Skills 1 - Unit 12 - Tiếng Anh 8 Global Success (Trang 130)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 12: Skills 1 - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (Trang 130). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 8 Unit 12.
ZIM Academy
16/09/2023
skills 1 unit 12 tieng anh 8 global success trang 130

Reading

1. Work in pairs. Discuss the following questions. 

1. What do you know about other planets?

→ I know other planets orbit around the sun or other stars. (Tôi biết các hành tinh quay quanh mặt trời và các vì sao khác.)

2. Would you like to live on another planet? Why / Why not?

→ No, I don’t think it is a good idea for me because I’m afraid I cannot go back to Earth. (Không, tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay đối với tôi vì tôi sợ tôi không thể quay về trái đất.)

2. Read the text and match the highlighted words in the text with their meanings. 

Nowadays humans are still wondering what planets in outer space might support life.

Scientists say planets need to meet three main conditions to support life. Firstly, they must have liquid water, so their temperature must not be too high or too low. Secondly, the planets need to have the correct amount of air so that they can hold an atmosphere around. Finally, their size is also important. If a planet is too small, its gravity is not strong enough to hold an enough amount of air. If it is too big, its gravity will be so strong that it will hold too much air.

Ngày nay con người vẫn đang thắc mắc những hành tinh nào ngoài không gian có thể hỗ trợ sự sống.

Các nhà khoa học cho biết các hành tinh cần đáp ứng ba điều kiện chính để hỗ trợ sự sống. Đầu tiên, chúng phải có nước ở dạng lỏng nên nhiệt độ không được quá cao hoặc quá thấp. Thứ hai, các hành tinh cần có lượng không khí thích hợp để có thể duy trì bầu khí quyển xung quanh. Cuối cùng, kích thước của chúng cũng rất quan trọng. Nếu một hành tinh quá nhỏ, lực hấp dẫn của nó không đủ mạnh để chứa đủ lượng không khí. Nếu nó quá lớn, trọng lực của nó sẽ mạnh đến mức nó sẽ chứa quá nhiều không khí.

Scientists are using space telescopes to find habitable planets. According to them, Mars is one of the most promising planets for life in our solar system. It is a planet like Earth. Its days last for 24.5 hours and its seasons are similar to Earth's. Although scientists have not found actual water on Mars, there seems to be traces of it on the planet's surface. However, the climate on Mars is unsuitable for human life because it is too cold and Mars lacks oxygen to support human life.

Các nhà khoa học đang sử dụng kính viễn vọng không gian để tìm kiếm các hành tinh có thể sinh sống được. Theo họ, sao Hỏa là một trong những hành tinh hứa hẹn nhất có sự sống trong hệ mặt trời của chúng ta. Đó là một hành tinh giống như Trái đất. Ngày của nó kéo dài 24,5 giờ và các mùa của nó tương tự như trên Trái đất. Mặc dù các nhà khoa học chưa tìm thấy nước thực sự trên sao Hỏa nhưng dường như có dấu vết của nó trên bề mặt hành tinh. Tuy nhiên, khí hậu trên sao Hỏa không phù hợp với cuộc sống con người vì quá lạnh và sao Hỏa thiếu oxy để hỗ trợ cuộc sống con người.

1. liquid /ˈlɪkwɪd/: chất lỏng

c. in a form of a substance that flows freely and is not a solid or a gas. (ở dạng vật chất chảy tự do và không phải là chất rắn hay chất khí.)

2. gravity /ˈɡrævəti/: trọng lực

d. the force that causes something to fall to the ground. (lực làm mọi thứ rơi xuống đất.)

3. habitable /ˈhæbɪtəbl/: có thể sống được

a. suitable for people to live in. (phù hợp để con người sống.)

4. promising /ˈprɒmɪsɪŋ/: đầy hứa hẹn

e. showing signs of being good or successful. (cho thấy dấu hiệu của sự tốt đẹp hoặc thành công.)

5. traces /treɪsɪz/: dấu vết.

b. marks, objects, or signs that show that somebody or something existed. (dấu hiệu, đồ vật hoặc tín hiệu cho thấy ai đó hoặc cái gì tồn tại.)

3. Read the text again and answer the following questions.

1. What are humans still wondering nowadays?

 • Đáp án: Humans are still wondering what planets in outer space might support life.

 • Từ khóa: What, wondering

 • Vị trí thông tin: Ở dòng 1-3, đoạn 1: Nowadays humans are still wondering what planets in outer space might support life.

 • Giải thích: Bài đọc cho biết thông tin ngày nay con người vẫn đang tự hỏi hành tinh nào ở vũ trụ ngoài kia có thể hỗ trợ sự sống.

2. Why does a habitable planet need to have the correct amount of air?

 • Đáp án: It needs to have the correct amount of air to hold an atmosphere around it.

 • Từ khóa: Why, habitable planet, correct amount of air

 • Vị trí thông tin: Ở dòng 5-7, đoạn 2: Secondly, the planets need to have the correct amount of air so that they can hold an atmosphere around.

 • Giải thích: Bài đọc cho biết thông tin các hành tinh cần đúng một lượng không khí (have the correct amount of air) để chúng giữ bầu khí quyển xung quanh (so that they can hold an atmosphere around). Vì vậy, đây là lý do các hành tinh cần đúng một lượng không khí. Ta có thể dùng cấu trúc từ “to + mục đích”. 

3. What happens if a planet is too small?

 • Đáp án: Its gravity is not strong enough to hold an enough amount of air.

 • Từ khóa: what happens, too small

 • Vị trí thông tin: Ở dòng 9-10, đoạn 2: If a planet is too small, its gravity is not strong enough to hold an enough amount of air.

 • Giải thích: Bài đọc cho biết thông tin nếu một hành tinh quá nhỏ (If a planet is too small), trọng lực của nó không đủ lớn để giữ một lượng không khí đủ (its gravity is not strong enough to hold an enough amount of air). 

4. How long does a day on Mars last?

 • Đáp án: A day on Mars lasts for 24.5 hours. 

 • Từ khóa: how long, a day, Mars

 • Vị trí thông tin: Ở dòng 3-6, đoạn 3: Mars is one of the most promising planets for life in our solar system. It is a planet like Earth. Its days last for 24.5 hours and its seasons are similar to Earth's. 

 • Giải thích: Bài đọc giới thiệu về sao Hỏa (Mars) và cho biết thông tin ngày của hành tinh này kéo dài 24.5 giờ (Its days last for 24.5 hours). 

5. Why can we not live on Mars?

 • Đáp án: Because it is too cold and lacks oxygen to support human life. 

 • Từ khóa: Why, not live, Mars

 • Vị trí thông tin: However, the climate on Mars is unsuitable for human life because it is too cold and Mars lacks oxygen to support human life.

 • Giải thích: Bài đọc cho biết thông tin khí hậu ở Sao Hỏa không thích hợp cho sự sống của con người (the climate on Mars is unsuitable for human life) bởi vì nó quá lạnh (it is too cold) và sao Hỏa thiếu khí oxi (Mars lacks oxygen) để hỗ trợ sự sống cho con người (to support human life). 

Speaking

4. Work in pairs. Tick (v) the boxes to show what conditions a planet needs to support human life. 

1. There must be enough liquid water on the planet. (Phải có đủ nước lỏng trên hành tinh.)                     

X

2. The planet must have craters on its surface. (Hành tinh phải có miệng núi lửa trên bề mặt của nó.)                                 

3. The planet must hold an atmosphere. (Hành tinh phải có không khí.)                                          

X

4. The planet must have at least two moons. (Hành tinh phải có ít nhất hai mùa.)                                   

5. The planet must have enough oxygen in the air. ( Hành tinh phải có đủ khí oxi trong không khí.)

X

Can you add other conditions for a habitable planet?

 • The planet’s temperature must be suitable for humans to live on it. (Nhiệt độ của hành tinh phải thích hợp để con người sống trên đó.)

 • The planet must rotate on its axis and revolve. (Hành tinh phải quay quanh trục của nó và quay tròn.)

5. Work in groups. Take turns to talk about the conditions you think are required for a planet to support human life. Use the information in 4 and your own ideas.

There are some conditions planets must have to support human life on them. First, the most important condition is that there must be enough liquid water on the planet. Secondly, it must hold an atmosphere. Moreover, the planet’s temperature must be suitable for humans to live on it.

Dịch nghĩa: 

Có một số điều kiện mà các hành tinh phải có để hỗ trợ sự sống của con người trên đó. Đầu tiên, điều kiện quan trọng nhất là phải có đủ nước lỏng trên hành tinh. Thứ hai, nó phải giữ được bầu không khí. Hơn nữa, nhiệt độ của hành tinh phải phù hợp để con người có thể sinh sống trên đó.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 12: Skills 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Unit 12 Skills 2


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Đông

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833