Writing - Unit 8 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 92)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 8: Writing - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 92). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 unit 8.
Nguyễn Ngọc Sơn Nhi
27/08/2023
writing unit 8 tieng anh 11 global success trang 92

Writing: An article about pros and cons of self-study

1. Work in pairs. Read the following ideas and decide if they are pros or cons of self-study. 

Pros 

(ưu điểm)

Cons

(nhược điểm)

1. Self-study gives learners more freedom (e.g. they decide what to study and how). 

(Tự học mang lại cho người học nhiều tự do hơn 

(ví dụ: tự quyết định học gì và học như thế nào)

    ✓

2. Learners need more time to learn things (e.g. they work on their own, with no one to push them or help them). 

(Người học cần nhiều thời gian hơn để học mọi thứ (ví dụ: phải tự làm việc, không có ai thúc đẩy hoặc giúp đỡ họ)

      ✓

3. Learners become responsible (e.g. they set their learning goals and make plans to achieve them). 

(Người học trở nên có trách nhiệm (ví dụ: họ đặt mục tiêu học tập và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đó)

    ✓

4. Learners may not develop certain life skills (e.g. good communication and relationship skills). 

(Người học có thể không phát triển một số kỹ năng sống (ví dụ: kỹ năng giao tiếp và tạo lập mối quan hệ tốt)

    ✓

5. Self-study makes learners confident (e.g. they realise they can complete tasks by themselves). 

(Tự học giúp người học tự tin (ví dụ: họ nhận ra rằng họ có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ)

    ✓

6. Learners may not learn practical skills (e.g. they may focus too much on learning, and may not apply the academic skills to real life). 

(Người học không được học các kỹ năng thực tế (ví dụ: họ có thể tập trung quá nhiều vào việc học và không thể áp dụng kỹ năng học thuật vào cuộc sống thực tế)

      ✓

2. Write an article (150-180 words) about the pros and cons of self-study. Use the ideas in 1 and the outline with useful expressions below to help you. 

Independent learning often involves self-study, which is a method of learning at home without a teacher. There are some advantages and disadvantages of this approach to learning.

First of all, self-study gives learners more freedom as they have the autonomy to choose what to study and how to study it. This sense of control can enhance their motivation and engagement in the learning process. Secondly, learners become responsible for their own learning goals. This cultivates a sense of determination. Finally, self-study makes learners confident. As they realize their capability to complete tasks on their own, their self-esteem and self-assurance grow.

On the other hand, learners may require more time to understand complex topics without the guidance of a teacher. In addition, self-study may not foster certain life skills, such as effective communication and relationship-building, which are often honed through group interactions. Finally, learners might not know how to apply academic skills to real life. For example, a student might excel in memorizing formulas, but struggle to apply them in a practical scenario.

In conclusion, self-study has both positive and negative aspects. Therefore, learners should get used to the challenges that this method may present in order to prepare themselves in a rapidly changing educational landscape.

(Sự độc lập trong học tập thường liên quan đến tự học, một phương pháp học tại nhà mà không cần có giáo viên. Phương pháp học này có một số điểm lợi và hại.

Trước hết, tự học mang lại sự tự do cho người học vì họ có quyền tự chọn môn học và cách học. Sự tự do này có thể làm tăng động lực trong quá trình học. Thứ hai, người học trở nên có trách nhiệm với mục tiêu học của họ. Điều này thúc đẩy tinh thần quyết tâm. Cuối cùng, tự học giúp người học trở nên tự tin. Khi họ nhận ra khả năng tự hoàn thành công việc một mình, sự tự tin của họ sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, người học có thể cần nhiều thời gian hơn để hiểu các chủ đề phức tạp mà không có sự hướng dẫn của giáo viên. Ngoài ra, tự học có thể không khuyến khích phát triển một số kỹ năng sống, như giao tiếp hiệu quả và xây dựng mối quan hệ, thường được rèn luyện qua tương tác nhóm. Cuối cùng, người học có thể không biết cách áp dụng kiến thức học thuật vào cuộc sống thực. Ví dụ, một học sinh có thể xuất sắc trong việc ghi nhớ công thức, nhưng gặp khó khăn trong việc áp dụng chúng vào tình huống thực tế.

Tóm lại, tự học đều có mặt lợi và hại. Do đó, người học nên thích nghi với những thách thức mà phương pháp học này có thể đem lại để chuẩn bị cho mình thật tốt trong bối cảnh giáo dục đang thay đổi nhanh chóng.)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 8: Writing. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem thêm: Tiếng Anh 11 Unit 8 communication and culture

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833