Getting started - Unit 3 - Tiếng Anh 8 Global Success (Trang 28, 29)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 3: Getting started - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (Trang 28, 29). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 8 Unit 3.
Phan Lê Khánh Duy
20/07/2023
getting started unit 3 tieng anh 8 global success trang 28 29

It’s great to see you again!

1. Listen and read

Teacher: It’s great to see you again, class! What’s going on?

Minh: We’ve decided to use Facebook for our class forum, and we joined some school club activities. We’re also preparing for the midterm tests. It’s really stressful.

Teacher: I’m sorry to hear that. I know exams may give you a lot of stress. But stay calm and work hard. What other pressure do you have?

MInh: Well, we also have pressure from our parents and friends.

Teacher: Do you? Let’s discuss these problems in your new Facebook group. By the way, why did you choose Facebook?

Ann: Because it’s user-friendly.

Teacher: Good! How about club activities? Do you find them enjoyable?

Ann: Yes. This year there are some new clubs like arts and crafts, and music. The club leaders will provide us with a variety of activities to suit different interests. And there will also be competitions as usual.

Teacher: Awesome! I hope you all can join the clubs you like.

Từ vựng mới:

1. Forum (n) /ˈfɔːrəm/: diễn đàn 

Ex: I found a lot of useful information on the forum.

2. Stress (n) /stres/: căng thẳng 

Ex: I’m under a lot of stress at work.

3. Pressure (n) /ˈpreʃər/: áp lực 

Ex: I can’t work well under pressure.

4. Club activities (n) /klʌb ækˈtɪvətiz/: hoạt động câu lạc bộ 

Ex: I’m interested in joining some club activities at school.

5. Arts and crafts (n) /ɑːrts ənd krɑːfts/: nghệ thuật và thủ công 

Ex: I love doing arts and crafts in my free time.

2. Read the conversation again and tick (✓) T(True) or F(False) for each sentence.

T

F

1. The students finished their midterm tests.

(✓) 

2. Minh mentioned the different types of pressure they are facing.

(✓) 

3. The teacher tells them to stay calm and work hard.

(✓) 

4. The class will discuss their problems offline.

(✓) 

5. The school has different clubs for its students.

(✓) 

1. Đáp án: False

Giải thích: 

 • Từ khoá: “finished their midterm test”

 • Vị trí thông tin:  “We’re also preparing for the midterm tests”

 • Lý do chọn: Từ khoá chỉ việc thi giữa kì diễn ra trong quá khứ, trong khi lời thoại nói rằng họ đang chuẩn bị kiểm tra, nên câu này là sai.

2. Đáp án: True

Giải thích: 

 • Từ khoá: “Minh”; “different types of pressure”

 • Vị trí thông tin: “ It’s really stressful.”; “Well, we also have pressure from our parents and friends.”

 • Lý do chọn: Trong câu thoại, Minh đề cập tới stress về bài kiểm tra và từ phụ huynh, bạn bè. Nên nhận định rằng Minh nhắc tới các loại áp lực họ đang gặp phải là đúng.

3. Đáp án: True

Giải thích: 

 • Từ khoá: “teacher”; “stay calm and work hard”

 • Vị trí thông tin: “I know exams may give you a lot of stress. But stay calm and work hard.”

 • Lý do chọn: Trong lời thoại, giáo viên đã nói các học sinh nên giữ bình tĩnh và học hành chăm chỉ, nên câu này đúng.

4. Đáp án: False

    Giải thích: 

 • Từ khoá:  “discuss their problems offline”

 • Vị trí thông tin: “Let’s discuss these problems in your new Facebook group.”

 • Lý do chọn: Giáo viên đã nói rằng họ nên bàn luận về các vấn đề đó trong nhóm Facebook, trái lại với từ khoá trong đề “offline”, nên câu này sai.

5. Đáp án: True

Giải thích: 

 • Từ khoá:  “different clubs”

 • Vị trí thông tin: “This year there are some new clubs like arts and crafts, and music. The club leaders will provide us with a variety of activities to suit different interests”

 • Lý do chọn: Trong câu thoại có kể ra các câu lạc bộ mới, và nói về việc phù hợp với nhiều hứng thú khác nhau của học sinh, nên câu này đúng.

3. Write a word or phrase from the box under the correct picture.

1. Language club (câu lạc bộ ngôn ngữ)

2. Pressure (áp lực)

3. Arts and crafts club (câu lạc bộ nghệ thuật và thủ công)

4. Forum (diễn đàn)

5. Sports club (câu lạc bộ thể thao)

6. Chess club (câu lạc bộ cờ vua)

4. Complete each of the sentences with a word or paraphrase in 3. There is one extra word or phrase.

1. Minh is a member of our __________. The greeting cards he makes are really creative.

 • Đáp án: arts and crafts club

 • Giải thích: Từ khóa “greeting cards” và “creative” phù hợp với phạm trù bộ môn nghệ thuật sáng tạo, nên chọn “arts and crafts club”.

2. Students can discuss their problems in their class __________.

 • Đáp án: forum

 • Giải thích: Từ khóa “discuss problems” đề cập đến việc thảo luận trên một nền tảng, diễn đàn chung và “class” cho thấy đi theo sau phải là “forum” để hoàn thành cụm từ “class forum”, là một nơi trực tuyến nơi sinh viên có thể thảo luận về các vấn đề liên quan đến học tập, gặp gỡ, hoặc các vấn đề khác.

3. We share the essays and stories that we write in English in our __________.

 • Đáp án: language club

 • Giải thích: Từ khóa “essays and stories” và “English” phù hợp với đáp án “language club”

4. She is not feeling very well this weekend because of all the __________ from her schoolwork.

 • Đáp án: pressure

 • Giải thích: Từ khóa “not feeling well” cho thấy cảm xúc tiêu cực, “ from her schoolwork” cho thấy từ đứng trước phù hợp nhất là “pressure”.

5. The coach of out __________ tells us to drink plenty of water during our practice sessions.

 • Đáp án: sports club

 • Giải thích: Từ khóa “coach”, “drink water” và “practice sessions” phù hợp với phạm trù các bộ môn thể thao, nên chọn “sports club”.

5. Work in pairs. Ask and answer the questions below. Report your friend’s answers to the class.

1. What type of social media do you use?

2. What kinds of pressure do you have?

3. What clubs do you participate in?

4. Why do you choose to participate in that club?

Đáp án mẫu: 

A: Hi, what type of social media do you use? 

(A: Xin chào, bạn sử dụng loại phương tiện truyền thông xã hội nào?)

B: I use Facebook and Instagram. How about you? 

(B: Tôi sử dụng Facebook và Instagram. Còn bạn thì sao?)

A: I use Twitter and TikTok. What kinds of pressure do you have? 

(A: Tôi sử dụng Twitter và TikTok. Bạn có những loại áp lực nào?)

B: I have a lot of pressure from school and my parents. 

(B: Tôi có rất nhiều áp lực từ trường học và cha mẹ tôi.)

A: I see. What clubs do you participate in? 

(A: Tôi thấy. Bạn tham gia những câu lạc bộ nào?)

B: I participate in the music club and the debate club. 

(B: Tôi tham gia câu lạc bộ âm nhạc và câu lạc bộ tranh luận.)

A: That’s cool. Why do you choose to participate in those clubs? 

(A: Điều đó thật tuyệt. Tại sao bạn lại chọn tham gia các câu lạc bộ đó?)

B: I love music and I want to improve my public speaking skills.

(B: Tôi yêu âm nhạc và tôi muốn cải thiện kỹ năng nói trước đám đông của mình.)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 3: Getting started. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 unit 3 a closer look 1


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tham khảo khóa học IELTS Junior ZIM Academy giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, rèn luyện tư duy logic, phản biện và mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu