Giải Cam 17, Test 2, Reading Passage 2: A second attempt at domesticating the tomato

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 17, Test 2, Reading Passage 2: A second attempt at domesticating the tomato.
ZIM Academy
25/05/2023
giai cam 17 test 2 reading passage 2 a second attempt at domesticating the tomato

Đáp án

Question

Đáp án

14

C

15

B

16

E

17

A

18

C

19

B

20

D

21

A

22

C

23

A

24

flavour/ flavor

25

size

26

salt

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 17, Test 2, Reading Passage 1

Questions 14 - 23

Question 14

image-alt

Đáp án: C

Vị trí: In this way they managed to create a strain resistant to a common disease called bacterial spot race, which can devastate yields. They also created another strain that is more salt tolerant - and has higher levels of vitamin C.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

14. a reference to a type of tomato that can resist a dangerous infection.

Từ khóa

Động từ “resist" trong câu hỏi được đổi thành tính từ “resistant" trong bài đọc.

Danh từ “type” trong câu hỏi được đổi thành danh từ “strain" trong bài đọc.

Giải thích

Hai câu cuối trong đoạn C nói về một giống cà chua có thể kháng lại một bệnh mà có thể gây tàn phá sản lượng. Như vậy, đáp án là C.

Question 15

Đáp án: B

Vị trí: Over many generations, peoples such as the Aztecs and Incas transformed the plant by selecting and breeding plants with mutations* in their genetic structure, which resulted in desirable traits such as larger fruit. But every time a single plant with a mutation is taken from a larger population for breeding, much genetic diversity is lost. And sometimes the desirable mutations come with less desirable traits. For instance, the tomato strains grown for supermarkets have lost much of their flavour.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

15. an explanation of how problems can arise from focusing only on a certain type of tomato plant 

Từ khóa

Danh từ “type” trong câu hỏi được đổi thành “strain” trong bài đọc.

Giải thích

Đoạn văn bên đưa thông tin về quá trình biến đổi gen của cà chua để có được những tính trạng mong muốn. Càng nhiều cây bị biến đổi gen thì tính đa dạng sinh học ngày càng thấp, dẫn đến một số tính trạng không mong muốn, như việc cà chua trồng để bán trong siêu thị đã mất đi nhiều hương vị. Như vậy, đáp án là B. 

Xem thêm:

Question 16

Đáp án: E

Vị trí: The three teams already have their eye on other plants that could be 'catapulted into the mainstream', including foxtail, oat-grass and cowpea.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

16. a number of examples of plants that are not cultivated at present but could be useful as food sources

Từ khóa

“examples of plants” (ví dụ các loại cây) là từ khóa của câu hỏi. Người đọc có thể dự đoán phần thông tin cần tìm sẽ chứa tên các loại cây

Giải thích

Câu văn bên đưa ra ví dụ các cây đang không được sử dụng nhiều nhưng có thể được đưa vào sử dụng rộng rãi, là “foxtail", “oat-grass”, và “cowpea”. Vì vậy, đáp án là E. 

Question 17

image-alt

Đáp án: E

Vị trí: It took at least 3,000 years for humans to learn how to domesticate the wild tomato and cultivate it for food. Now two separate teams in Brazil and China have done it all over again in less than three years. And they have done it better in some ways, as the re-domesticated tomatoes are more nutritious than the ones we eat at present.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

17. a comparison between the early domestication of the tomato and more recent research

Từ khóa

Danh từ “domestication” là từ khoá để xác định vị trí câu hỏi trong bài đọc. 

Giải thích

Đoạn văn bên đưa thông tin về việc loài người đã thuần hoá cà chua dại trong vòng 3,000 năm, và việc 2 nhóm nghiên cứu hiện nay cũng đạt được điều này trong vòng 3 năm. Câu văn cuối so sánh rằng cà chua được tái thuần hoá có nhiều dinh dưỡng hơn cà chua hiện tại (dựa trên quá trình thuần hoá 3,000 năm). Như vậy, đáp án là A. 

Question 18

Đáp án: C

Vị trí: 'They are quite tasty, says Kudla. "A little bit strong. And very aromatic.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

18. a personal reaction to the flavour of a tomato that has been genetically edited. 

Từ khóa

“flavour” (hương vị) là từ khóa của câu hỏi

Giải thích

Câu văn bên đưa thông tin rằng Kudla cảm nhận rằng cà chua ngon, có vị nồng, và rất thơm. Như vậy, đáp án là C. 

Question 19

Đáp án: B

Vị trí: By choosing wild plants that are drought or heat tolerant, says Gao, we could create crops that will thrive even as the planet warms. 

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

19. Domestication of certain plants could allow them to adapt to future environmental challenges

Từ khóa

Động từ “adapt” trong câu hỏi được đổi thành “thrive" trong bài đọc.

Giải thích

Câu văn bên đưa thông tin là Gao là người nói rằng, bằng cách chọn lọc những cây dại có khả năng chịu hạn hán và sức nóng, họ có thể tạo ra những giống cây sống sót được kể cả khi Trái Đất nóng lên. Như vậy, đáp án là B. 

Question 20

image-alt

Đáp án: D

Vị trí: This approach could boost the use of many obscure plants, says Jonathan Jones of the Sainsbury Lab in the UK. But it will be hard for new foods to grow so popular with farmers and consumers that they become new staple crops, he thinks.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

20. The idea of growing and eating unusual plants may not be accepted on a large scale. 

Từ khóa

Cụm danh từ “unusual plants” trong câu hỏi được đổi thành “obscure plants" trong bài đọc. 

Giải thích

Câu văn bên đưa thông tin rằng Jonathan Jones là người đã nói rằng những loại cây mới này khó có khả năng trở thành lương thực chính. Như vậy, đáp án là D. 

Question 21

Đáp án: A

Vị trí: But Kudla didn't want to reveal which species were in his team's sights, because CRISPR has made the process so easy. 'Any one with the right skills could go to their lab and do this.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

21. It is not advisable for the future direction of certain research to be made public. 

Từ khóa

Cụm động từ “made public" trong câu hỏi được đổi thành động từ “reveal” trong bài đọc. 

Giải thích

Câu văn bên đưa thông tin rằng Kudla là người đã nói rằng họ không muốn công bố nghiên cứu vì công nghệ này có thể dễ dàng bị sao chép. Như vậy, đáp án là A. 

Question 22

Đáp án: C

Vị trí: 'There's potential for this to be a commercial crop,' says Van Eck. But she adds that taking the work further would be expensive because of the need to pay for a licence for the CRISP technology and get regulatory approval.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

22. Present efforts to domesticate one wild fruit are limited by the costs involved. 

Từ khóa

Danh từ “costs" trong câu hỏi được đổi thành dạng tính từ “expensive" trong bài đọc. 

Giải thích

Trong đoạn văn bên, Van Eck đã nói rằng việc tiếp tục công việc này khá tốn kém vì họ cần trả tiền để có giấy phép cho công nghệ CRISP và nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Như vậy, đáp án là C. 

Question 23

image-alt

Đáp án: A

Vị trí: 'This could transform what we eat,' says Jorg Kudla at the University of Munster in Germany, a member of the Brazilian team. 'There are 50,000 edible plants in the world, but 90 percent of our energy comes from just 15 crops.'

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

23 Humans only make use of a small proportion of the plant food available on Earth. 

Từ khóa

Danh từ “Earth” trong câu hỏi được đổi thành “world” trong bài đọc.

Giải thích

Trong đoạn văn bên, Jorg Kudla đã nói rằng trên thế giới có tổng cộng 50,000 cây ăn được nhưng 90% năng lượng của con người chỉ đến từ 15 loại cây trồng. Như vậy, đáp án là A. 

Questions 24 - 26

Question 24

Đáp án: flavour/ flavor

Vị trí: But every time a single plant with a mutation is taken from a larger population for breeding, much genetic diversity is lost. And sometimes the desirable mutations come with less desirable traits. For instance, the tomato strains grown for supermarkets have lost much of their flavour.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

24 An undesirable trait such as loss of ………… may be caused by a mutation in a tomato gene. 

Từ khóa

Danh từ “trait” và “mutation” là từ khoá để xác định vị trí của câu hỏi trong bài đọc. 

Tính từ “undesirable" trong câu hỏi được đổi thành “less desirable” trong bài đọc. 

Danh từ “loss” trong câu hỏi được đổi thành dạng động từ “lost” trong bài đọc.

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu điền một danh từ chỉ thứ bị đánh mất do việc biến đổi gen cà chua.  Đoạn văn bên giải thích rằng quá trình biến đổi gen đôi khi dẫn đến việc cà chua có một số tính trạng không mong muốn, như cà chua được trồng cho siêu thị đã bị mất đi nhiều hương vị. Như vậy, đáp án là “flavour”/ “flavor”. 

Question 25

Đáp án: size

Vị trí: Kudla's team made six changes altogether. For instance, they tripled the size of fruit by editing a gene called FRUIT WEIGHT, and increased the number of tomatoes per truss by editing another called MULTIFLORA.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

25 By modifying one gene in a tomato plant, researchers made the tomato three times its original ……….

Từ khóa

Động từ “modifying” trong câu hỏi được đổi thành động từ “editing” trong bài đọc. 

Cụm từ “three times” trong câu hỏi được đổi thành “tripled" trong bài đọc. 

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu điền một danh từ chỉ thứ mà cà chua được biến đổi gen lớn hoặc nhiều hơn gấp ba lần so với cà chua truyền thống. Đoạn văn bên đưa thông tin rằng một nhóm nghiên cứu đã chỉnh sửa một gen để tăng kích cỡ của cà chua lên ba lần. Như vậy, đáp án là “size”. 

Question 26

Đáp án: salt

Vị trí: The team in China re-domesticated several strains of wild tomatoes with desirable traits lost in domesticated tomatoes. In this way they managed to create a strain resistant to a common disease called bacterial spot race, which can devastate yields. They also created another strain that is more salt tolerant - and has higher levels of vitamin C.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

26. A type of tomato which was not badly affected by ………, and was rich in vitamin C, was produced by a team of researchers in China. 

Từ khóa

Danh từ “vitamin C”, tên riêng “China”, tính từ “tolerant” là những từ khoá để xác định vị trí của câu hỏi trong bài đọc. 

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu điền danh từ để chỉ thứ mà không làm ảnh hưởng đến giống cà chua được chế tạo bởi nhóm nghiên cứu ở Trung Quốc. Câu cuối của đoạn văn bên đưa thông tin rằng giống cà chua này có khả năng chịu mặn tốt hơn, và có nhiều vitamin C. Vì vậy, đáp án là “salt”

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 17, Test 2, Reading Passage 2: A second attempt at domesticating the tomato được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


Sở hữu sách “Cambridge English IELTS 17 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án Cambridge IELTS 17. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm