Speaking - Unit 1 - Tiếng Anh 12 Sách thí điểm (Trang 12 - 13 tập 1)

Bài viết giúp soạn Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Speaking Sách mới (Sách thí điểm) (Trang 12 - 13 tập 1) cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Unit 1 Tiếng Anh 12.
ZIM Academy
10/07/2023
speaking unit 1 tieng anh 12 sach thi diem trang 12 13 tap 1

1. Choose the correct sentences (a-d) to complete the conversation between two friends.

John: Hi, Van. What are you doing? Why are you talking to the mirror?

Van: Well … I'm practicing for the storytelling contest next week. (1) I want to see my expression while I'm speaking.

John: I see. The topic is the life of a historical figure, isn't it?

Van: That's right. I've decided to talk about Nguyen Trai.

John: Nguyen Trai? (2) Who is he?

Van: He was a talented scholar and a skilled strategist. He was born in 1380. He helped King Le Loi to free our country from the invaders in the 15th century. I admire him for his dedication to our nation.

John: Wow! He is a real national hero. (3) Do you know any stories about him? An interesting story will hold the attention of your audience and the judges.

Van: Yes. I'll tell the mystery of the Lychee Garden. It's about an incident which led to the deaths of Nguyen Trai's extended families.

John: Gosh … So his life ended in tragedy?

Van: (4) Well, in a way, but twenty years later his reputation was restored. And he was nominated a World Cultural Celebrity by UNESCO in 1980. Why don't you come to the contest and listen to my story?

John: OK. I will. I really want to know more about this famous man.

Dịch:

(John: Hi, Văn. Bạn đang làm gì đấy? Tại sao bạn nói chuyện với gương?

Văn: Ừ ... Tôi đang tập luyện cho cuộc thi kể chuyện vào tuần tới. Tôi muốn nhìn thấy biểu hiện của tôi trong khi tôi đang nói.

John: Tôi hiểu. Chủ đề là cuộc đời của một nhân vật lịch sử, phải không?

Văn: Đúng. Tôi đã quyết định nói về Nguyễn Trãi.

John: Nguyễn Trãi? Ông ấy là ai?

Văn: Ông là một học giả tài năng và một chiến lược gia lão luyện. Ông sinh năm 1380. Ông đã giúp vua Lê Lợi để giải phóng đất nước của chúng tôi từ những kẻ xâm lược trong thế kỷ 15. Tôi ngưỡng mộ ông vì những cống hiến của ông cho đất nước của chúng tôi.

John: Wow! Ông là một anh hùng dân tộc thực sự. Bạn có biết câu chuyện gì về ông không? Một câu chuyện thú vị sẽ thu hút sự chú ý của khán giả và giám khảo.

Văn: Có. Tôi sẽ kể về bí mật Lệ Chi Viên. Đó là về một sự cố dẫn đến cái chết của gia đình Nguyễn Trãi.

John: Trời ... Vì vậy, cuộc sống của ông đã kết thúc trong bi kịch?

Văn: Đúng, một cách nào đó, nhưng hai mươi năm sau đó danh tiếng của ông đã được phục hồi. Và ông đã được đề cử là một danh nhân văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1980. Tại sao bạn không đến với cuộc thi và lắng nghe câu chuyện của tôi?

John: OK. Tôi sẽ đến. Tôi thực sự muốn biết thêm về người đàn ông nổi tiếng này)

Có thể bạn cần:

2. Practise the conversation with a partner

John: Hi, Van. What are you doing? Why are you talking to the mirror?

Van: Well … I'm practicing for the storytelling contest next week. (1) I want to see my expression while I'm speaking.

John: I see. The topic is the life of a historical figure, isn't it?

Van: That's right. I've decided to talk about Nguyen Trai.

John: Nguyen Trai? (2) Who is he?

Van: He was a talented scholar and a skilled strategist. He was born in 1380. He helped King Le Loi to free our country from the invaders in the 15th century. I admire him for his dedication to our nation.

John: Wow! He is a real national hero. (3) Do you know any stories about him? An interesting story will hold the attention of your audience and the judges.

Van: Yes. I'll tell the mystery of the Lychee Garden. It's about an incident which led to the deaths of Nguyen Trai's extended families.

John: Gosh … So his life ended in tragedy?

Van: (4) Well, in a way, but twenty years later his reputation was restored. And he was nominated a World Cultural Celebrity by UNESCO in 1980. Why don't you come to the contest and listen to my story?

John: OK. I will. I really want to know more about this famous man.

3. Work with a partner. Use the information below or your own ideas to talk about one of the historical figures below.

Le Quy Don

Student A: Hey, have you ever heard of Le Quy Don? He was an amazing person!

Student B: No, who is Le Quy Don? Tell me more about him!

Student A: Well, Le Quy Don was a philosopher, poet, and encyclopaedist. He lived from 1726 to 1784 and was responsible for writing many important books on different subjects.

Student B: That's impressive! Why was he respected by so many people?

Student A: One of the reasons is that he had a sharp wit and extensive knowledge. He was very intelligent and could speak on a wide range of topics. People admired his intelligence and respected him for his contributions to knowledge.

Student B: That's cool! Do you know any interesting stories about him?

Student A: Yes, there's one story that I find fascinating. When Le Quy Don was still a child, he created a poem about snakes. But what makes it interesting is that the poem had double meanings. On the surface, it described the characteristics of different types of snakes, but if you read it carefully, it could also be seen as a lazy student admitting his faults and promising to study harder.

Student B: Wow, that's clever! It shows how creative and talented he was even at a young age.

Student A: Exactly! Le Quy Don was not only a great thinker and writer but also someone who could express himself in unique and thought-provoking ways.

Student B: I'm amazed by Le Quy Don's accomplishments. I want to learn more about him and his works!

Student A: That's a great idea! Let's explore more about Le Quy Don and his contributions to Vietnamese literature and philosophy.

Dịch nghĩa:

(Học sinh A: Xin chào, bạn đã từng nghe về Lê Quý Đôn chưa? Anh ấy là một người tuyệt vời!

Học sinh B: Không, Lê Quý Đôn là ai? Kể cho tôi nghe thêm về anh ấy nhé!

Học sinh A: Vâng, Lê Quý Đôn là một nhà triết học, nhà thơ và nhà bách khoa học. Anh ấy sống từ năm 1726 đến 1784 và đã viết nhiều quyển sách quan trọng về nhiều chủ đề khác nhau.

Học sinh B: Thật ấn tượng! Tại sao anh ấy được nhiều người tôn trọng như vậy?

Học sinh A: Một trong những lý do là anh ấy sở hữu sự thông minh và kiến thức rộng. Anh ấy rất thông thái và có thể nói về nhiều chủ đề. Mọi người ngưỡng mộ sự thông minh của anh ấy và tôn trọng anh vì đóng góp của anh ấy cho tri thức.

Học sinh B: Thật tuyệt! Bạn có biết những câu chuyện thú vị nào về anh ấy không?

Học sinh A: Có, có một câu chuyện mà tôi thấy rất thú vị. Khi Lê Quý Đôn còn là một đứa trẻ, anh ấy đã tạo ra một bài thơ về rắn. Nhưng điều làm nó thú vị là bài thơ có hai ý nghĩa. Ở mặt bề ngoài, nó miêu tả các đặc điểm của các loại rắn khác nhau, nhưng nếu bạn đọc kỹ, nó cũng có thể được hiểu như một lời thú nhận của một học sinh lười biếng và lời hứa sẽ học chăm chỉ hơn.

Học sinh B: Wow, thật thông minh! Điều đó cho thấy anh ấy sáng tạo và tài năng ngay cả khi còn trẻ.

Học sinh A: Đúng vậy! Lê Quý Đôn không chỉ là một tư tưởng gia và nhà văn vĩ đại mà còn là người có thể diễn đạt mình một cách độc đáo và gợi suy nghĩ.

Học sinh B: Tôi bị ấn tượng bởi những thành tựu của Lê Quý Đôn. Tôi muốn tìm hiểu thêm về anh ấy và tác phẩm của anh ấy!

Học sinh A: Đó là một ý tưởng tuyệt vời! Hãy khám phá thêm về Lê Quý Đôn và những đóng góp của anh ấy cho văn học và triết học Việt Nam.)

King Le Loi

Student A: Hey, have you heard about King Le Loi, also known as Le Thai To?

Student B: No, who is King Le Loi? Tell me more!

Student A: Well, King Le Loi was a determined leader who fought against the Ming invaders during the Lam Son uprising. This happened between 1418 and 1427, and it was a difficult time for our country.

Student B: Wow, he must have been really brave to stand up against the invaders! What happened next?

Student A: After ten years of war, King Le Loi and his followers successfully freed our country from the Ming invaders. In 1428, he became the King and was respected by many people.

Student B: That's amazing! I can't imagine how challenging it must have been for him and his followers.

Student A: Yes, it was indeed a difficult time, but King Le Loi showed great perseverance and never gave up. That's one of the reasons he is respected and admired by people.

Student B: Do you know any interesting legends about King Le Loi?

Student A: Yes, there's a fascinating legend about Sword Lake in Hanoi. According to the legend, during the war against the invaders, King Le Loi received a magical sword from a golden turtle. With the help of this sword, he led his people to victory. After the war, the sword was returned to the golden turtle in the lake.

Student B: That's a cool legend! It shows how King Le Loi's leadership and bravery were associated with the history of our city.

Student A: Definitely! The legend of Sword Lake reminds us of the bravery and determination of King Le Loi and how he fought for our country's freedom.

Student B: I'm inspired by King Le Loi's story. It's incredible how one person's determination can make such a big difference.

Student A: Absolutely! King Le Loi's legacy reminds us to never give up and to stand up for what is right.

Student B: I agree! Let's remember and honor the great contributions of King Le Loi to our country's history.

Dịch nghĩa:

(Học sinh A: Xin chào, bạn có nghe về Vua Lê Lợi, còn được biết đến với tên Lê Thái Tổ không?

Học sinh B: Không, vậy Vua Lê Lợi là ai? Kể cho tôi nghe thêm nhé!

Học sinh A: Vâng, Vua Lê Lợi là một nhà lãnh đạo quyết định đã chiến đấu chống lại quân xâm lược Minh trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đây là một thời kỳ khó khăn cho đất nước chúng ta từ năm 1418 đến 1427.

Học sinh B: Trời ơi, anh ta phải đã rất dũng cảm để đứng lên chống lại quân xâm lược! Sau đó thì sao?

Học sinh A: Sau mười năm chiến tranh, Vua Lê Lợi và các tướng quân của ông đã giành lại tự do cho đất nước khỏi quân Minh. Vào năm 1428, ông trở thành Vua và được nhiều người kính trọng.

Học sinh B: Thật tuyệt vời! Tôi không thể tưởng tượng được những khó khăn mà ông và những người theo ông đã phải trải qua.

Học sinh A: Đúng vậy! Đó thật sự là một thời kỳ khó khăn, nhưng Vua Lê Lợi đã thể hiện sự kiên nhẫn và không bao giờ từ bỏ. Đó là một trong những lý do mà ông được người dân kính trọng và ngưỡng mộ.

Học sinh B: Bạn có biết câu chuyện huyền thoại nào thú vị về Vua Lê Lợi không?

Học sinh A: Có, có một câu chuyện huyền thoại thú vị về Hồ Gươm ở Hà Nội. Theo truyền thuyết, trong cuộc chiến chống quân xâm lược, Vua Lê Lợi nhận được một thanh kiếm ma thuật từ một con rùa vàng. Với sự giúp đỡ của thanh kiếm này, ông dẫn dắt người dân của mình đến chiến thắng. Sau cuộc chiến, thanh kiếm được trả lại cho con rùa vàng trong hồ.

Học sinh B: Thật là một câu chuyện thú vị! Nó cho thấy sự lãnh đạo và dũng cảm của Vua Lê Lợi liên quan đến lịch sử của thành phố chúng ta.

Học sinh A: Chắc chắn! Câu chuyện về Hồ Gươm gợi nhớ về sự dũng cảm và quyết tâm của Vua Lê Lợi trong cuộc chiến cho tự do đất nước.

Học sinh B: Tôi rất cảm hứng từ câu chuyện về Vua Lê Lợi. Thật không thể tin được là sự quyết định của một người có thể tạo ra một sự khác biệt lớn như vậy.

Học sinh A: Chắc chắn! Di sản của Vua Lê Lợi nhắc nhở chúng ta không bao giờ từ bỏ và đứng lên cho điều đúng đắn.

Học sinh B: Tôi đồng ý! Hãy nhớ và tôn vinh những đóng góp vĩ đại của Vua Lê Lợi cho lịch sử đất nước chúng ta.)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 1: Speaking sách mới. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách thí điểm.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Khánh Hương

Xem tiếp: Soạn Tiếng Anh 12 Unit 1: Listening

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm