Giải Cambridge IELTS 16, Test 1, Listening Part 4: Stoicism

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 16, Test 1, Listening Part 4: Stoicism.
ZIM Academy
13/01/2023
giai cambridge ielts 16 test 1 listening part 4 stoicism

Đáp án

Question

Đáp án

31

practical

32

publication

33

choices

34

negative

35

play

36

capitalism

37

depression

38

logic

39

opportunity

40

practice/

practise

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 16, Test 1, Listening Part 4

Question 31

Đáp án: practical

Vị trí: Specifically, I am referring to Stoicism,  which, in my opinion, is the most  practical of all philosophies and  therefore the most appealing.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Stoicism is still relevant today because of its  31__________ appeal.

Từ khóa

Người nghe cần chú ý đến từ khóa “Stoicism” (chủ nghĩa khắc kỷ) và danh từ “appeal” (sự hấp dẫn)

Giải thích

Đáp án cần điền là tính từ mô tả sự hấp dẫn của “Stoicism”. 

Bài nghe đưa thông tin rằng chủ nghĩa khắc kỷ là  “practical” (thiết thực) trong các triết lý và do đó nó  hấp dẫn nhất.

Question 32

Đáp án: publication

Vị trí: Amazingly, we still have access to  these ideas, despite the fact that  the most famous Stoics never wrote  anything down for publication.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The Stoics’ ideas are surprisingly well known, despite not being intended for 32__________

Từ khóa

Từ “surprisingly” được đổi thành “amazingly” (ngạc nhiên) trong bài nghe, và từ “well-known” (nổi tiếng) ở  câu hỏi được đổi thành “famous” trong bài nghe.

Giải thích

Đáp án cần nghe là một danh từ thể hiện việc mà chủ nghĩa khắc kỷ chưa có ý định làm. 

Bài nghe nói rằng chủ nghĩa khắc kỷ dù nổi tiếng  nhưng chưa bao giờ có bất kỳ “publication” (ấn phẩm)  nào.

Question 33

Đáp án: choices

Vị trí: In the words of Epictetus: “external  events I cannot control, but the  choices I make with regard to them, I  do control”.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Epictetus said that external events cannot be  controlled but the 33_________ people make in  response can be controlled.

Từ khóa

Từ khóa “Epictetus” giúp người nghe xác định vị trí  của câu hỏi trong bài nghe.  

CỤm từ “in response” trong câu hỏi được đổi thành  “with regard to” trong bài nghe.

Giải thích

Đáp án cần điền là danh từ thể hiện con người có thể  kiểm soát. 

Bài nghe nhắc lại những lời Epictetus nói rằng ta  không thể kiểm soát những sự việc bên ngoài nhưng  “choices” (sự lựa chọn) liên quan có thể được kiểm  soát.

Question 34

Đáp án: negative

Vị trí: The modern day philosopher and  writer Nassim Nicholas Taleb defines  a stoic as someone who has a  different perspective on experiences  which most of US would see as wholly Q34 negative;

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

A Stoic is someone who has a different view on experiences which others would consider as 34___________

Từ khóa

Từ khóa “a stoic” (người theo chủ nghĩa khắc kỷ) giúp người nghe xác định vị trí câu hỏi. Từ “view” được đổi  thành “perspective” (quan điểm) trong bài nghe. Động  từ “consider” được đổi thành “see” (xem như là) trong  bài nghe.

Giải thích

Đáp án cần điền là tính từ thể hiện cách người theo chủ nghĩa khắc kỷ nhìn nhận vấn đề.  

Bài nghe nói rằng người theo chủ nghĩa khắc kỷ có  quan điểm khác về những trải nghiệm mà hầu hết  chúng ta xem là “negative” (tiêu cực).

Question 35

Đáp án: play

Vị trí: George Washington was introduced to  Stoicism by his neighbours at age  seventeen, and later, put on Q35 a play  based on the life of Cato to inspire his  men.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

George Washington organised a 35________ about  Cato to motivate his men.

Từ khóa

Tên riêng “George Washington” và “Cato” là từ khóa  giúp người nghe xác định vị trí câu hỏi trong bài nghe. Động từ “organise” được đổi thành “put on” (tổ chức)  trong bài nghe. 

Động từ “motivate” được đổi thành “inspire” (tạo động  lực) trong bài nghe.

Giải thích

Đáp án cần điền là danh từ mà Washington đã tổ  chức theo Cato để tạo động lực cho người của ông. Bài nghe nói rằng sau khi Washington được giới thiệu về chủ nghĩa khắc kỷ vào năm 17 tuổi, sau này ông đã  tổ chức “play” (buổi kịch) dựa vào cuộc đời của Cato  để tạo động lực cho người của ông.

Question 36

Đáp án: capitalism

Vị trí: The economist Adam Smith’s theories  on capitalism were significantly  influenced by the Q36 Stoicism that  he studied as a schoolboy

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Adam Smith’s ideas on 36________ were influenced  by Stoicism.

Từ khóa

Tên riêng “Adam Smith” là từ khóa giúp người nghe xác định vị trí câu hỏi trong bài. 

Danh từ “ideas” được đổi thành “theories” (lý thuyết, ý  tưởng) trong bài nghe.

Giải thích

Đáp án cần điền là danh từ thể hiện quan điểm của  Adam Smith được ảnh hưởng bởi chủ nghĩa khắc kỷ. Bài nghe nói rằng thuyết về “capitalism” (tư bản) của  nhà kinh tế học Adam Smith được ảnh hưởng lớn bởi  chủ nghĩa khắc kỷ.

Question 37

Đáp án: depression

Vị trí: Stoicism had a profound influence on  Albert Ellis, who invented Cognitive  Behaviour Therapy, Q37 which is used  to help people manage their problems  by changing the way that they think  and behave. It’s most commonly used  to treat depression

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Cognitive Behaviour Therapy (CBT) the treatment for 37__________ is based on ideas from Stoicism

Từ khóa

Cụm từ “Cognitive Behaviour Therapy” là cụm tên  riêng giúp xác định vị trí câu hỏi trong bài nghe. Danh từ “treatment” (sự điều trị) trong câu hỏi được  đổi thành động từ “treat” (điều trị) trong bài nghe.

Giải thích

Đáp án cần điền là danh từ chỉ căn bệnh mà có  phương pháp điều trị dựa vào ý tưởng từ chủ nghĩa  khắc kỷ. 

Bài nghe nói rằng Chủ nghĩa khắc kỷ có ảnh hưởng  sâu sắc đến Albert Ellis, người đã phát minh ra  “Cognitive Behaviour Therapy”, được sử dụng để giúp  mọi người quản lý vấn đề của họ bằng cách thay đổi  cách họ suy nghĩ và hành xử. Nó được sử dụng phổ  biến nhất để điều trị “depression” (trầm cảm).

Question 38

Đáp án: logic

Vị trí: The idea is that we can take control of our lives by challenging the irrational beliefs that create our faulty  thinking, symptoms and behaviours  by using logic instead.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

people learn to base their thinking on 38__________

Từ khóa

Từ khóa trong câu hỏi là “base their thinking on” (đặt  suy nghĩ vào)

Giải thích

Đáp án cần điền là danh từ mà con người học cách đặt suy nghĩ vào. 

Bài nghe nói rằng ý tưởng chúng ta có thể kiểm soát  cuộc sống bằng cách thách thức những niềm tin phi  lý vốn tạo ra trong suy nghĩ, và hành vi sai lầm của  chúng ta bằng cách sử dụng “logic”.

Question 39

Đáp án: opportunity

Vị trí: Stoicism has also become popular in  the world of business, stoic principles  can build the resilience and state of  mind required to overcome setbacks  because Stoics teach turning Q39 obstacles into opportunity. A lesson  every business entrepreneur needs to  learn.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

In business, people benefit from Stoicism by  identifying obstacles as 39__________

Từ khóa

Từ “business” là từ khóa giúp xác định vị trí câu hỏi trong bài nghe. 

Cụm động từ “identify … as” được đổi thành “turn into  …” (biến thành) trong bài nghe.

Giải thích

Đáp án cần điền là danh từ mà người theo chủ nghĩa khắc kỷ nhìn nhận về “obstacles” (sự khó khăn). Bài nghe nói rằng chủ nghĩa khắc kỷ cũng đã trở  nên phổ biến trong thế giới kinh doanh, các nguyên  tắc khắc kỷ có thể xây dựng khả năng phục hồi và  trạng thái tinh thần cần thiết để vượt qua những thất  bại bởi vì Chủ nghĩa khắc kỷ dạy biến trở ngại thành  “opportunity” (cơ hội).

Question 40

Đáp án: practice/ practise

Vị trí: At the very root of the thinking, there  is a very simple way of living - control  what you can and accept what you  can’t. This is not as easy as it sounds  and will require considerable practice  - it can take a lifetime to master.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

It requires a lot of 40__________ but Stoicism can help  people to lead a good life.

Từ khóa

Cụm từ “a lot of” được đổi thành “considerable” (đáng  kể) trong bài nghe.

Giải thích

Đáp án cần điền là danh từ mà chủ nghĩa khắc kỷ yêu  cầu để giúp mọi người có cuộc sống tốt.  

Bài nghe nói rằng ở tận gốc rễ của suy nghĩ, có một  cách sống rất đơn giản - kiểm soát những gì bạn  có thể và chấp nhận những gì bạn không thể. Điều  này không dễ dàng như nó nghe và sẽ đòi hỏi sự  “practice” (luyện tập) đáng kể.

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 16, Test 1, Listening Part 4: Stoicism được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


Sở hữu sách “Cambridge English IELTS 16 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án Cambridge IELTS 16. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm