Phân biệt Single-idea và Multiple-idea paragraph trong IELTS Writing Task 2 (P.1)

Bài viết giới thiệu, hướng dẫn, đi sâu phân tích và cho ví dụ hai cách triển khai một đoạn văn (paragraph) phổ biến nhất – single-idea paragraph (đoạn văn đơn ý) và multiple-idea paragraph (đoạn văn đa ý).
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

phan-biet-single-idea-va-multiple-idea-paragraph-trong-ielts-writing-task-2-p1

IELTS Writing Task 2 được xem là một trong những phần thi gây nhiều khó khăn nhất cho thí sinh, vì bài viết đánh giá người thi qua cách họ cấu trúc lập luận và triển khai ý tưởng của bản thân. Bài viết này sẽ giới thiệu, hướng dẫn, đi sâu phân tích và cho ví dụ hai cách triển khai một đoạn văn (paragraph) phổ biến nhất – single-idea paragraph (đoạn văn đơn ý) và multiple-idea paragraph (đoạn văn đa ý), cùng với cách kết hợp hai dạng đoạn văn trong bài viết IELTS Writing Task 2.

Single-idea paragraph và ứng dụng các dạng đề IELTS Writing Task 2

Single-idea paragraph, hay đoạn văn đơn ý, là đoạn văn mà đúng như tên gọi của nó, chỉ có một ý được khai thác và phát triển xuyên suốt đoạn. Và do chỉ có một ý chính duy nhất, kiểu single-idea paragraph đòi hỏi phải đi sâu hơn vào lập luận, cho ví dụ, giải thích,… chi tiết hơn.

Dạng bài ứng dụng nhiều nhất cho single-idea paragraph chính là Opinion paragraph (dạng bài trình bày quan điểm cá nhân), thường xuất hiện dưới dạng “Do you agree or disagree?” hoặc là “To what extent do you agree or disagree?”.

Đọc thêm: Phân loại và giải quyết dạng đề Agree or Disagree trong IELTS Writing Task 2

Một trong những lý do chính cho việc áp dụng single-idea paragraph vào Opinion essay là để thể hiện rõ hơn quan điểm cá nhân của bản thân. Khi triển khai single-idea paragraph, người học có thể lập luận rõ ràng hơn (sẽ đề cập chi tiết hơn ở phần sau) vì cả một đoạn người học chỉ xoay quanh 1 luận ý; đồng thời áp dụng single-idea paragraph vào Opinion essay cũng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đề bài: “to what extent do you agree or disagree” – Người học đồng ý / không đồng ý đến mức độ nào. Từ đó, những lập luận trong essay (hoặc paragraph) của người học sẽ thuyết phục hơn, gắn kết và mạch lạc hơn.

the-nao-la-single-idea-paragraph

Về mặt cấu trúc, single-idea paragraph cần có 3 phần chính để được cấu thành 1 đoạn văn:

Câu mở đầu (topic sentence) cho đoạn IELTS Writing Task 2: trong câu này, học viên nêu lên quan điểm của bản thân cho câu hỏi trong đề bài. Một số cụm thường được sử dụng cho câu topic sentence của một đoạn single-idea như:

 • I agree that …

 • I disagree that …

 • On the one hand, I agree/disagree that …

 • On the one hand, there is no doubt that …

 • To begin with, …

Triển khai: có rất nhiều cách triển khai cho single-idea paragraph, lưu ý rằng không nhất thiết phải bao gồm hết tất cả các cách triển khai này khi viết single-idea paragraph, và cũng không nhất thiết phải theo đúng thứ tự như được trình bày dưới đây:

Giải thích kỹ hơn topic sentence. Một số cụm người học có thể sử dụng như:

This can be explained by …

It is due to the fact that …

Since …

To be more specific, …

Giải thích sâu hơn cho câu vừa giải thích phía trên, có thể là bằng cách diễn đạt khác. Một số cụm từ người học có thể sử dụng như:

In fact, …

In other words, …

Đưa ra ví dụ để minh hoạ, bổ sung cho luận điểm. Một số cụm từ người học có thể sử dụng như:

For example, …

For instance

…. is a case in point

Đưa ra “alternative”

Tức là một quan điểm đi ngược lại với quan điểm đang được triển khai, để bổ sung cái nhìn đa chiều cho vấn đề. Một số cụm từ người học có thể sử dụng như:

If not …, … [something will happen]

Without …, … [something will happen]

Lacking… , … [something will happen]

Một kết đoạn (concluding sentence) cho IELTS Writing Task 2 để tóm gọn lại ý chính hoặc thể hiện kết quả cho những gì đã phân tích ở phần triển khai. Phần này thường được gọi là “tiểu kết luận” Một số cụm từ người học có thể sử dụng như:

Therefore, …

As a result, …

Ứng dụng cấu trúc cơ bản trên, học viên đã có thể triển khai được hiệu quả một đoạn văn với một ý chính duy nhất xuyên suốt cả đoạn.

cau-truc-doan-single-idea-paragraph-trong-ielts-writing-task-2

Đọc thêm: Hướng dẫn viết kết bài IELTS Writing Task 2 từ band 5 đến band 8

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ của cấu trúc trên, bài viết thuộc dạng Opinion essay, với đề bài: Schools are no longer necessary because students can get so much information through the internet that they can study just as well at home. Do you agree or disagree?

Sample paragraph:

[1] To begin with, it is true that popular events such as the World Cup contribute greatly to world peace. [2] To be more specific, such occasions give people a chance to ease the tensions and thoroughly enjoy the match. [3] For example, in 2008, Armenia and Turkey signed agreements to normalise their relations after a World Cup match between two countries. [4] Without these sporting events, there seems to be no places for people to connect to each other by living the moment together. [5] Therefore, they are useful not only for valuing sportsmanship but also for promoting global unity.

Phân tích sample paragraph:

Câu [1]: người viết trình bày topic sentence của cả đoạn;

Câu [2]: người viết giải thích cho topic sentence;

Câu [3]: người viết đưa ra ví dụ cho luận điểm ở câu [2];

Câu [4]: người viết đưa ra quan điểm ngược “alternative”;

Câu [5]: là câu kết luận cho cả đoạn, khẳng định lại topic sentence.

Ngoài cách tiếp cận trên với dạng đề Opinion, người viết còn có thể áp dụng một cách làm khác khi gặp dạng đề Opinion có sự so sánh giữa hai đối tượng A và B như sau:

(Trong trường hợp người viết nghiêng về đối tượng B):

 • Thân bài 1 (sử dụng cấu trúc của Single-paragraph): Vẫn thừa nhận quan điểm về đối tượng A có điểm hợp lý.

 • Thân bài 2: Phân tích những điểm tốt của đối tượng B, thể hiện quan điểm nghiêng về B nhiều hơn.

Cách viết này còn được gọi là balanced answer.

Lúc này, ở thân bài 1, câu kết đoạn, thay vì là câu kết luận cho cả đoạn, có thể được người viết dùng để phản biện cho cả đoạn vừa viết và liên kết trực tiếp qua thân bài 2.

Xem xét ví dụ sau:

[1] On the one hand, there is no doubt that the Internet aids students greatly in improving their study ability. [2] This can be explained by the fact that students can get access to an unlimited resource of information thanks to the Internet. [3] By using online search engines such as Google, students can be exposed to various types of reference materials which can assist them in dealing with difficult questions in any particular subject. [4] Also, information available on the Internet is collected from multiple sources, which can enable students to have different perspectives when it comes to solving a problem. [5] However, I doubt that obtaining online information is sufficient for a comprehensive study process.

Thay vì kết luận lại ý kiến ở topic sentence (“there is no doubt that the Internet aids students greatly in improving their study ability”), do đang trình bày bài viết theo hướng “balanced answer” (có thể nhận thấy điều đó qua cụm “on the one hand”), người viết đã tự phản biện lại bằng câu [5] để có thể dẫn trực tiếp qua đoạn thân bài tiếp theo mà ở đó người viết sẽ trình nêu lên quan điểm mà bản thân thực sự đồng ý.

Đọc thêm: Cấu trúc câu phổ biến trong IELTS Writing Task 2

Double-idea paragraph và các dạng đề ứng dụng

Khác với Single-idea paragraph là dạng triển khai cả một đoạn với một ý chính xuyên suốt, trong trường hợp người học có nhiều luận điểm cần triển khai trong cùng một đoạn, người học sẽ sử dụng đoạn văn đa ý cho bài viết của mình, hay multiple-idea paragraph. Thay vì đi sâu phân tích vào một idea duy nhất, người học có thể phân tích dàn trải hơn. Nếu hiểu single-idea paragraph là cách phân tích và triển khai ý theo chiều sâu, thì multiple-idea paragraph là cách phân tích và triển khai ý theo chiều rộng.

Tuy tên gọi là multiple-idea paragraph (đa ý – tức 2 ý trở lên), nhưng để có thể vừa triển khai đầy đủ cả đoạn multiple-paragraph nói riêng và cả bài nói chung mà vẫn đồng thời đáp ứng yêu cầu về mặt thời gian (của Writing Task 2 là 40 phút) thì người học nên triển khai 2 luận điểm cho một đoạn multiple-idea paragraph. Theo đó, tên gọi multiple-idea paragraph có thể còn được gọi là double-idea paragraph (tức 2 luận điểm trong cùng một đoạn). Những cấu trúc triển khai, phân tích và ví dụ ở phần còn lại của bài viết sẽ theo hướng double-idea paragraph.

the-nao-la-multiple-idea-paragraph

Một trong những sự khác biệt rõ ràng của single-idea paragraph và double-idea paragraph là ở dạng bài mà cách triển khai này ứng dụng. Double-idea paragraph được ứng dụng nhiều nhất trong các dạng bài:

Như vậy, trong khi dạng single-paragraph ứng dụng nhiều hơn cho dạng bài yêu cầu nêu ý kiến cá nhân (như Opinion essay), thì double-idea paragraph được ứng dụng nhiều hơn cho những dạng bài đòi hỏi sự phân tích khách quan. Lý do cho việc ứng dụng này là vì những câu hỏi mang tính khách quan sẽ đòi hỏi những phân tích toàn diện hơn, và do đó cũng cần nhiều lý lẽ/lý do hơn. Việc đưa ra một lý do duy nhất – ví dụ triển khai một advantage cho một đoạn thân bài trong dạng bài Advantages – Disadvantages, hoặc một lý lẽ cho một đoạn thân bài trong dạng bài Discussion – có thể xem là thiếu luận điểm cho việc tranh luận, dẫn đến tính thiếu thuyết phục cho bài viết.

Về mặt cấu trúc, double-idea paragraph khác với single-idea paragraph khi chỉ có 2 phần chính: một là topic sentence và hai là các luận điểm được triển khai, cụ thể:

Một câu mở đầu (topic sentence) cho cả đoạn văn trong IELTS Writing Task 2: trong câu này, học viên sẽ trình bày rằng có nhiều lý do cho vấn đề được đặt ra ở đề bài. Ví dụ:

There are many reasons for the popularity of video games over sports among children. …

There are several disadvantages of such remote working. …

The trend that more young people stay unmarried is attributable to several factors. 

Triển khai: trong phần này, người học nêu hai lý do / hai luận điểm và triển khai hai luận điểm đó giống những cách triển khai của single-idea paragraph đã được trình bày ở phần trên (giải thích, giải thích theo một cách khác, đưa ra ví dụ minh hoạ, đưa ra quan điểm “alternative”).

 • Luận điểm 1: First, …

Bổ sung cho luận điểm 1

 • Luận điểm 2: Second / Moreover / Furthermore / Additionally / …

Bổ sung cho luận điểm 2

Trong cấu trúc triển khai của multiple-idea paragraph / double-idea paragraph không có kết đoạn.

cau-truc-doan-multiple-idea-paragraph-trong-ielts-writing-task-2

Có hai lưu ý cho phần triển khai luận điểm của double-idea paragraph:

Những luận điểm sẽ không triển khai sâu như luận điểm ở single-idea paragraph vì single-idea paragraph chỉ có 1 luận điểm xuyên suốt cả đoạn, còn double-idea paragraph cần triển khai 2 luận điểm trong cả đoạn.

Ví dụ

Người học lưu ý việc triển khai chứ không chỉ đơn thuần liệt kê luận điểm. Có một số trường hợp người học chỉ liệt kê luận điểm chứ không triển khai. Ví dụ ở đoạn sau:

[1] There are several reasons why some people approve of animals being used for medical research. [2] Firstly, this practice helps to advance medical knowledge. [3] Secondly, the use of animals in the medical field can protect the safety of humans. [4] Thirdly, it is proved that some animals are biologically similar to humans. [5] Finally, this method has been utilized since the birth of the medical industry and has showed its effectiveness for centuries.

Trong đoạn trên, ngoài câu [1] là topic sentence của đoạn thì cả bốn câu [2], [3], [4], [5] đều là luận điểm mà người viết “liệt kê” ra. Lúc này, đoạn văn có rất nhiều luận điểm đóng góp cho topic sentence nhưng không câu nào được triển khai triệt để. Ngược lại, để có thể liệt kê đầy đủ tất cả các luận điểm này, người viết rất có thể sẽ không kịp thời gian làm bài. Đó là lý do người học nên cân nhắc triển khai đầy đủ 2 luận điểm cho một đoạn văn, thay vì đề cập rất nhiều luận điểm nhưng không đủ thời gian để triển khai hết (double-idea paragraph).

Dưới đây là ví dụ một đoạn double-idea paragraph cho đề bài thuộc dạng Discussion, với đề bài:

Nowadays animal experiments are widely used to develop new medicines and to test the safety of other products. Some people argue that these experiments should be banned because it is morally wrong to cause animals to suffer, while others are in favour of them because of their benefits to humanity. Discuss both views.

Sample paragraph:

[1] There are several reasons why some people approve of animals being used for medical research. [2] Firstly, this practice helps to advance medical knowledge. By conducting experiments on animals, scientists can obtain more knowledge about how living things work. [3] Such understanding can then be applied to further studies of the human body, as many animals share similar biological characteristics with human beings. [4] This can be explained by the fact that certain animals are biologically similar to human beings. [5] Second, the use of animals in medical fields can ensure the safety of humans. [6] Some people assume that animals have no rights like people do, so it is acceptable to perform experiments on them and therefore are used to test new medicines. [7] This helps to minimize any harm to people’s health..

Phân tích sample paragraph:

 • Câu [1]: người viết trình bày topic sentence của cả đoạn;

 • Câu [2]: người viết đưa ra luận điểm đầu tiên

 • Câu [3]: người viết triển khai những phân tích để bổ sung cho luận điểm ở câu [2]

 • Câu [4]: người viết bổ sung cho những phân tích ở câu [3]

 • Câu [5]: người viết đưa ra luận điểm thứ 2

 • Câu [6]: người viết triển khai những phân tích để bổ sung cho luận điểm ở câu 5

 • Câu [7]: người viết bổ sung cho những phân tích ở câu [6]

Qua ví dụ trên người học có thể thấy cấu trúc tiêu chuẩn của một double-idea paragraph.

Tổng kết

Như vậy, qua phần I của bài viết người học đã nắm được khái niệm, cấu trúc và cách triển khai một đoạn single-idea và double-idea paragraph. Trong phần II, bài viết sẽ giới thiệu cách kết hợp của single-idea paragraph và double-idea paragraph vào cùng một bài viết IELTS Writing Task 2 cùng với những ví dụ và phân tích.

Ngô Phương Thảo

Đọc thêm: Phân biệt Single-idea và Multiple-idea paragraph trong IELTS Writing Task 2 (P.2)

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.