you'll see it on your right past the first tower” (bạn sẽ thấy nó phía bên tay phải, qua tòa nhà đầu tiên). Vì vậy, đáp án là câu F.

Question 19

Đáp án: A

Vị trí: At 3 pm there's a short performance of traditional dancing on the outdoor stage. That's right at the other side of the castle from the entrance, and over the bridge. It's about ten minutes' walk or so.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

19. Traditional dancing ……………

Keywords được paraphrase:

Bài nghe chuyển sang câu hỏi số 19 bằng câu nói “At 3 pm there's a short performance of traditional dancing on the outdoor stage” (lúc 3 giờ chiều, có một buổi trình diễn ngắn về điệu nhảy truyền thống ở sân khấu ngoài trời).

Giải thích

Giải thích đáp án:

Câu nói đầu tiên cho ta biết điểm đứng ban đầu “That's right at the other side of the castle from the entrance” (Nó nằm ngay phía bên kia của cung điện từ cổng vào). Ta cần cẩn thận chữ “right” ở đây không có nghĩa là phía bên phải. Ta tiếp tục nghe, “over the bridge” (băng qua cầu). Vì vậy, đáp án ở đây chỉ có duy nhất chữ G.

Question 20

Đáp án: E

Vị trí: And finally the shop. It's actually inside one of the towers. but the way in is from the outside. Just take the first left after the main entrance, go down the path and take the first right. It's got some lovely gifts and souvenirs.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi:

20.    Shop………………………..

Keywords được paraphrase:

Bài nghe đưa ra dẫn đến câu hỏi cuối khá rõ ràng “finally the shop” (cuối cùng là cửa hàng).

Giải thích

Giải thích đáp án:

 • Bài nghe đưa ra gợi ý “It's actually inside one of the towers” (nó nằm ở một trong những tòa nhà), đáp án sẽ có thể nằm ở E hoặc C.

 • Câu nói tiếp theo cho ta biết điểm xuất phát “Just take the first left after the main entrance” (rẽ trái ngay sau lối vào chính). Tiếp theo, “go down the path and take the first right” (đi dọc đường và rẽ phải ở lối đầu tiên). Dựa vào 2 câu này, ta chọn đáp án E.

Trên đây là bài mẫu gợi ý cho đề Cambridge IELTS 14, Test 2, Listening Section 2: Visit to Branley Castle được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Thí sinh có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm