Giải đề Cambridge IELTS 15, Test 1, Listening Part 4: The Eucalyptus Tree in Australia

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 15, Test 1, Listening Part 4: The Eucalyptus Tree in Australia.
ZIM Academy
03/06/2023
giai de cambridge ielts 15 test 1 listening part 4 the eucalyptus tree in australia

Đáp án

Question

Đáp án

31

shelter

32

oil

33

roads

34

insects

35

grass(es)

36

water

37

soil

38

Dry

39

simple

40

nest(s)

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 15, Test 1, Listening Part 4: The Eucalyptus Tree in Australia

Question 31

Đáp án: shelter

Vị trí: For example, it gives shelter to creatures like birds and bats and these and other species also depend on it for food, particularly the nectar from its flowers.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Importance

It provides 31. ……………… and food for a wide range of species.

Từ khóa

“provide” (cung cấp) được paraphrase thành “give” (cho) trong bài nghe. Ngoài ra ta có thể suy ra chỗ trống cần điền là danh từ vì nó theo sau động từ “provide”, và nó được nối với một danh từ khác “food” qua liên từ “and”.

Giải thích

Đáp án là “shelter” trong câu “it gives shelter” (nó tạo chỗ trú). ‘’A wide range of species’’ trên câu hỏi được nhắc đến trong bài nghe dưới dạng “creatures like birds and bats” (các sinh vật như chim và dơi).

Question 32

Đáp án: oil

Vị trí: It’s useful for us humans too because we can kill germs with a disinfectant made from oil extracted from eucalyptus leaves.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Its leaves provide 32. ………….. which is used to make a disinfectant.

Từ khóa

“the leaves provide” (những chiếc lá cung cấp) được paraphrase thành “be extracted from leaves” (được trích xuất từ lá) trong bài nghe.

Chỗ trống cần điền trong câu hỏi là danh từ - một cái gì mà được sử dụng để làm chất diệt khuẩn “disinfectant”.

Giải thích

Trong bài nghe có nói “a disinfectant made from oil extracted from eucalyptus leaves” (một loại chất diệt khuẩn được làm từ dầu trích xuất từ những chiếc lá eucalyptus). Như vậy, ta có thể thấy dầu của lá được sử dụng để làm chất diệt khuẩn, vì vậy đáp án là ‘’oil’’.

Cùng chủ đề:

Question 33

Đáp án: roads

Vị trí: It wasn’t until 2004 that they found the cause of the problem was lime or calcium hydroxide to give it its proper chemical name which was used in the construction of roads. The lime was being washed away into the ground and affecting the roots of the eucalyptus trees nearby.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Reasons for present decline in number

  1. Diseases

  1. “Mundulla Yellows”

Cause
- Lime used for making 33. ………………………… was absorbed.
- Trees were unable to take in necessary ỉon through their roots.

Từ khóa

Từ khóa “used for making” (được sử dụng để làm) được paraphrase thành “…which was used in” (cái mà được sử dụng trong).

Giải thích

Trong bài nghe, ta nghe được “lime” là từ khóa ứng với câu hỏi. Sau đó, ta nghe được “which was used in the construction of roads” (cái mà được sử dụng trong việc xây dựng những con đường). Từ “construction” (việc xây dựng) có thể thay thế cho “make” (làm) trên câu hỏi, vì vậy đáp án là ‘’roads”.

Question 34

Đáp án: insects

Vị trí: What happens is that insects settle on the leaves and eat their way around them, destroying them as they go.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

(ii) “Bell-miner Associated Die-back”

Cause - 34.………………………………. feed on eucalyptus leaves.
- They secrete a substance containing sugar.
- Bell-miner birds are attracted by this and keep away from other species.

Từ khóa

Câu hỏi là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh “Bell-miner Associated Die-back”. Chỗ cần điền là một danh từ đứng ở vị trí chủ ngữ, rất có thể danh từ chỉ một sinh vật nào đó vì ta có thể thấy động từ đi sau danh từ này là “feed on” (ăn).

Giải thích

Trong bài nghe, ta nghe được “insects settle on the leaves and eat their way around them” (những con côn trùng sống trên những chiếc lá và ăn theo ra xung quanh chúng). “eat” thay cho “feed on” trên câu hỏi, vì vậy đáp án là ‘’insects’’.

Question 35

Đáp án: grass(es)

Vị trí: If there are very frequent bush fires in a region, this encourages grass to grow afterwards.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Bushfires

William Jackson’s theory:

High-frequency bushfires have impact on vegetation, resulting in the growth of 35. ……………………

Từ khóa

Chỗ cần điền phải là danh từ - sự mọc của cái gì “growth of ……”. Sự tăng trưởng này là kết quả của “high-frequency bushfires” (các vụ cháy có độ thường xuyên cao).

Giải thích

Trong bài nghe, “high-frequency bushfires” được paraphrase thành “very frequency bushfires”. Sau đó ta nghe được “this encourages grass to grow afterwards” (điều này tạo điều kiện cho cỏ mọc sau đó). Ta có thể thấy “grow” (mọc) là dạng động từ của “growth”, vì vậy đáp án là ‘’grass’’.

Question 36

Đáp án: water

Vị trí: So why is this? Why do fairly frequent bushfires actually support the growth of eucalyptus. Well, one reason is that the bush fire stops the growth of other species which would consume water needed by eucalyptus trees.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

  • mid-frequency bushfires result in the growth of eucalyptus forests, because they:

 — make more 36.  ............. available to the trees  

Từ khóa

Câu hỏi là một trong những lý do vì sao các vụ cháy ở mức độ thường xuyên vừa phải lại dẫn đến sự tăng trưởng của rừng cây eucalyptus, thể hiện qua từ “because”. Trong bài nghe, ta cũng nghe được người nói đặt khá nhiều câu hỏi “Why”, trước khi nêu ra lý do.

Giải thích

Phần cần điền phải là danh từ vì đứng sau more và danh từ đó phải là một thứ cần cho cây - “available to the trees”. Trong bài nghe, ta nghe được “the bush fire stop the growth of other species which would consume water needed by eucalyptus trees” (Các vụ cháy cây bụi làm ngưng sự gia tăng của các loài sinh vật khác, những loài mà sẽ tiêu thụ nước cần thiết bởi cây eucalyptus). Vì vậy đáp án là ‘’water’’.

Question 37

Đáp án: soil

Vị trí: If these other quick growing species of bushes and plants are allowed to proliferate, they harm the eucalyptus in another way by affecting the composition of the soil and removing nutrients from it.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

maintain the quality of the 37. ………………………………………

Từ khóa

Đây là một lý do khác của việc vì sao các vụ cháy cây bụi mức độ vừa lại làm tăng trưởng rừng cây eucalyptus. Từ khóa cần tập trung là “quality of” (chất lượng) và “maintain” (giữ lại). Ngoài ra, cũng lưu ý chỗ cần điền phải là danh từ vì ta thấy có mạo từ “the” đứng trước nó.

Giải thích

Ở phần trên ta có thể thấy một tác động của các vụ cháy cây bụi “bushfires” là nó làm ngưng sự tăng trưởng của một số loài sinh vật và từ đó mới dẫn đến những lợi ích cho cây và ở câu hỏi này cũng theo logic tương tự. Ta nghe được “they harm the eucalyptus in another way by affecting the composition of the soil and removing nutrients from it” (Chúng làm haji cây eucalyptus theo một cách khác bằng cách ảnh hưởng đến thành phần của đất và lấy đi chất dinh dưỡng từ đất). Như vậy, nếu các loài vật này bị mất đi nhờ các vụ cháy, chất lượng của đất “soil” sẽ được giữ lại (maintain). Vì vậy ‘’soil’’ là đáp án.

Question 38

Đáp án: Dry

Vị trí: Now scientists believe that this reduced frequency of bushfires to low levels have led to what’s known as dry rainforest…

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

  • low-frequency bushfires result in the growth of 38. ..................... 'rainforest', which is: 

— a 39. ..................... ecosystem 

— an ideal environment for the 40. ................... of the bell-miner. 

Từ khóa

Chỗ cần điền là một tính từ hoặc danh từ bổ nghĩa cho “rainforest”, ta đặt câu hỏi rừng mưa như thế nào để hiểu rõ nội dung cần nghe hơn. Ngoài ra, các từ khóa “low-frequency bushfires” và “result in” (dẫn đến) cũng cần phải chú ý.

Giải thích

Trong bài nghe, ta có thể nghe được “this reduced frequency of bushfires to low levels have led to what’s known as dry rainforest…” (tần suất giảm xuống mức thấp của các vụ cháy cây bụi đã dẫn tới cái mà được biết đến là các rừng mưa khô). “have led to” (dẫn đến) đồng nghĩa với “result in” trên câu hỏi. ‘’Dry’’ là từ cần điền.

Question 39

Đáp án: simple

Vị trí: Unlike tropical rainforest which is a rich ecosystem, this type of ecosystem is usually a simple one. It has very thick dense vegetation, but not much variety of species.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

(như trên)

Từ khóa

câu hỏi là một trong những thông tin liên quan đến rừng mưa khô “dry rainforest” ở câu 38. Chỗ cần điền là một tính từ hoặc danh từ bổ nghĩa cho “ecosystem” (hệ sinh thái).

Giải thích

Trong bài nghe, ta có thể nghe được 2 tính từ đi kèm với “ecosystem” là “rich” và “simple”. Tuy nhiên, “rich” không phải là tính chất của “dry rainforest” mà của “tropical rainforest”. Vì vậy, đáp án là “simple”.

Question 40

Đáp án: nest(s)

Vị trí: … so one species that does find it ideal is the Bell-miner bird which builds its nests in the undergrowth there…

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

(như trên)

Từ khóa

Câu hỏi này là thông tin thứ 2 liên quan đến “dry rainforest” ở câu 38. Các từ khóa “ideal environment” có thể được nghe ở bài nghe để xác định điểm bắt đầu. Chỗ cần điền phải là danh từ vì theo sau “the” và danh từ này phải cái gì đó của loài bell-miner.

Giải thích

Trong bài nghe ta nghe được “the Bell-miner bird which build its nests in the undergrowth there…” (loài chim Bell-miner, loài mà xây tổ của chúng ở những cây thấp ở đó), như vậy ta có thể thấy tổ “nest” là đáp án.

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 15, Test 1, Listening Part 4: The Eucalyptus Tree in Australia được đội ngũ chuyên môn tại ZIM biên soạn. Người học có thể tham gia các chương trình luyện đề IELTS từ cơ bản đến nâng cao, giải chi tiết 6 đề thi thật trong quý để rèn luyện các phương pháp và chiến lược xử lý 2 phần thi Speaking - Writing. Hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi IELTS, được vận hành bởi các High Achievers.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm