Getting started - Unit 6 - Tiếng Anh 8 Global Success (Trang 60, 61)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: Getting started - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (Trang 60, 61). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 8 Unit 6.
ZIM Academy
05/09/2023
getting started unit 6 tieng anh 8 global success trang 60 61

1. Listen and read 

 • lifestyle (n) /stɪlt haʊs/: lối sống, phong cách sống 

Ex: I always try to do exercise to follow a healthy lifestyle.

 • greet (v) /ɡriːt/: chào hỏi 

Ex: How do people usually greet each other in your country?

 • leisurely (adj) /ˈleʒəli/: nhàn nhã, ung dung

Ex: If my father is not in a hurry, he will have a leisurely coffee. 

 • habit (n) /ˈhæbɪt/: thói quen 

Ex: I’m in the habit of staying up late to watch films. 

 • diet (n) /ˈdaɪət/: chế độ ăn

Ex: Diet is very important to have a healthy body. 

2. Read the conversation again and complete the table.

1. In Tom’s country: Students refer to their teachers as Mr, Mrs, or Miss and their teachers’ ______. 

 • Đáp án: surnames.

 • Từ khóa: Tom’s country, refer, Mr, Mrs, Miss, teachers’

 • Vị trí thông tin: Ở lời thoại số 6 có thông tin: We usually say "Hello" or "Good morning" then Mr, Mrs, or Miss and their surnames, for example, "Good morning, Mr Smith."

 • Giải thích: Tom giới thiệu cách mà bạn ấy chào giáo viên là nói “Hello” hoặc “Good morning” sau đó là Mr, Mrs hoặc Miss và cuối cùng là họ (surnames) của giáo viên. 

2. In Nam’s country: People eat breakfast __________. 

 • Đáp án: on the street. 

 • Từ khóa: Nam’s country, eat breakfast

 • Vị trí thông tin: Ở lời thoại số 10 có thông tin “And I’ve noticed that many people have breakfast on the street too!” 

 • Giải thích: Sau khi Nam nói mua đồ ăn đường phố là một thông lệ chung ở nước của Nam thì Tom cho biết bạn ấy cũng thấy mọi người ăn sáng trên đường phố. 

3. In Tom’s country: People often buy food in a _________

 • Đáp án: store or restaurant 

 • Từ khóa: Tom’s country, buy food in

 • Vị trí thông tin: Ở lời thoại số 8 có thông tin: “In my country, people usually buy food in a store or a restaurant.” 

 • Giải thích: Tom cho biết ở nước của bạn ấy mua đồ ăn ở cửa hàng (“store”) hoặc nhà hàng (“restaurant”). Khác với ở nước của Nam là mọi người mua và bán đồ ăn trên đường phố.  

3. Complete each sentence with a word or phrase from the box. 

1. A balanced diet and exercise are important for a healthy _____.

 • Đáp án: lifestyle 

 • Từ loại cần điền: danh từ 

 • Giải thích: Trong câu đề cập đến “a balanced diet” (chế độ ăn cân bằng) và “exercise” (thể dục). Đây là hai yếu tố quan trọng của “a healthy lifestyle” (lối sống lành mạnh) 

2. Handshaking, bowing, and hugging are some of the ways in which people _____ one another.

 • Đáp án: greet

 • Từ loại cần điền: động từ  

 • Giải thích: Trong câu đề cập “handshaking” (bắt tay), “bowing” (cúi chào), “hugging” (ôm). Đây là một số cách mà mọi người “greet” (chào) nhau.  

3. Waiters and waitresses _____ food in restaurants.

 • Đáp án: serve 

 • Từ loại cần điền: động từ 

 • Giải thích: Trong câu đề cập về “waiters and waitresses” (nhân viên bồi bàn nam và nữ). Nhiệm vụ của họ là “serve” (phục vụ) món ăn ở nhà hàng. 

4. Going out for breakfast has become a common _____ in this city.

 • Đáp án: practice 

 • Từ loại cần điền: danh từ 

 • Giải thích: Trong câu đề cập đến “going out for breakfast” (đi ăn sáng ở ngoài). Đây được xem là một “practice” (thông lệ). Từ “practice” có nghĩa tương đương với từ “activity” (hoạt động) 

5. My mum is _____ keeping everything in the kitchen bright and clean.

 • Đáp án: in the habit of 

 • Từ loại cần điền: (cụm) động từ 

 • Giải thích: Trong câu đề cập “keeping everything in the kitchen bright and clean” (giữ mọi thứ trong bếp sáng sủa và sạch sẽ). Đây được xem là “habit” (thói quen) của người mẹ. Cụm từ “to be in the habit of + V-ing” có nghĩa là “có thói quen làm gì đó”. 

4. Label each picture with a word or phrase from the box. 

 1. street food /ˈstriːt fuːd/: ẩm thực đường phố, đồ ăn đường phố 

 2. food in restaurants /fuːd ɪn ˈrestrɒnt/ : đồ ăn ở nhà hàng

 3. pizza /ˈpiːtsə/: bánh pizza 

 4. online learning /ˌɒnˈlaɪn ˈlɜːnɪŋ / : học trực tuyến 

 5. greeting /ˈɡriːtɪŋ/ : chào hỏi 

5. QUIZ: Greetings around the world. Take the quiz. 

1. Which is probably the most common way of greeting around the world?

A. Shaking hands. B. Sticking out one's tongue

 • Đáp án: A

 • Giải thích: Cách chào nhau phổ biến nhất trên thế giới là “shaking hands” (bắt tay) chứ không phải “sticking out one’s tongue” (lè lưỡi)

2. In the USA, people greet each other by _____.

A. shaking heads B. saying "Hello"

 • Đáp án: B

 • Giải thích: Ở Mỹ, người ta chào nhau bằng cách nói “Hello” (Xin chào) chứ không phải “shaking heads” (lắc đầu). 

3. Thais greet their elders by saying "sawadee" and _____.

A. saying their surname B. slightly bowing to them

 • Đáp án:

 • Giải thích: Người Thái chào người lớn tuổi hơn bằng cách nói “sawadee” và cúi chào nhẹ “slightly bowing to them”. 

4. The Maori of New Zealand greet each other by _____.

A. kissing each other's cheek B. pressing their noses together

 • Đáp án: B

 • Giải thích: Người Maori ở New Zealand chào nhau bằng cách nhấn vào mũi nhau “pressing their noses together” chứ không phải hôn má nhau “kissing each other’s cheek”.  

5. How do people in Japan normally greet each other?

A. They bow to each other. B. They hug each other.

 • Đáp án: A

 • Giải thích: Người Nhật thường chào nhau bằng cách cúi chào “bow to each other” chứ không phải ôm “hug each other”.  

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 6: Getting started. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 1


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Đông

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm