Giải Cambridge IELTS 16, Test 1, Reading Passage 2: The Step Pyramid of Djoser

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 16, Test 1, Reading Passage 2: The Step Pyramid of Djoser.
ZIM Academy
28/05/2023
giai cambridge ielts 16 test 1 reading passage 2 the step pyramid of djoser

Đáp án

Question

Đáp án

14

IV

15

VII

16

II

17

V

18

I

19

VIII

20

VI

21

city

22

priests

23

trench

24

location

25

B

26

D

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 16, Test 1, Reading Passage 2

Questions 14-20

Question 14

Đáp án: IV

Vị trí: Đoạn A 

The evolution of the pyramid form  has been written and argued about  for centuries. However, there is  no question that, as far as Egypt  is concerned, it began with one  monument to one king designed  by one brilliant architect: the Step  Pyramid of Djoser at Saqqara.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

IV. A single certainty among other less definite facts

Từ khóa

Câu IV. được dịch ra là một sự chắc chắn duy nhất  trong số các sự kiện khác ít chắc chắn hơn. Từ “certainty” (chắc chắn) được thay thế bằng cụm từ  “there is no question” (không còn thắc mắc nào).

Giải thích

Đoạn A đưa ra các thông tin về kim tự tháp ở Ai Cập  cổ. Ở hai câu cuối nói rằng: “Sự tiến hóa của hình thức  kim tự tháp đã được viết và tranh luận trong nhiều thế  kỷ. Tuy nhiên, không có gì phải bàn cãi rằng, đối với Ai  Cập, nó bắt đầu bằng một tượng đài cho một vị vua  được thiết kế bởi một kiến trúc sư lỗi lạc: Kim tự tháp  bậc thang của Djoser tại Saqqara.

Question 15

Đáp án: VII

Vị trí: Đoạn B 

“Djoser was the first king of the  Third Dynasty of Egypt and the first  to build in stone. Prior to Dj oser’s  reign, tombs were rectangular  

monuments made of dried clay brick,  … For reasons which remain unclear,  Djoser’s main official, whose name  was Imhotep, conceived of building  a taller, more impressive tomb for his  king by stacking stone slabs on top of  one another, ...”

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

VII. An idea for changing the design of burial  structures

Từ khóa

Câu VII. có nghĩa là ý tưởng thay đổi thiết kế các công  trình chôn cất

Giải thích

Đoạn B nói rằng Djoser là vị vua đầu tiên trong vương  triều thứ 3 của Ai cập xây dựng mộ bằng đá… Vì  những lý do vẫn chưa rõ ràng, quan chức chính của  Djoser, tên là Imhotep, đã lên kế hoạch xây dựng một  lăng mộ cao hơn, ấn tượng hơn cho vị vua của mình  bằng cách xếp các phiến đá lên trên… 

Đây là một ý tưởng thay đổi mới được nhắc đến trong  câu vii.

Question 16

Đáp án: II

Vị trí: Đoạn C 

The Step Pyramid has been  

thoroughly examined and investigated  over the last century, and it is now  known that the building process  went through many different stages.  Historian Marc Van de Mieroop  comments on this, writing ‘…The  weight of the enormous mass was a  challenge for the builders, …

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

II. A difficult task for those involved

Từ khóa

Câu II. có nghĩa là một nhiệm vụ khó đối với những  người liên quan. 

Cụm từ “a difficult task” được thay thế thành cụm “a  challenge” (sự thử thách)

Giải thích

Đầu đoạn C giới thiệu về quá trình xây Step Pyramid  đã trải qua rất nhiều giai đoạn. Nhà sử học Marc Van  de Mieroop đã nhận xét trong câu cuối của đoạn  văn rằng trọng lượng của khối lượng khổng lồ là một  thách thức đối với các người xây dựng.

Question 17

Đáp án: V

Vị trí: Đoạn D 

… . It covered a region of 16 hectares  and was surrounded by a wall 10.5  meters high…

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

V An overview of the external buildings and areas

Từ khóa

Câu V. có nghĩa là tổng quan về các tòa nhà và khu  vực bên ngoài

Giải thích

Đoạn D đưa ra rất nhiều thông số về cấu trúc này và  cả khu vực xung quanh. Điều này được thể hiện ở câu  bên, nghĩa là toàn bộ khu vực có diện tích 16 ha và  được bao quanh bởi một bức tường cao 10,5 mét.

Question 18

Đáp án: I

Vị trí: Đoạn E 

The burial chamber of the tomb,  where the king’s body was laid to  rest, was dug beneath the base of  the pyramid, surrounded by a vast  maze of long tunnels that had rooms  off them to discourage robbers. One  of the most mysterious discoveries  found inside the pyramid was a large  number of stone vessels.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

I. The areas and artefacts within the pyramid itself

Từ khóa

Câu I. có nghĩa là các khu vực và đồ tạo tác trong  chính kim tự tháp

Giải thích

Câu đầu đoạn E giới thiệu về hầm chôn cất của lăng  mộ, nơi thi hài của nhà vua được an nghỉ, ... Câu thứ  hai chỉ ra rằng một trong những khám phá bí ẩn nhất  được tìm thấy bên trong kim tự tháp là một số lượng  

lớn các bình đá. Các câu còn lại của đoạn E mô tả chi  tiết về các bình đá trong ngôi mộ.

Question 19

Đáp án: VIII

Vị trí: Đoạn F 

Unfortunately, all of the precautions  and intricate design of the  

underground network did not prevent  ancient robbers from finding a way  in… There was enough left throughout  the pyramid and its complex,  

however, to astonish and amaze the  archaeologists who excavated it.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

VIII. An incredible experience despite the few remains

Từ khóa

Câu VIII. Có nghĩa là một trải nghiệm đáng kinh ngạc  mặc dù còn lại rất ít. 

Tính từ “incredible” được thay bằng các động từ  “astonish and amaze” (làm kinh ngạc) trong bài đọc.

Giải thích

Câu đầu đoạn F chỉ ra rằng thật không may, tất cả các  biện pháp phòng ngừa và thiết kế phức tạp của mạng  lưới ngầm không ngăn được những tên cướp cổ đại  tìm đường vào… Và câu cuối của đoạn nói rằng tuy  nhiên, vẫn còn lại đủ khắp kim tự tháp và khu phức  hợp của nó, khiến các nhà khảo cổ học khai quật nó  phải kinh ngạc và ngạc nhiên.

Question 20

Đáp án: VI

Vị trí: Đoạn G 

The Step Pyramid was a revolutionary  advance in architecture and became  the archetype which all the other  great pyramid builders of Egypt would  follow.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

VI. A pyramid design that others copied

Từ khóa

Câu VI. có nghĩa là một thiết kế kim tự tháp mà những  người khác đã sao chép. 

Động từ “copy/ copied” được thay bằng động từ  “follow” (làm theo) trong bài đọc.

Giải thích

Câu cuối chỉ ra rằng Kim tự tháp Step là một bước tiến  mang tính cách mạng trong kiến trúc và trở thành

Questions 21-24

Question 21

Đáp án: city

Vị trí: Đoạn D 

“The complex in which it was built  was the size of a city in ancient  Egypt.”

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The complex that includes the step Pyramid and  its surroundings is considered to be as big as an  Egyptian 21________ of the past.

Từ khóa

Danh từ “surroundings” (phía xung quanh) là từ khóa  giúp xác định vị trí thông tin trong bài đọc. 

Cụm từ “the past” (quá khứ) được thay bằng tính từ  “ancient” (cổ đại) trong bài đọc.

Giải thích

Đáp án cần điền là danh từ mà có kích cỡ to bằng khu  phức hợp. 

Câu bên chỉ ra rằng khu phức hợp được xây dựng có  quy mô của một “city” (thành phố) ở Ai Cập cổ đại.

Question 22

Đáp án: priests

Vị trí: Đoạn D 

“The complex in which it was built  was the size of a city in ancient Egypt  and included a temple, courtyards,  shrines, and living quarters for the  priests.”

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The area outside the pyramid included  

accommodation that was occupied by 22________ ,  along with many other buildings and features.

Từ khóa

Danh từ “accommodation” (chỗ ở) được thay bằng  cum từ “living quarters” trong bài đọc.

Giải thích

Đáp án cần điền là danh từ chỉ người sống ở khu vực  xung quanh kim tự tháp. 

Câu bên chỉ ra rằng khu phức hợp được xây dựng có  quy mô của một thành phố ở Ai Cập cổ đại và bao  gồm một ngôi đền, sân, đền thờ và khu sinh hoạt cho  các “priests” (linh mục).

Question 23

Đáp án: trench

Vị trí: Đoạn D 

“...; the entire wall was then ringed  by a trench 750 meters long and 40  meters wide.”

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The area outside the pyramid included  

accommodation that was occupied by 22________ ,  along with many other buildings and features.

Từ khóa

Danh từ “accommodation” (chỗ ở) được thay bằng  cum từ “living quarters” trong bài đọc.

Giải thích

Đáp án cần điền là danh từ chỉ người sống ở khu vực  xung quanh kim tự tháp. 

Câu bên chỉ ra rằng khu phức hợp được xây dựng có  quy mô của một thành phố ở Ai Cập cổ đại và bao  gồm một ngôi đền, sân, đền thờ và khu sinh hoạt cho  các “priests” (linh mục).

Question 24

Đáp án: location

Vị trí: Đoạn D 

“If someone wished to enter, he or  she would have needed to know in  advance how to find the location of  the true opening in the wall.”

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

As a result, any visitors who had not been invited  were cleverly prevented from entering the pyramid  grounds unless they knew the 24_______ of the real  entrance.

Từ khóa

Danh từ “real entrance” (lối vào chính xác) được thay  bằng cụm từ “true opening” trong bài đọc.

Giải thích

Đáp án cần tìm là danh từ mà người vào ngôi mộ cần  phải biết về lối vào chính xác. 

Câu bên chỉ ra rằng nếu ai đó muốn vào, người đó cần  phải biết trước cách tìm “location” (vị trí) của lỗ hổng  thực sự trong bức tường.

Questions 25-26

Đáp án: 25 B - 26 D

Vị trí: Đoạn B 

“Djoser is thought to have reigned  for 19 years, but some historians and  scholars attribute a much longer time  for his rule, owing to the number and  size of the monuments he built.” Đoạn F 

“Djoser’s grave goods, and even his  body, were stolen at some point in  the past and all archaeologists found  were a small number of his valuables  overlooked by the thieves. There was  enough left throughout the pyramid  and its complex, however, to astonish  and amaze the archaeologists who  excavated it.”

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Which TWO of the following points does the writer  make about King Djoser? 

A. Initially he had to be persuaded to build in stone  rather than clay. 

B. There is disagreement concerning the length of his  reign. 

C. He failed to appreciate Imhotep’s part in the design  of the step Pyramid. 

D. A few of his possessions were still in his tomb  when archaeologists found it. 

E. He criticised the design and construction of other  pyramids in Egypt. 

Câu hỏi yêu cầu tìm ra hai điều mà tác giả nói về vua  Djoser.

Từ khóa

Danh từ riêng “King Djoser” giúp người đọc xác định vị  trí thông tin trong bài.

Giải thích

Câu cuối trong đoạn B chỉ ra rằng Djoser được cho là  đã trị vì 19 năm, nhưng một số nhà sử học và học giả  cho rằng thời gian cai trị của ông lâu hơn nhiều, do  số lượng và kích thước của các di tích mà ông đã xây  dựng. 

Thông tin này xác định đáp án B. Có sự tranh cãi về  thời gian trị vì. 

 Hai câu cuối trong đoạn F chỉ ra rằng đồ đạc trong  mộ của Djoser, và thậm chí cả thi thể của ông, đã bị  đánh cắp vào một thời điểm nào đó trong quá khứ và  tất cả những gì các nhà khảo cổ tìm thấy chỉ là một  số lượng nhỏ những vật có giá trị của anh ta bị bọn  trộm bỏ qua. Tuy nhiên, vẫn còn lại đủ thứ trên khắp  kim tự tháp và khu phức hợp của nó, khiến các nhà  khảo cổ học khai quật nó kinh ngạc và ngạc nhiên. Thông tin này xác định đáp án D. Một vài đồ đạc của  ông vẫn còn ở trong mộ khi các nhà khảo cổ tìm thấy.

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 16, Test 1, Reading Passage 2: The Step Pyramid of Djoser được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


Sở hữu sách “Cambridge English IELTS 16 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án Cambridge IELTS 16. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm