Language - Unit 8 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 32 - 33 tập 2)

Bài viết giúp giải Unit 8: Language - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 32 - 33 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 unit 8 .
ZIM Academy
31/08/2023
language unit 8 tieng anh 12 sach moi trang 32 33 tap 2

Vocabulary

1. The words in the left column are from the conversation in GETTING STARTED. Match them with the appropriate definitions in the right column.

Câu 1:

 • Đáp án: d

 • Giải thích: Động từ apply có nghĩa là ứng tuyển. Định nghĩa d.make a formal application or request (gửi đơn hoặc yêu cầu xin việc) mang nghĩa phù hợp với từ apply.

 • Do đó, đáp án là d

Câu 2:

 • Đáp án: a

 • Giải thích: Động từ recruit có nghĩa là tuyển dụng. Định nghĩa a.find new people to join a company or organisation (tìm người mới để gia nhập công ty hoặc tổ chức) mang nghĩa phù hợp với từ recruit.

 • Do đó, đáp án là a

Câu 3:

 • Đáp án: b

 • Giải thích: Danh từ qualification có nghĩa là bằng cấp. Định nghĩa b.a certificate or a degree that you earn after completing a course or passing an exam (giấy chứng nhận hoặc bằng chứng nhận rằng bạn đã hoàn thành khóa học hoặc vượt qua bài thi) mang nghĩa phù hợp với từ qualification.

 • Do đó, đáp án là b

Câu 4: 

 • Đáp án: e

 • Giải thích:  Tính từ relevant có nghĩa là liên quan. Định nghĩa e.correct or suitable for a particular purpose (phù hợp cho một mục đích nhất định) mang nghĩa phù hợp với từ relevant.

 • Do đó, đáp án là e

Câu 5:

 • Đáp án: c

 • Giải thích:  Danh từ probation có nghĩa là sự thử việc. Định nghĩa c.a period of time during which your employer can see if you are suitable for the job (khoảng thời gian để cấp trên xem rằng bạn có phù hợp với công việc hay không) mang nghĩa phù hợp với từ probation.

 • Do đó, đáp án là c

2. Complete the text with the correct form of the words in 1.

Câu 1:

 • Đáp án: apply

 • Giải thích: Từ cần điền vào chỗ trống là một động từ, phù hợp với nội dung: sending their CVs and covering letters (gửi sơ yếu lý lịch và thư giới thiệu)

 • Trong số các từ ở bài 1, động từ apply (ứng tuyển) là phù hợp. Do đó, đáp án là apply.

Câu 2:

 • Đáp án: relevant

 • Giải thích: Từ cần điền vào chỗ trống là một tính từ, bổ nghĩa cho “applicants”.

 • Trong số các từ ở bài 1, chỉ có relevant (phù hợp) là tính từ. Do đó, đáp án là relevant

Câu 3:

 • Đáp án: qualifications

 • Giải thích: Từ cần điền vào chỗ trống là một danh từ số nhiều (ví không có mạo từ phía tước), phù hợp với nội dung: suitable experience (kinh nghiệm phù hợp)

 • Trong số các từ ở bài 1, chỉ có qualification (bằng cấp) là danh từ đếm được (có thể chia ở dạng số nhiều) và có nghĩa phù hợp. Do đó, đáp án là qualifications.

Câu 4:

 • Đáp án: recruited

 • Giải thích: Từ cần điền vào chỗ trống là một động từ chia ở thể bị động, phù hợp với nội dung: new recruits ở câu tiếp theo.

 • Trong số các từ ở bài 1, động từ recruit (tuyển dụng) là phù hợp. Do đó, đáp án là recruited.

Câu 5:

 • Đáp án: probation 

 • Giải thích: Từ cần điền vào chỗ trống là một danh từ, phù hợp với nội dung: period that may last from several months … (khoảng thời gian có thể kéo dài từ vài tháng…)

 • Trong số các từ ở bài 1, danh từ probation (thử việc) là phù hợp. Do đó, đáp án là probation

Pronunciation: Stressed words (exception)

Listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words.

1. I’ll help you to write the CV if I can.

Giải thích: “help, write, CV” là các từ chính trong câu nên được nhấn mạnh; trợ động từ khuyết thiếu “can” không có động từ theo sau nên được nhấn mạnh

2. We would send you the application if we could.

Giải thích: “send, application” là các từ chính trong câu nên được nhấn mạnh; trợ động từ khuyết thiếu “could” không có động từ theo sau nên được nhấn mạnh

3. Her mother can’t help her with the job application letter, but her sister can.

Giải thích: “mother, help, job, application, letter” là các từ chính trong câu nên được nhấn mạnh; trợ động từ khuyết thiếu “can’t và can” thể hiện sự đối lập tương phản nên được nhấn mạnh

4. He isn’t interested in that job, but she is

Giải thích: “interested, job” là các từ chính trong câu nên được nhấn mạnh; động từ to be “isn’t và is” thể hiện sự đối lập tương phản nên được nhấn mạnh

5. She has the right skills to do the job, and he does, too

Giải thích: “has, right, skills, do, job, too” là các từ chính trong câu nên được nhấn mạnh; trợ động từ “does” không có động từ theo sau nên được nhấn mạnh

6.

A: You can’t work under time pressure.

B: I can work under time pressure.

Giải thích: “work, time, pressure” là các từ chính trong câu nên được nhấn mạnh; trợ động từ khuyết thiếu “can’t và can” thể hiện sự đối lập tương phản nên được nhấn mạnh

7. I couldn’t write a CV two years ago, but I can write one now

Giải thích: “write, CV, two, years, ago” là các từ chính trong câu nên được nhấn mạnh; trợ động từ khuyết thiếu “couldn’t và can” thể hiện sự đối lập về thời gian nên được nhấn mạnh

Gramma: Reported speech: reporting orders, requests, offers, advice, instructions, ...

1. Rewrite the sentences in reported speech, using the appropriate verbs from the box in the correct tense.

Câu 1:

Đáp án: Our teacher told us to study hard for the final exams

Giải thích: 

 • Câu trực tiếp trong đề bài là một câu nói, nên trong câu tường thuật sử dụng cấu trúc: tell someone to do something (told us to study); 

 • Tân ngữ “you” trong câu trực tiếp chuyển thành “us” trong câu tường thuật

Câu 2:

Đáp án: The job applicant asked if the company provided computers for all employees. 

Giải thích:

 •  Câu trực tiếp trong đề bài là một câu hỏi Yes/No, nên trong câu tường thuật sử dụng cấu trúc: ask if + S + V

 • Động từ “provide” trong câu trực tiếp ở thì hiện tại đơn, nên khi chuyển sang câu tường thuật chia ở thì quá khứ đơn.

Câu 3:

Đáp án: The career adviser advised us to develop our communication and planning skills.

Giải thích:  

 • Câu trực tiếp trong đề bài là một lời khuyên, nên trong câu tường thuật sử dụng cấu trúc: advise someone to do something (advise us to develop); 

 • Tân ngữ “you” trong câu trực tiếp chuyển thành “us” trong câu tường thuật;

 • Đại từ sở hữu “your” trong câu trực tiếp chuyển thành “our” trong câu tường thuật

Câu 4: 

Đáp án: My mother offered to find information about short courses on organisational skills for me. 

Giải thích: 

 • Câu trực tiếp trong đề bài là một lời đề nghị, nên trong câu tường thuật sử dụng cấu trúc: offer to do something (offer to find); 

 • Tân ngữ “you” trong câu trực tiếp chuyển thành “me” trong câu tường thuật

2. Complete the sentences, reporting what was said.

Câu 1:

Đáp án: The monitor invited me to see him play in a football match.

Giải thích: 

 • Câu trực tiếp trong đề bài là một lời mời, nên trong câu tường thuật sử dụng cấu trúc: invite to do something (invite me to see); 

 • Tân ngữ “you” trong câu trực tiếp chuyển thành “me” trong câu tường thuật; 

 • Tân ngữ “me” trong câu trực tiếp chuyển thành “him” trong câu tường thuật

Câu 2:

Đáp án: The applicant asked the head of the human resources department to tell him what skills he needed in order to get that job.

Giải thích: 

 • Câu trực tiếp trong đề bài là một lời yêu cầu, nên trong câu tường thuật sử dụng cấu trúc: ask someone to do something (asked the head … to tell); 

 • Tân ngữ “me” trong câu trực tiếp chuyển thành “him”; 

 • Chủ ngữ “I” trong câu trực tiếp chuyển thành “he”, 

 • Động từ “need” trong câu trực tiếp chia ở thì hiện tại đơn nên khi sang câu tường thuật sẽ chia ở thì quá khứ đơn

Câu 3:

Đáp án: My friend offered to find more information about the company that I was applying to

Giải thích: 

 • Câu trực tiếp trong đề bài là một lời đề nghị, nên trong câu tường thuật sử dụng cấu trúc: offer to do something (offer to find); 

 • Chủ ngữ “you” trong câu trực tiếp chuyển thành “I”, 

 • Động từ “apply” trong câu trực tiếp chia ở thì hiện tại tiếp diễn, nên chuyển sang câu tường thuật chia ở thì quá khứ tiếp diễn 

Câu 4:

Đáp án: His father encouraged him to apply for the job.

Giải thích: 

 • Câu trực tiếp trong đề bài là một lời khích lệ, động viên, nên trong câu tường thuật sử dụng cấu trúc: encourage someone to do something (encourage him to apply); 

 • Tân ngữ trong câu trực tiếp là người nói (he) nên trong câu tường thuật chuyển thành “him” 

Câu 5:

Đáp án: He complained to his friends about the terrible working conditions at that factory.

Giải thích: 

 • Câu trực tiếp trong đề bài là một lời phàn nàn, nên trong câu tường thuật sử dụng cấu trúc: complain to someone about something (complained to his friends about); 

 • Sau about là một danh từ, nên mệnh đề “the working conditions at that factory are terrible” sẽ chuyển thành một cụm danh từ, bằng cách đảo tính từ “terrible” lên trước working và bỏ đi động từ to be “are”

Câu 6:

Đáp án: She refused to tell me what the director’s salary was because that information was confidential.

Giải thích: 

 • Câu trực tiếp trong đề bài là một lời từ chối, nên trong câu tường thuật sử dụng cấu trúc: refuse to do something (refused to tell); 

 • Tân ngữ ở đây là người nghe, nên tân ngữ trong câu tường thuật sẽ là “me”

 • Động từ “is” trong câu trực tiếp đang chia ở thì hiện tại đơn, nên khi chuyển sang câu tường thuật sẽ chia ở thì quá khứ đơn

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 8: Language. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách mới.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa luyện thi IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Võ Ngọc Thu

Xem tiếp: Tiếng Anh 12 unit 8 reading

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu