Từ vựng tiếng Anh 11 Unit 5: Global Warming - Global Success

Bài viết này sẽ tổng hợp các từ vựng Tiếng Anh lớp 11 unit 5 về chủ đề Global Warming, đồng thời cung cấp thêm một số từ vựng mở rộng và bài tập củng cố kiến thức.
ZIM Academy
13/08/2023
tu vung tieng anh 11 unit 5 global warming global success

Unit 5: Global warming trong chương trình Tiếng Anh lớp 11 khai thác chủ đề và từ vựng về môi trường nói chung và hiện tượng nóng lên toàn cầu nói riêng. Nhằm giúp học sinh mở rộng kiến thức và vốn từ vựng về chủ đề này, ZIM sẽ cung cấp chi tiết các từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 5 (Global success) và mở rộng các từ vựng có liên quan. Ngoài ra, ZIM còn thiết kế 3 dạng bài tập khác nhau với đáp án và giải thích chi tiết để giúp học sinh ôn tập một cách hiệu quả.

Key takeaways

 • Từ vựng SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Atmosphere, Balance, Carbon dioxide, Consequence, Cut down, Deforestation,….

 • Từ vựng mở rộng: Các collocation, phrasal verb về Global Warming: Ecosystem, Resources, Weather, Biodegradable, Mitigation…

 • Bài tập vận dụng: Gồm 3 dạng bài tập khác nhau và mỗi bài có chi tiết đáp án, nghĩa tiếng Việt và lời giải thích.

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Global warming

Phần từ vựng trong sách

1. Atmosphere /ˈætməsfɪər/ (n): khí quyển

Ví dụ: The Earth's atmosphere consists of several layers, such as troposphere, stratosphere, and mesosphere. (Khí quyển của Trái Đất bao gồm một số tầng, chẳng hạn tầng đối lưu, tầng bình lưu và tầng trung lưu.)

 • Atmospheric (adj): khí quyển

 • Atmospherically (adv): liên quan đến không khí hoặc khí quyển

2. Balance /ˈbæləns/ (n): sự cân bằng

Ví dụ: Maintaining a healthy work-life balance is essential for well-being. (Duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống rất quan trọng đối với sức khỏe.)

 • Balance (v): làm cho cân bằng, cân xứng

 • Balanced (adj): cân bằng

3. Carbon dioxide /kɑːbən daɪˈɒksaɪd/ (n) : khí cacbonic (CO2)

Ví dụ:  Hotter days could be ahead as the carbon dioxide levels in Earth's atmosphere continue to rise. (Những ngày nóng hơn có thể xuất hiện khi mức khí cacbonic trong khí quyển Trái Đất tiếp tục tăng lên.)

4. Coal /kəʊl/ (n): than đá

Ví dụ: Many power plants still rely on coal as a source of energy. (Nhiều nhà máy điện vẫn dựa vào than đá làm nguồn năng lượng.)

5. Consequence /ˈkɒnsɪkwəns/ (n): hậu quả, kết quả

Ví dụ:  The consequence of not addressing climate change could be catastrophic.

(Hậu quả của việc không giải quyết biến đổi khí hậu có thể là thảm họa.)

 • Consequence (v): hậu quả

 • Consequential (adj) do hậu quả

6. Cut down /kʌt daʊn/ (phrasal verb): chặt, đốn (cây)

Ví dụ: They are cutting down forests to clear land for cattle. (Họ đang đốn cây để làm chỗ nuôi gia súc.)

7. Deforestation /diːˌfɒrɪˈsteɪʃn/ (n): sự phá rừng

Ví dụ: Deforestation has been shown to cause floods and drought. (Phá rừng đã được chứng minh sẽ gây ra lũ lụt và hạn hán) 

8. Emission /ɪˈmɪʃn/ (n): sự phát thải

Ví dụ: California has introduced tough new standards for vehicle emissions. (California đã đưa ra các tiêu chuẩn mới khắt khe cho khí thải từ phương tiện giao thông.)

 • Emit (v): phát ra (ánh sáng, nhiệt...)

 •  Emissive (adj): có tính chất phát ra

9. Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ (n): môi trường

Ví dụ: We must protect the environment for future generations. (Chúng ta phải bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai.)

 • Environmentalist (n): nhà môi trường học

 • Environmental (adj): thuộc về môi trường

10. Farming /ˈfɑːmɪŋ/ (n): nghề nông

Ví dụ: Farming is the primary source of income in rural areas. (Nghề nông là nguồn thu chính ở vùng nông thôn.)

 • Farm (v): trồng trọt

 • Farm (n): trang trại, đồn điền

11. Fossil fuel /ˈfɒsəl ˈfjuːəl/ (noun phrase): nhiên liệu hóa thạch

Ví dụ: Burning fossil fuels contributes to air pollution. (Đốt nhiên liệu hóa thạch góp phần làm ô nhiễm không khí.)

12. Global warming /ˌɡləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ (noun phrase): sự nóng lên toàn cầu 

Ví dụ: Scientists are concerned about the effects of global warming. (Các nhà khoa học lo ngại về tác động của sự nóng lên toàn cầu.)

 • Globalize (v): toàn cầu hóa

 • Warm (v): làm cho ấm lên

13. Heat-trapping /hiːt ˈtræpɪŋ/ (adj): giữ nhiệt

Ví dụ: Heat-trapping gases in the atmosphere lead to higher temperatures. (Các khí giữ nhiệt trong khí quyển dẫn đến nhiệt độ cao hơn.)

 • Heat (v): đun nóng

 • Trap (v): bẫy, chặn

14. Human activity /ˈhjuːmən ækˈtɪvəti/ (noun phrase): hoạt động của con người

Ví dụ: Human activity is a major driver of environmental changes. (Hoạt động của con người là một nguyên nhân chính gây ra các thay đổi về môi trường.)

 • Humanity (n): nhân loại

 • Active (adj): nhanh nhẹn, chủ động

15. Impact /ˈɪmpækt/ (n): tác động, ảnh hưởng

Ví dụ: The impact of pollution on public health is concerning. (Tác động của ô nhiễm đối với sức khỏe công cộng đang gây lo ngại.)

 • Impact (v): va, chạm mạnh

 • Impactful (adj): có tác động mạnh mẽ

16. Leaflet /ˈliːflət/ (n) : tờ rơi

Ví dụ: My class distributed leaflets to raise awareness about recycling. (Lớp mình phát tờ rơi để nâng cao nhận thức về việc tái chế.)

17. Methane /ˈmeθeɪn/ (n): khí mêtan (CH4)

Ví dụ: Methane is a potent greenhouse gas. (Khí mêtan là một loại khí nhà kính mạnh mẽ.)

18. Pollutant  /pəˈluːtənt/ (n): chất gây ô nhiễm

Ví dụ: Factories must reduce their pollutant emissions. (Các nhà máy phải giảm thải khí gây ô nhiễm.)

 • Pollute (v): làm ô nhiễm

 • Pollution (n): sự ô nhiễm

19. Release /rɪˈlis/ (v): thoát ra, phát thải 

Ví dụ: That factory was fined for releasing harmful chemicals into the river. (Nhà máy đó bị phạt tiền vì thải các hóa chất gây hại ra sông.)

 • Release (n): sự thải ra

20. Renewable (adj): tái tạo

Ví dụ: The problem with fossil fuels is that they are not renewable. (Vấn đề về nhiên liệu hóa thạch là chúng không thể tái tạo)

 • Renew (v): tái tạo, làm mới

 • Renewably (adv): một cách tái tạo

21. Sea level /siː ˈlevəl/ (noun phrase): mực nước biển 

Ví dụ: The rise in sea level is causing concern for coastal communities. (Sự tăng mực nước biển đang gây lo ngại cho cộng đồng ven biển.)

22. Soil /sɔɪl/ (n): đất trồng

Ví dụ: Healthy soil is essential for successful gardening. (Đất trồng tốt là quan trọng để làm vườn thành công.)

22. Soot /suːt/ (n): mồ/ bồ hóng, muội

Ví dụ: The chimneys of the old house were covered in black soot. (Các ống khói của ngôi nhà cũ bị phủ đầy bởi muội.)

23. Temperature /ˈtempərətʃər/ (n): nhiệt độ

Ví dụ: The temperature in the desert can reach scorching levels during the day. (Nhiệt độ ở sa mạc có thể đạt nhiệt độ cháy da vào ban ngày.)

 • Temperate (adj): ôn hòa, vừa phải

 • Temper (n): tính tình nóng nảy/ tính khí

24. Waste (n) /weɪst/: rác, chất thải

Ví dụ: This city produces 20 million tons of household waste each year. (Thành phố này sản xuất 20 triệu tấn chất thải hộ gia đình mỗi năm.)

 • Waste (v): lãng phí, tiêu hủy

 • Wasteful (adj): lãng phí

25. Produce /prəˈdjuːs/ (v): sản xuất, chế tạo

Ví dụ: The world produced 35 billion tonnes of CO2 in 2021. (Thế giới sản xuất 35 tỉ tấn khí cacbonic vào năm 2021.)

 • Product (n): sản phẩm

 • Production (n): sự sản xuất

26. Melt /melt/ (v): tan, chảy ra

Ví dụ: The snow usually melts by mid March. (Tuyết thường tan vào giữ tháng 3.)

 • Melted (adj): đã được nấu chảy ra

 • Molten (adj): nóng chảy

27. Planet /ˈplænɪt/ (n): hành tinh

Ví dụ: Mars is known as the "Red Planet" due to its reddish appearance. (Sao Hỏa được gọi là "Hành tinh Đỏ" do màu đỏ của nó.)

 • Planetary (adj): thuộc hành tinh

28. Energy /ˈenədʒi/ (n): năng lượng

Ví dụ: The energy generated by the windmill is gaining popularity. (Năng lượng được tạo ra bởi cánh đồng gió đang trở nên phổ biến.)

 • Energize (verb): tiếp nghị lực cho

 • Energetic (adjective): mạnh mẽ, đầy nghị lực

29. Save /seɪv/ (n): cứu giúp/ tiết kiệm

Ví dụ: Remember to turn off the lights before going out to save electricity. (Hãy nhớ tắt đèn trước khi ra ngoài để tiết kiệm điện.)

 • Save (n): sự phá bóng cứu nguy (

 • Savior (n): vị cứu tinh

30. Burn /bɜːn/ (v): đốt cháy/ làm bỏng

Ví dụ: If you stand too close to the stove, you will burn yourself. (Nếu bạn đứng quá gần bếp lò, bạn sẽ bị bỏng.)

 • Burn (n): vết bỏng

 • Burnt/burned (adj): bị cháy

Phần từ vựng mở rộng

1. Ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ (n): hệ sinh thái

Ví dụ: The coral reef is an important part of the marine ecosystem. (Rạn san hô là một phần quan trọng của hệ sinh thái biển.)

2. Resources /rɪˈzɔsɪz/ (n): tài nguyên

Ví dụ: Renewable energy sources like wind and solar power are valuable resources. (Các nguồn năng lượng tái tạo như gió và năng lượng mặt trời là tài nguyên quý báu.)

 • Resourceful (adj): tháo vát

 • Resourcefully (adv): có tài xoay sở

3. Weather /ˈweðər/ (n): thời tiết

Ví dụ: The weather forecast predicts rain for tomorrow. (Dự báo thời tiết cho biết ngày mai sẽ có mưa.)

4. Biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbl/ (adj): có thể phá hủy sinh học

Ví dụ: Biodegradable containers help to limit the amount of harmful chemicals released into the atmosphere. (Những hộp đựng có thể phân hủy sinh học giúp hạn chế lượng chất hóa học độc hại được thải ra vào khí quyển.)

 • Degrade (v): thoái hóa

 • Biodegradation (n): phân hủy sinh học 

5. Mitigation /ˌmɪtɪˈɡeɪʃən/ (n):  sự làm dịu, giảm nhẹ

Ví dụ: The new plan will address mitigation of damage to the environment. (Kế hoạch mới sẽ giải quyết việc giảm thiểu thiệt hại cho môi trường.)

 • Mitigate (v): làm cho đỡ, làm dịu bớt

 • Mitigative (adj): giảm nhẹ, lầm dịu 

6. Greenwashing /ˈɡriːnwɒʃɪŋ/ (n): việc quảng cáo sai lệch về bảo vệ môi trường

Ví dụ: Some companies engage in greenwashing to make their products appear environmentally friendly. (Một số công ty tham gia việc quảng cáo sai lệch về môi trường để làm cho sản phẩm trông thân thiện với môi trường.)

 • Greenwash (v): thực hiện hành vi quảng cáo sai lệch về bảo vệ môi trường

7. Eco-conscious /ˌiːkəʊˈkɒnʃəs/ (adj): có ý thức về môi trường

Ví dụ: Many young people today are eco-conscious and strive to reduce waste. (Nhiều người trẻ hiện nay có ý thức về môi trường và nỗ lực giảm thiểu lãng phí.)

8. Carbon footprint /ˈkɑːbən ˌfʊtprɪnt/ (noun phrase): dấu chân cacbon

Ví dụ: To reduce your carbon footprint, you can use public transportation instead of private vehicles. (Để giảm dấu chân carbon của bạn, bạn có thể sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe riêng)

9. Run out of something /rʌn aʊt/ (phrasal verb): cạn kiệt cái gì đó

Ví dụ: If we continue to overfish, we could run out of many important fish species in the near future. (Nếu chúng ta tiếp tục khai thác quá mức, chúng ta có thể sẽ cạn kiệt nhiều loài cá quan trọng  trong tương lai gần.)

10. A drop in the ocean (idiom): một giọt nước trong biển cả

Ví dụ: Your small donation is appreciated, but it's just a drop in the ocean compared to what's needed. (Sự đóng góp nhỏ của bạn rất đáng trân trọng, nhưng đó chỉ là một giọt nước trong biển cả so với những gì cần.)

Luyện tập

Bài 1: Nối từ với nghĩa thích hợp.

Từ vựng

Ý nghĩa

1. Sea level

a. Tờ rơi

2. Emission

b. Mực nước biển

3. Coal

c. Than đá

4. Resources

d. Tài nguyên

5. Leaflet

e. Sự phát thải

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất.

1. __________ means all the living things in an area and the way they affect each other and the environment.

A. Soil

B. Ecosystem

C. Atmosphere

D. Pollute

2.  People who often burn coal breathe in dust and _______ , which can cause lung problems.

A. consequence

B. impact

C. soot

D. planet

3. __________ , such as deforestation and excessive use of plastic, contributes to climate change.

A. Greenwashing

B. Biodegradable

C. Human activity

D. Carbon dioxide

4. The polar bear habitat is shrinking as the ice _______ .

A. melt

B. melts

C. molten

D. melted

5. __________ occurs when trees are cut down to make way for agriculture.

A. Deforestation

B. Farming

C. Fossil fuel

D. Leaflet

6. If we don't save water, we may ____________ it in the future. 

A. greenwash

B. heat-trapping

C. eco-conscious

D. run out of

7. They often _______ harmful chemicals into the river and pollute the water every day.

A. renew

B. impact

C. release

D. farm

8. Taking care of our _______ is crucial for the well-being of future generations.

A. planet

B. renewable

C. leaflet

D. cut down

9. Although recycling one plastic bottle helps, it's just ____________  compared to the larger plastic pollution problem.

A. methane

B. a drop in the ocean

C. carbon dioxide

D. burn

10. How about designing a ____ to encourage people to be more eco-conscious?

A. cut down

B. balance

C. mitigation

D. leaflet

Bài 3: Đặt câu với từ cho sẵn

1. Global warming

→ _________________________________________________________________. 

2. Waste (n)

→ _________________________________________________________________. 

3. Burn (v)

→ _________________________________________________________________. 

4. Environment

→ _________________________________________________________________. 

5. Cut down

→ _________________________________________________________________. 

6. Weather

→ _________________________________________________________________. 

7. Pollution

→ _________________________________________________________________. 

8. Produce (v)

→ _________________________________________________________________. 

9. Energy

→ _________________________________________________________________. 

10. Carbon footprint

→ _________________________________________________________________.

Phần đáp án và giải thích

Bài 1

1 - b

2 - e

3 - c

4 - d

5 - a

Bài 2

1. Đáp án: B 

 • Giải thích: Câu có đề cập các cá thể (all the living things) ảnh hưởng lẫn nhau và môi trường (affect each other and the environment) nên có thể suy ra đây là một hệ sinh thái (ecosystem). Vì vậy chọn đáp án B.

 • Dịch nghĩa: Hệ sinh thái có nghĩa bao gồm tất cả các sinh vật sống trong một khu vực và cách chúng ảnh hưởng lẫn nhau cũng như môi trường xung quanh

2. Đáp án: C 

 • Giải thích: Câu có đề cập việc người đốt than đá (burn coal) sẽ hít phải gì đó, dẫn đến các vấn đề về phổi (cause lung problems). Suy ra đáp án C phù hợp với chỗ trống vì họ sẽ hít phải bụi và muội (dust and soot) khi đốt than đá.  

 • Dịch nghĩa: Những người thường xuyên đốt than đá hít phải bụi và muội, điều này có thể gây ra các vấn đề về phổi.

3. Đáp án: C 

 • Giải thích: Những hành động chặt phá rừng và sử dụng quá mức các sản phẩm nhựa (deforestation and excessive use of plastic) là những hoạt động chỉ có thể do con người gây ra (human activity). Vì vậy chọn đáp án C.

 • Dịch nghĩa: Hoạt động do con người, chẳng hạn chặt phá rừng và sử dụng quá mức các sản phẩm nhựa, góp phần làm nóng lên toàn cầu.

4. Đáp án: B 

 • Giải thích: Câu cần dùng thì hiện tại đơn vì cần nhấn mạnh tính thường xuyên và lặp đi lặp lại của hành động băng tan.

 • Dịch nghĩa: Môi trường sống của gấu Bắc Cực đang dần thu nhỏ vì băng tan. 

5. Đáp án: A 

 • Giải thích: Khi đề cập đến việc cây cối bị chặt hạ để làm đất cho nông nghiệp (trees are cut down to make way for agriculture) thì người học có thể suy ra đây là sự phá rừng (deforestation). Vì vậy chọn đáp án A.

 • Dịch nghĩa: Sự phá rừng xảy ra khi cây cối bị chặt hạ để làm đất cho nông nghiệp.

6. Đáp án: D 

 • Giải thích: Từ khóa future và câu điều kiện “if” diễn tả giả thiết về một điều sẽ xảy ra trong tương lai nếu không tiết kiệm nước (don’t save water). Người học có thể hiểu rằng hậu quả đó sẽ là cạn kiệt (run out of). Vì vậy chọn đáp án D. Ngoài ra, người học có thể dựa vào cấu trúc modal verb “may” + động từ nguyên mẫu để loại trừ đáp án.

 • Dịch nghĩa: Nếu chúng ta không tiết kiệm nước, chúng ta có thể cạn kiệt nó trong tương lai.

7. Đáp án: C

 • Giải thích: Câu có đề cập đến các hợp chất hóa học có trong sông dẫn đến việc ô nhiễm nguồn nước (chemicals into the river and pollute the water). Suy ra chỉ hành động thải ra (release) là phù hợp nhất với ngữ cảnh. Ngoài ra, người học có thể lưu ý từ “release” thường đi với giới từ “into”.

 • Dịch nghĩa: Họ thường xuyên thải ra các hợp chất hóa học gây hại vào sông và làm ô nhiễm nguồn nước.

8. Đáp án: A

 • Giải thích: Câu đề cập đến việc chăm sóc (taking care) là điều vô cùng quan trọng (crucial) cho các thế hệ sau (future generations). Suy ra chọn đáp án A vì chỉ có hành tinh chúng ta (our planet) mới cần sự chăm sóc đến mức thế. 

 • Dịch nghĩa: Việc chăm sóc hành tinh của chúng ta là rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của các thế hệ tương lai.

9. Đáp án: B

 • Giải thích: Trong câu này, việc tái chế có thể mang lại ích lợi (recycling helps), từ "Although" (Mặc dù) báo hiệu ý câu trước và sau dấu phẩy sẽ tương phản nhau, do đó người học có thể hiểu rằng việc đó sẽ không thể giúp cho mục tiêu lớn hơn. Vì vậy chọn đáp án B.

 • Dịch nghĩa: Mặc dù việc tái chế một chai nhựa có ích, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ trong vấn đề ô nhiễm nhựa lớn hơn.

10. Đáp án: D

 • Giải thích: Câu có đề cập đến việc thiết kế (design) để khuyến khích mọi người (encourage people) nên có thể suy ra đây là hành động thiết kế tờ rơi (leaflet). Vì vậy chọn đáp án D. Ngoài ra, người học có thể lưu ý từ “a” theo sau phải là danh từ để loại trừ đáp án.

 • Dịch nghĩa: Hay là chúng ta hãy thiết kế tờ rơi để khuyến khích mọi người trở nên có ý thức hơn về vấn đề môi trường?

Bài 3: Đáp án tham khảo

1. Global warming is an issue that should be taken more seriously. (Tôi rất tôn trọng David vì những gì anh ấy đã đạt được.) 

2. Excessive consumption leads to waste that pollutes the environment. (Sự tiêu thụ quá mức dẫn đến chất thải gây ô nhiễm môi trường.) / 

3. Improper waste burning can cause air pollution. (Đốt chất thải không đúng cách có thể gây ô nhiễm không khí.)

4. Our natural environment needs protection and preservation. (Môi trường tự nhiên của chúng ta cần được bảo vệ và duy trì.)

5. We shouldn’t cut down trees because it can harm the habitats of many animals. (Chúng ta không nên đốn cây vì việc đó có thể gây hại đến môi trường sống của nhiều loài động vật.)

6. The news said to expect some nasty weather tomorrow, possibly even a thunderstorm. (Tin tức cho biết nên mong đợi thời tiết khá khó chịu vào ngày mai, thậm chí có khả năng có cơn bão giông.)

7. Air pollution causes millions of deaths each year. (Ô nhiễm không khí giết chết hàng triệu người mỗi năm.)

8. How we produce goods can impact the environment. (Cách chúng ta sản xuất hàng hóa có thể ảnh hưởng đến môi trường.)

9. Many countries have agreed to use renewable energy sources instead of fossil fuels. (Nhiều nước đã đồng ý sử dụng năng lượng tái tạo thay cho nhiên liệu hóa thạch.)

10. I heard that by calculating our carbon footprint, we can measure our impact on climate change. (Mình nghe nói việc tính toán dấu chân cacbon giúp đo lường tác động của chúng ta đối với biến đổi khí hậu.)

Tổng kết

Trên đây là tổng hợp đầy đủ, chi tiết các từ vựng Unit 5 Global Warming trong SGK Tiếng Anh Global success lớp 11. Mong rằng qua đây người học có thể tham khảo và vận dụng tốt trong quá trình học tập.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn Nhi

Xem tiếp:


Tài liệu tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 11 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm