Reading - Unit 1 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 11 - 12 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết giúp học sinh soạn bài tập Unit 1: Reading - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (sách thí điểm) (Trang 11 - 12 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Unit 1 Tiếng Anh 12.
ZIM Academy
11/07/2023
reading unit 1 tieng anh 12 sach moi trang 11 12 tap 1

Giving back to the community

1. Discuss the partner. What do the people in the pictures need? What can you do to help them? Use the words under the pictures to answer the questions.

a. What people need: These food victims need food and shelled

    What to do: We can donate money, rice and old clothes

(Những nạn nhân đói này cần thực phẩm và quần áo bảo vệ.

Cần làm gì: Chúng ta có thể quyên góp tiền, gạo và quần áo cũ.)

b. What people need: These students are studying in a shabby classroom. They need study equipment and a decent place to study

    What to do: We can donate books and money

(Những học sinh này đang học tại một lớp học tồi tàn. Họ cần trang thiết bị học tập và một nơi học tập tốt hơn.

Cần làm gì: Chúng ta có thể quyên góp sách và tiền.)

c. What people need: These young cancer patients need care and comfort

   What to do: We can visit them, give them gifts and organize different fun activities.

(Những bệnh nhân ung thư trẻ tuổi này cần sự chăm sóc và an ủi.

Cần làm gì: Chúng ta có thể đến thăm họ, tặng quà và tổ chức các hoạt động giải trí khác.)

2. Read two people's life stories and complete the table

Cột “Larry Stewart”

Hàng “Born” 

 • Đáp án: 1948

 • Nội dung: Thời gian sinh

 • Giải thích: bài đọc đề cập thông tin “Larry Stewart came from humble beginnings. Born in Mississippi in 1948”. Câu trên có nghĩa “Larry Stewart xuất phát từ khởi đầu khiêm tốn. Sinh ra ở Mississippi vào năm 1948”. 

Hàng “Died” 

 • Đáp án: 2007

 • Nội dung:  Thời gian mất

 • Giải thích: bài đọc đề cập thông tin “Since Larry Stewart's death in 2007, his example has inspired others to continue his mission of kindness and charitable work”. Câu trên thuộc Bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 có nghĩa: “Từ cái chết của Larry Stewart trong năm 2007, tấm gương của ông đã truyền cảm hứng cho những người khác để tiếp tục sứ mệnh của lòng tốt và làm việc từ thiện.”

Hàng “Nationality” 

 • Đáp án: American

 • Nội dung: Quốc tịch

 • Giải thích: bài đọc đề cập thông tin “Larry Stewart came from humble beginnings. Born in Mississippi in 1948”. Câu trên có nghĩa “Larry Stewart xuất phát từ khởi đầu khiêm tốn. Sinh ra ở Mississippi vào năm 1948”. Mississippi là một thành phố ở Mỹ.

Hàng “Health Problem”

 • Đáp án: cancer

 • Nội dung: Vấn đề sức khỏe

 • Giải thích: bài đọc đề cập thông tin “He kept his identity hidden until 2006, when he was diagnosed with cancer”. Câu trên thuộc Bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 có nghĩa: “Ông giữ danh tính của mình cho đến năm 2006, khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư”.

Hàng “Dedicated life to” 

 • Đáp án: the needy

 • Nội dung: đối tượng mà nhân vật cống hiến cho

 • Giải thích: bài đọc đề cập thông tin “For over 26 years, he handed out thousands of dollars every Christmas to the needy in public places”. Câu trên có nghĩa “Trong hơn 26 năm, ông đưa ra hàng ngàn đô la mỗi dịp Giáng sinh cho những người nghèo ở những nơi công cộng”.

Cột “Le Thanh Thuy”

Hàng “Born”

 • Đáp án: 1988

 • Nội dung: Thời gian sinh

 • Giải thích: bài đọc đề cập thông tin “Born in 1988, Le Thanh Thuy was awarded the title ‘Ho Chi Minh City outstanding Young Citizen’ in 2006”. Câu trên thuộc Bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 có nghĩa: “Sinh năm 1988, Lê Thanh Thuý đã được trao tặng danh hiệu "Công dân TPHCM trẻ xuất sắc" năm 2006”.

Hàng “Died”

 • Đáp án: 2007

 • Nội dung:  Thời gian mất

 • Giải thích: bài đọc đề cập thông tin “Le Thanh Thuy was awarded the title ‘Ho Chi Minh City outstanding Young Citizen’ in 2006, a year before she passed away”. Câu trên có nghĩa “Lê Thanh Thuý đã được trao tặng danh hiệu "Công dân TPHCM trẻ xuất sắc" trong năm 2006, một năm trước khi cô qua đời”.

Hàng “Nationality”

 • Đáp án: Vietnamese

 • Nội dung: Quốc tịch

 • Giải thích: bài đọc không  đề cập trực tiếp thông tin này, tuy vậy “Le Thanh Thuy” là tên Việt Nam đặc trưng, đồng thời nhân vật cũng đạt danh hiệu "Công dân TPHCM trẻ xuất sắc". TPHCM là một thành phố của Việt Nam. 

Hàng “Health Problem”

 • Đáp án: bone cancer

 • Nội dung: Vấn đề sức khỏe

 • Giải thích: bài đọc đề cập thông tin “As soon Thuy started high school in 2003, she was diagnosed with bone cancer”. Câu trên thuộc Bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 có nghĩa: “Ngay khi Thúy bắt đầu học trung học vào năm 2003, cô được chẩn đoán bị ung thư xương”.

Hàng “Dedicated life to”

 • Đáp án: young cancer patients

 • Nội dung: đối tượng mà nhân vật cống hiến cho

 • Giải thích: bài đọc đề cập thông tin “Her dream was to initiate a fund to help young cancer patients. Whenever Thuy could move around, she organized different charity activities to relieve the young patients' pain”. Câu trên thuộc Bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 có nghĩa: “Ước mơ của cô là bắt đầu một quỹ để giúp đỡ bệnh nhân ung thư trẻ tuổi. Bất cứ khi nào Thuý có thể di chuyển xung quanh, cô tổ chức các hoạt động từ thiện khác nhau để làm giảm nỗi đau cho các bệnh nhân trẻ”

Có thể bạn nên biết:

3. Find the words or expressions in the text that have the following meanings. Write them in the correct spaces

1

people who do not have enough food or money   

(Những người không có đủ thực phẩm hoặc tiền bạc)

the needy

2

make something known to someone 

(Làm cho một điều gì đó được biết đến với ai đó)

reveal

3

unknown to other people       

(Không được biết đến với những người khác)

anonymous

4

remove a body part in a medical operation     

(Loại bỏ một phần cơ thể trong một ca phẫu thuật y tế)

amputate

5

start, make something important begin  

(Bắt đầu, làm cho một điều gì đó quan trọng bắt đầu)

initiate

6

something remembered from the past

(Một điều gì đó được nhớ lại từ quá khứ)

memory

Từ vựng tiếng Anh 12 unit 1 reading:

 • The needy (n) /ðə ˈniːdi/: những người nghèo khổ cần được giúp đỡ

 • Reveal (v) /rɪˈviːl/: tiết lộ, phơi bày, hé lộ

 • Anonymous (a) /əˈnɒnɪməs/: ẩn danh, không nêu tên

 • Amputate (v)  /ˈæmpjʊteɪt/: cắt bỏ một phần cơ thể trong một ca phẫu thuật y tế

 • Initiate (v) /ɪˈnɪʃieɪt/: khởi đầu, bắt đầu, khởi xướng

 • Memory (n)  /ˈmeməri/: ký ức, trí nhớ

4. Answer the questions 

1. What did Larry Stewart do to help those in need?

 • Đáp án: Every Christmas, Larry handed out thousands of dollars to needy people in public places.

 • Giải thích: bài đọc đề cập thông tin “For over 26 years, he handed out thousands of dollars every Christmas to the needy in public places”

2. Why was he called ‘Secret Santa’ ?

 • Đáp án: Because he gave money to people during the festival season of December while his identity was hidden.

 • Giải thích:  bài đọc đề cập thông tin “He began helping the less fortunate in 1979, and stories of “Secret Santa’ started to emerge from the city. For over 26 years, he handed out thousands of dollars every Christmas to the needy in public places - without ever revealing his identity. The more he gave, the more stories of his generosity spread across the United States. Secret Santa became famous”

3. How has his act of kindness influenced other people since his death?

 • Đáp án: People have been inspired to continue his mission of kindness and charitable work.

 • Giải thích: bài đọc đề cập thông tin “Since Larry Stewart's death in 2007, his example has inspired others to continue his mission of kindness and charitable work”

4. What did Thanh Thuy do to help other people?

 • Đáp án: Thuy organized charitable activities to relieve young cancer patient's pain

 • Giải thích: bài đọc đề cập thông tin “Whenever Thuy could move around, she organised different charity activities to relieve the young patients' pain”

5. What title was Thuy awarded?

 • Đáp án: She was awarded the title "Ho Chi Minh City Outstanding Young Citizen"

 • Giải thích: bài đọc đề cập thông tin “Le Thanh Thuy was awarded the title ‘Ho Chi Minh City outstanding Young Citizen’ in 2006”

6. How does The Tuoi Tre manage Thuy's Dream Programme?

 • Đáp án: The newspaper holds annual events to support her program. One of them is the Sunflower Festival where children and their families get together and have fun. Gifts are given to the young patients and the memory of Thuy is kept alive by her story about love and sharing.

 • Giải thích: bài đọc đề cập thông tin “The Tuoi Tre has continued to hold annual events to support her programme. The most important one is the Sunflower Festival, where children and their families get together and have fun. Gifts are given to the young patients, and the memory of Thuy is kept alive by ner story about love and sharing”

5. Discuss with a partner. Have you ever taken part in the Sunflower Festival to support Thuy's Dream Programme?

a. If yes, what did you do in the festival?

In 2005, I had the opportunity to attend the festival held at Cau Giay Park in Hanoi City. My older sister was a volunteer at the festival, and I decided to join her and support the cause. Together with my sister's team, we worked on creating hand-made items to be sold at the festival. These items were aimed at raising funds for the young cancer patients' fund. We put our efforts into making unique and appealing products that would attract buyers. It was a fulfilling experience to contribute to the fundraising efforts and knowing that the money collected would go towards helping young cancer patients.

b. If no, would you like to do it in the future and how would you help? Give your reasons.

Of course,  there is a deep sense of empathy and compassion towards individuals, especially children, who are fighting against cancer. Witnessing their struggles and the impact of the disease on their lives can evoke a strong desire to make a positive difference and alleviate their suffering.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập giúp soạn SGK Tiếng Anh 12 Unit 1: Reading sách mới. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách thí điểm. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo

Xem tiếp: Tiếng Anh 12 Unit 1: Speaking

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833