Giải đề Cambridge IELTS 15, Test 1, Listening Part 2: Matthews Island Holidays

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 15, Test 1, Listening Part 2: Matthews Island Holidays.
ZIM Academy
05/06/2023
giai de cambridge ielts 15 test 1 listening part 2 matthews island holidays

Đáp án

Question

Đáp án

11

A

12

B

13

A

14

C

15

river

16

1422

17

top

18

pass

19

steam

20

capital

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 15, Test 1, Listening Part 2: Matthews Island Holidays

Questions 11-14

Question 11

Đáp án: A

Vị trí: We’re a small family-run company and we believe in the importance of the personal touch so we don’t aim to compete with other companies on the number of customers. What we do is built on many years’ experience, more than almost any other Rail holiday company to ensure we provide perfect holidays in a small number of destinations which we’ve got to know extremely well/.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

11. According to the speaker, the company

A. has been in business for longer than most of its competitors.

B. arranges holidays to more destinations than its competitors.

C. has more customers than its competitors.

Từ khóa

Câu hỏi yêu cầu chúng ta nghe thông tin về công ty. Sau phần giới thiệu vào bài, ta cần tập trung lắng nghe mô tả về công ty cũng như gạch chân các keyword trên câu hỏi để làm tốt câu hỏi này.

Giải thích

Khi đoạn nghe về phần mô tả của công ty nói rằng “What we do is built on many years’ experience, more than almost any other rail holiday company” (Những gì chúng tôi làm được xây dựng trên nhiều năm kinh nghiệm, nhiều hơn hầu hết những công ty du lịch đường sắt khác),ta sẽ chọn đáp án A. Công ty khác ở đây được nhắc đến trong các lựa chọn là “its competitors” (đối thủ cạnh tranh của nó).

Question 12

Đáp án: B

Vị trí: Our holiday starts in Heysham where your tour manager will meet you, then you’ll travel by ferry to the Isle of Man. Some people prefer to fly from Luton instead and another popular option is to go by train to Liverpool and take a ferry from there.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

12. Where can customers meet the tour manager before travelling to the Isle of Man? 

A   Liverpool 

B   Heysham 

C   Luton

Từ khóa

Các keyword “Where” “meet” “tour manager” “before” “Isle of Man” giúp ta hiểu rõ nội dung câu hỏi để tập trung vào phần thông tin trong bài nghe. Ở đây chúng ta cần nghe về địa điểm mà khách hàng cần đến để gặp “tour manager”.

Giải thích

Bài nghe nói rằng “Our holiday starts in Heysham where you tour manager will meet you, then you’ll travel by ferry to the Isle of Man” (Chuyến du lịch của chúng ta bắt đầu ở Heysham nơi mà tour manager sẽ gặp bạn, sau đó bạn sẽ đi phà đến Isle of Man”. Như vậy đáp án là B.

Cần chú ý là sau đó bài nghe tiếp tục nói về các địa điểm khác tương ứng với các lựa chọn khác trên câu hỏi nhưng chủ ngữ của câu này là “Some people” (1 vài người). 1 vài người ở đây những người khác, không phải là khách hàng của công ty du lịch này.

Cùng chủ đề:

Question 13

Đáp án: A

Vị trí: … and the price covers five breakfasts and dinners and lunch on the three days when there are organized trips, day four is free and most people have lunch in a cafe or restaurant in Douglas.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

13. How many lunches are included in the price of the holiday?

A. three

B. four

C. five

Từ khóa

Từ khóa “include” - động từ chính của câu hỏi, được paraphrase thành “cover” trong bài nghe. Ngoài ra các từ khóa khác như “the price” (giá) và “lunch” (bữa ăn trưa) giúp ta hiểu rõ câu hỏi và xác định được thông tin cần nghe trong bài nghe. Như vậy đáp án là A.

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu chúng ta nghe về số bữa trưa được bao hàm trong giá vé. Vì vậy, khi bài nghe nói “the price covers” (giá bao gồm) chúng ta cần tập trung nghe con số về bữa trưa được nhắc ở phía sau.

Question 14

Đáp án: C

Vị trí: Incidentally, we try to make booking our holidays as simple and fair as possible. So unlike with many companies, the price is the same whether you book six months in advance or at the last minute and there is no supplements for single rooms in hotels. If you make a booking then need to change the start date for example because of illness, you’re welcome to change to an alternative date or a different tour for a small administrative fee.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

14. Customers have to pay extra for

A. guaranteeing themselves a larger room.

B. booking at short notice.

C. transferring to another date.

Từ khóa

Keyword “pay extra” giúp ta hiểu rõ nội dung câu hỏi. Ở đây, câu hỏi yêu cầu ta nghe về việc khách hàng phải trả thêm phí khi nào.

“transfer to” được paraphrase bằng một từ đồng nghĩa trong bài nghe là “change to”. Ngoài ra “another” (cái khác) cũng được paraphrase thành “an alternative”. Như vậy đáp án là C.

Giải thích

Khi ta nghe “the price is the same ...” (giá cả sẽ không thay đổi), đó là dấu hiệu để ta loại trừ đáp án trên câu hỏi do câu hỏi yêu cầu ta nghe về khi khách hàng phải trả thêm phí. Sau đó, bài nghe cho ta câu “If you make a booking then need to change the start date…for a small administrative fee” (Nếu bạn đặt lịch sau đó muốn thay đổi ngày xuất hành …. phải trả một khoản nhỏ chi phí hành chính). Như vậy khách hàng phải trả thêm phí khi đổi ngày.

Questions 15-20: Timetable for Isle of Man holiday

Question 15

Đáp án: river

Vị trí: On day one, you’ll arrive in time for a short introduction by your manager followed by dinner in the hotel. The dining room looks out at the river close to where it flows into the harbor.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Day 1

Activity

Notes

Arrive

Introduction by manager

Hotel dining room has view of the 15. …………………………

Từ khóa

“has a view of” (có tầm nhìn của) được paraphrase lại bằng một cụm từ đồng nghĩa “look out at” (nhìn ra) trong bài nghe.

Giải thích

Đáp án cần điền phải là 1 danh từ chỉ nơi chốn địa điểm vì theo sau “the”. Trong bài nghe, ta nghe được “The dining room looks out at the river” (Phòng ăn nhìn ra con sông). Vì vậy, ‘’river’’ là đáp án.

Question 16

Đáp án: 1422

Vị trí: It has its own Parliament called Tynwald. It’s claimed that this is the world’s oldest Parliament that’s still functioning and that it dates back to 979. However, the earliest surviving reference to it is from 1422 so perhaps it isn’t quite as old as it claims.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Day 2

Tynwald Exhibition and Peel.

Tynwald may have been founded in 16. ……………… not 979.

Từ khóa

Chỗ cần điền phải là một năm vì theo sau giới từ “in”. “founded” được paraphrase lại thành “Dates back” và “reference to” trong bài nghe có ý nghĩa tương tự.

Giải thích

Khi ta nghe được từ “dates back” (bắt đầu từ) trong bài nghe thì cần tập trung lắng nghe các năm được nhắc đến sau đó. Ngoài năm ‘’979’’ đã có trong câu hỏi, ta còn nghe được ‘’1422’’, đây chính là đáp án.

Question 17

Đáp án: top

Vị trí: We have a trip to the mountains Snaefell. This begins with a leisure ride along the promenade in Douglas in a horse-drawn tram, then you board an electric train which takes you to the fishing village of Laxey. From there, It’s an 8-kilometer ride on the Snaefell Mountain railway to the top.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Day 3

Trip to Snaefell

Travel along promenade in a tram; train to Laxey; train to the 17. …………………. of Snaefell.

Từ khóa

Chỗ cần điền phải là danh từ chỉ địa điểm nơi chốn vì đứng sau “the” và có địa điểm kèm theo “of Snaefell”.

Giải thích

Khi ta nghe được các từ khóa về phương tiện giao thông “tram” “train”, cần tập trung chú ý để nghe được câu trả lời. Khi bài nghe nói “It’s an 8-kilometer ride in the Snaefell Mountain railway to the top.” (Nó là một chuyến đi bằng đường sắt lên đỉnh núi dài 8km ở ngọn núi Snaefell), ‘’Top’’ chính là danh từ mà ta cần điền.

Question 18

Đáp án: pass

Vị trí: Day 4 is free for you to explore using the pass which we’ll give you so you don’t have to pay for travel on local transport or for entrance to the Islands Heritage sites.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Day 4

Free day

Company provides a 18. …………………. for local transport and heritage sites.

Từ khóa

“provide” (cung cấp) trong câu hỏi được paraphrase lại thành “give” (đưa cho).

Giải thích

Chỗ trống cần điền phải là danh từ vì theo sau “the”. Nó phải là đồ vật gì đó mà “company provides” (công ty cung cấp). Trên bài nghe “Day 4 is free for you to explore using the pass which we’ll give you” (Ngày thứ 4, bạn được tự do khám phá sử dụng tấm thông thành mà chúng tôi sẽ đưa cho bạn). Vì vậy, “pass” (tấm vé thông hành) là đáp án.

Question 19

Đáp án: steam

Vị trí: The last full day day 5 is for some people the highlight of the holiday with a ride on the steam railway from Douglas to Port Erin.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Day 5

Take the 19.…………… railway train from Douglas to Port Erin.

Free time, then coach to Castletown – former 20. ……………….. has old castle.

Từ khóa

“take the … railway” (Bắt loại tàu gì đó) được paraphrase thành “…with a ride on the…railway” (một chuyến đi tàu gì đó) trong bài nghe.

Giải thích

“Steam” (hơi nước) là đáp án cho câu hỏi này. Nó xuất hiện trong cụm “a ride on the steam railway from Douglas to Port Erin” (một chuyến đi bằng tàu hơi nước từ Douglas đến Port Erin).

Question 20

Đáp án: capital

Vị trí: After some time to explore, a coach will take you to the headland that overlooks the cave of man - a small island just off the coast. From there, you continue to Castletown, which used to be the capital of the Isle of Man and its medieval castle.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Day 5

Take the 19. …………………. railway train from Douglas to Port Erin.

Free time, then coach to Castletown – former 20. ……………. has old castle. 

Từ khóa

“then coach to Castletown” được paraphrase lại thành “From there, you continue to Castletown” (từ đó, bạn tiếp tục đến Castletown).

“former” (trước đây) được paraphrase lại thành “used to be” (từng là).

Giải thích

Đáp án phải là danh từ vì theo sau tính từ “former”. Nó cũng phải là một cái gì đó thuộc về Castletown. Vì vậy khi bài nghe nói “which used to be the capital of the Isle of Man” (nơi mà từng ta thủ đô của Isle of Man) thì capital chính là đáp án.

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 15, Test 1, Listening Part 2: Matthews Island Holidays được đội ngũ chuyên môn tại ZIM biên soạn. Người học có thể tham gia các chương trình luyện đề IELTS từ cơ bản đến nâng cao, giải chi tiết 6 đề thi thật trong quý để rèn luyện các phương pháp và chiến lược xử lý 2 phần thi Speaking - Writing. Hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi IELTS, được vận hành bởi các High Achievers.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm