Chủ đề Adventure - Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3 dành cho Band 8.0+

Bài viết giúp người đọc có hướng trả lời câu hỏi: Describe an exciting adventure trong Part 2 và các từ vựng hay chủ đề Adventure trong Part 3.
Nguyễn Ngọc Thanh Ngân
03/07/2023
chu de adventure bai mau ielts speaking part 2 3 danh cho band 80

Bài viết cung cấp Sample IELTS Speaking Part 2 Describe an exciting adventure thuộc nhóm chủ đề Describe an experience (miêu tả một trải nghiệm) kèm theo các từ vựng giúp đạt điểm cao trong bài. Đây là một nhóm chủ đề khá phổ biến gần đây trong bài IELTS speaking part 2 & 3.

Key takeaways:

 1. Bài mẫu câu hỏi Describe an exciting adventure 

 2. Cách miêu tả Adventure trong IELTS speaking part 2

 3. Từ vựng ghi điểm cao trong nhóm chủ đề Adventure trong IELTS speaking part 3

Bài mẫu chủ đề “Describe an exciting adventure that you want to take in the future” - Band 8.0+

You should say:

 1. What the adventure is

 2. Where you would go

 3. Who you would go with

 4. What you would do

And explain why you are interested in taking this specific adventure?.

Exploring the Great Pyramid of Giza, the greatest Egyptian pyramid, is an incredible excursion I'd like to embark on. My heart rate would accelerate just thinking of being in the presence of such ancient marvels!

Of course, I wouldn't dare go alone! My husband, who is an archaeologist, and my father, who is most reliable to me, would accompany me. We've always wanted to travel the world together. Their presence would undoubtedly enhance the experience.

To avoid missing out, we would employ a skilled guide who can converse in Vietnamese about any historical or cultural details. To spice things up, we'd try to explore the complex of pyramids using old-fashioned maps, step into the burial chambers, and closely examine the mummies.

The historical significance of the pyramids has piqued my interest in this expedition. It's an opportunity to see one of the old world's wonders and learn about the fascinating stories that surround it.

Meanwhile, immersing oneself in a foreign and exotic world is always more interesting than simply seeing local scenic locations. Above all, it is the uncertainty along the route that fuels my desire to explore!

Bài dịch:

Khám phá Đại kim tự tháp Giza, kim tự tháp vĩ đại nhất của Ai Cập là một chuyến du ngoạn đáng kinh ngạc mà tôi muốn tham gia vào. Nhịp tim của tôi sẽ tăng nhanh khi nghĩ đến sự hiện diện của những điều kỳ diệu cổ xưa như vậy!

Tất nhiên, tôi sẽ không dám đi một mình! Chồng tôi, một nhà khảo cổ học, và cha tôi, người đáng tin cậy nhất đối với tôi, sẽ đi cùng tôi. Chúng tôi luôn muốn đi du lịch khắp thế giới cùng nhau. Sự hiện diện của họ chắc chắn sẽ nâng cao kinh nghiệm của tôi.

Để tránh bỏ lỡ những điều quan trọng, chúng tôi sẽ thuê một hướng dẫn viên lành nghề có thể trò chuyện bằng tiếng Việt về bất kỳ chi tiết lịch sử hoặc văn hóa nào. Để thêm thú vị cho chuyến đi, chúng tôi sẽ thử khám phá khu phức hợp kim tự tháp bằng cách sử dụng các bản đồ kiểu cũ, bước vào các phòng chôn cất và kiểm tra các xác ướp.

Ý nghĩa lịch sử của các kim tự tháp đã khơi gợi sự quan tâm của tôi đối với chuyến thám hiểm này. Đây là cơ hội để ngắm nhìn một trong những kỳ quan của thế giới cũ và tìm hiểu về những câu chuyện hấp dẫn xung quanh chúng.

Trong khi đó, đắm mình trong một thế giới xa lạ và kỳ lạ luôn thú vị hơn là chỉ đơn giản là nhìn thấy các địa điểm danh lam thắng cảnh ở địa phương. Trên tất cả, chính sự không chắc chắn dọc theo tuyến đường đã thúc đẩy mong muốn khám phá của tôi!

Từ vựng chủ đề “Describe an exciting adventure that you want to take in the future

 1. An excursion (n) 

Phiên âm: /ən ɪksˈkɜːʃᵊn/

Định nghĩa: một chuyến du ngoạn

 1. To embark on (v) 

Phiên âm: /tuː ɪmˈbɑːk ɒn/

Định nghĩa: để bắt đầu một cái gì đó mới hoặc quan trọng

 1. Ancient marvels (n) 

Phiên âm: /ˈeɪnʃᵊnt ˈmɑːvəlz/

Định nghĩa: tuyệt tác cổ đại

 1. An archaeologist (v) 

Phiên âm: /ən ˌɑːkɪˈɒləʤɪst/

Định nghĩa: một nhà khảo cổ học

 1. To accompany (v)

Phiên âm: /tuː əˈkʌmpəni/

Định nghĩa: đồng hành 

 1. To spice things up (phrasal verb)

Phiên âm: /tuː spaɪs θɪŋz ʌp/

Định nghĩa: để thêm hứng thú hoặc quan tâm đến một bài phát biểu, câu chuyện, … 

 1. Old-fashioned (adj)

Phiên âm: /əʊld-ˈfæʃᵊnd/

Định nghĩa: không hiện đại; thuộc về hoặc điển hình của một thời gian trong quá khứ

 1. The historical significance (n)

Phiên âm: /ðə hɪsˈtɒrɪkəl sɪɡˈnɪfɪkəns/

Định nghĩa: ý nghĩa lịch sử

 1. To pique one's interest (idiom)

Phiên âm: /tuː piːk wʌnz ˈɪntrɛst/

Định nghĩa: để khêu gợi sự quan tâm của một người

 1. The old world's wonders (n) 

Phiên âm: /ði əʊld wɜːldz ˈwʌndəz/

Định nghĩa: kỳ quan thế giới xưa cũ 

 1. To immerse oneself in (v)

Phiên âm: /tuː ɪˈmɜːs wʌnˈsɛlf ɪn/

Định nghĩa: để đắm mình trong

 1. A foreign and exotic world (n)

Phiên âm: /ə ˈfɒrən ænd ɪɡˈzɒtɪk wɜːld/

Định nghĩa: một thế giới khác và kỳ lạ

 1. To fuel one's desire (v) 

Phiên âm: /tuː ˈfjuːəl wʌnz dɪˈzaɪə/

Định nghĩa: để thúc đẩy mong muốn của một người

image-alt

IELTS Speaking Part 3 Sample

Who likes to read adventure books?

All I can say is that readers of all ages, from children to adults, enjoy reading adventure tales. Those who are unable to travel physically may prefer to read novels in order to imagine themselves on an adventure. 

I'm not sure why some people prefer this, although it could be due to time or financial restraints that prevent them from traveling much. As a result, individuals turn to literature to satisfy their craving for adventure.

Dịch:

Tất cả những gì tôi có thể nói là người đọc ở mọi độ tuổi, từ trẻ em đến người lớn, đều thích đọc những câu chuyện phiêu lưu. Những người không thể đi du lịch một cách vật lý có thể thích đọc tiểu thuyết để tưởng tượng mình đang trải qua một cuộc phiêu lưu.

Tôi không chắc tại sao một số người ưa thích điều này, tuy nhiên có thể do hạn chế về thời gian hoặc tài chính khiến họ không thể đi du lịch nhiều. Như một kết quả, những người này chuyển sang văn học để thỏa mãn mong muốn phiêu lưu của mình.

Từ vựng: 

 • Adventure tales 

Phiên âm: /ədˈvɛnʧə teɪlz /

Định nghĩa: những câu chuyện phiêu lưu

 • Physically 

Phiên âm: /ˈfɪzɪkəli/

Định nghĩa: theo cách liên quan đến những thứ bạn có thể nhìn thấy hoặc chạm vào hoặc quy luật tự nhiên

 • Financial restraints 

Phiên âm: /faɪˈnænʃəl rɪsˈtreɪnts/

Định nghĩa: những hạn chế về tài chính

 • One's craving for 

Phiên âm: /wʌnz ˈkreɪvɪŋ fɔː/

Định nghĩa: sự khao khát của một người 

Do people prefer adventure books or adventure movies?

I believe that recently, most individuals have preferred adventure films to novels. When it comes to novels, they are not always highly regarded. I believe that fewer people are interested in reading these days, and only a handful appreciate adventure stories. The majority of novels published in recent decades appear to tilt toward the dystopian genre

Adventure films, on the other hand, appear to be more popular, particularly those starring explorers or set in dystopian settings. For example, there is persistent speculation about another Indiana Jones film, implying either a lack of imagination or a desire to return to the adventure genre.

Dịch:

Tôi tin rằng gần đây, đa số mọi người đã ưa thích xem phim phiêu lưu hơn là đọc tiểu thuyết. Khi nói đến tiểu thuyết, chúng không luôn được đánh giá cao. Tôi tin rằng ngày nay ít người quan tâm đến việc đọc sách, và chỉ có một số ít người đánh giá cao những câu chuyện phiêu lưu. Đa số tiểu thuyết được xuất bản trong những thập kỷ gần đây có xu hướng hướng về thể loại hậu tận thế.

Ngược lại, phim phiêu lưu dường như được ưa chuộng hơn, đặc biệt là những bộ phim có sự tham gia của những nhà thám hiểm hoặc được đặt trong các bối cảnh hậu tận thế. Ví dụ, luôn có những tin đồn liên tục về một bộ phim Indiana Jones khác, cho thấy sự thiếu tưởng tượng hoặc mong muốn trở lại thể loại phiêu lưu.

Từ vựng: 

 • A handful appreciate

Phiên âm: /ə ˈhændfʊl əˈpriːʃɪeɪt/

Định nghĩa: một số đánh giá cao

 • To tilt 

Phiên âm: /tuː tɪlt/

Định nghĩa: nghiêng

 • The dystopian genre 

Phiên âm: /ðə dɪsˈtəʊ.pi.ən ˈʒɒnrə/

Định nghĩa: thể loại lạc hậu

 • A persistent speculation 

Phiên âm: /ə pəˈsɪstənt ˌspɛkjəˈleɪʃᵊn/

Định nghĩa: một suy đoán dai dẳng

Why do some individuals choose to read adventure books instead of going on adventures?

Well, sometimes financial constraints hinder people from going on excursions. Furthermore, adventures frequently involve certain hazards, and not everyone is comfortable taking those chances. 

People may prefer to read novels instead in such instances, allowing them to experience adventures vicariously. Consider the Moby-Dick adventure: most people would rather read about it than risk their lives at sea.

Dịch:

Đôi khi, ràng buộc tài chính làm ngăn cản mọi người khỏi việc tham gia các cuộc phiêu lưu. Hơn nữa, các cuộc phiêu lưu thường liên quan đến những rủi ro nhất định, và không phải ai cũng thoải mái đối mặt với những cơ hội đó.

Trong những trường hợp như vậy, mọi người có thể thích đọc tiểu thuyết, cho phép họ trải nghiệm các cuộc phiêu lưu qua truyện. Hãy xem cuộc phiêu lưu Moby-Dick chẳng hạn: hầu hết mọi người sẽ thích đọc về nó hơn là đặt mạng sống vào mối nguy hiểm trên biển.

Từ vựng: 

 • To hinder 

Phiên âm: /tuː ˈhɪndə/

Định nghĩa: cản trở

 • Hazard

Phiên âm: /ˈhæzəd/

Định nghĩa: nguy hiểm

 • Vicariously 

Phiên âm: /vaɪˈkeərɪəsli /

Định nghĩa: theo cách gián tiếp (= được trải nghiệm thông qua các hoạt động của người khác, thay vì tự mình làm điều gì đó)

 • Risk one's life 

Phiên âm: /rɪsk wʌnz laɪf/

Định nghĩa: mạo hiểm cuộc sống của một người

Who doesn't like to take adventures?

It seems that some parents are wary of adventures because of the risks involved. Furthermore, some people prefer to stay within their own comfort zones rather than venture out into the world. While I wouldn't call them introverts, they are satisfied in their own bubble

From my experience, I used to dread trips since they caused constant uncertainty and worry. While some people find them exciting, others, like me, find them stressful.

Dịch:

Có vẻ như một số bậc cha mẹ đề phòng các cuộc phiêu lưu vì rủi ro đi kèm. Hơn nữa, một số người thích giữ mình trong khu vực an toàn của mình thay vì mạo hiểm ra thế giới. Mặc dù tôi không gọi họ là người hướng nội, họ cảm thấy thoả mãn trong không gian riêng của mình.

Dựa trên kinh nghiệm của tôi, trước đây tôi rất sợ các chuyến đi vì chúng mang lại sự bất định và lo lắng không ngừng. Trong khi một số người thấy chúng thú vị, thì những người khác, giống như tôi, thấy chúng gây căng thẳng.

Từ vựng: 

 • Be wary of

Phiên âm: /biː ˈweəri ɒv/

Định nghĩa: cảnh giác với

 • One's comfort zone 

Phiên âm: /wʌnz ˈkʌmfət zəʊn/

Định nghĩa: vùng thoải mái của một người

 • In one’s own bubble 

Phiên âm: /ɪn wʌnz əʊn ˈbʌbᵊl/

Định nghĩa: không gian cá nhân

 • To dread 

Phiên âm: /tuː drɛd/

Định nghĩa: khiếp sợ

What kind of personality should people have if they want to have a lot of adventure?

One of the most important characteristics is an open mind and a flexible mentality. You won't be interested in trying new things if you don't have an open mind. Food experiences, for example, necessitate an openness to eating new cuisines, such as insects, rodents, or unusual stuff. 

You will not have a rewarding adventure if you are not receptive to such concepts. If you watch food travel shows on TV, you'll notice that most food explorers eat worms, snails, and even snakes as part of the excitement. As a result, being open-minded is critical to having a rewarding journey.

Dịch:

Một trong những đặc điểm quan trọng nhất là sự cởi mở và linh hoạt trong tư duy. Nếu bạn không có một tâm trí mở, bạn sẽ không quan tâm đến việc thử những điều mới mẻ. Kinh nghiệm về ẩm thực, ví dụ như, đòi hỏi sự mở lòng để thưởng thức những món ăn mới, chẳng hạn như côn trùng, chuột hoặc những thứ kỳ lạ.

Bạn sẽ không có một cuộc phiêu lưu đáng nhớ nếu bạn không chấp nhận những khái niệm như vậy. Nếu bạn xem các chương trình du lịch ẩm thực trên TV, bạn sẽ nhận thấy rằng hầu hết những người khám phá ẩm thực ăn sâu, ốc, và thậm chí rắn như một phần của sự thú vị. Do đó, sự cởi mở trong tư duy là rất quan trọng để có một cuộc hành trình đáng nhớ.

Từ vựng: 

 • A flexible mentality 

Phiên âm: /ə ˈflɛksəbᵊl mɛnˈtæləti/

Định nghĩa: tâm lý linh hoạt

 • To necessitate 

Phiên âm: /tuː nɪˈsɛsɪteɪ/

Định nghĩa: để làm cho một cái gì đó cần thiết

 • Receptive 

Phiên âm: /rɪˈsɛptɪv/

Định nghĩa: tiếp thu

 • Open-minded 

Phiên âm: /ˈəʊpən-ˈmaɪndɪd/

Định nghĩa: cởi mở

Will experiencing adventures broaden people's horizons?

I remember having a talk with a friend who used to think Indians were horrible because they ate with their hands. His perspective shifted after traveling, and he grew more understanding. He learned that eating with his hands was a part of their culture and did not always entail uncleanliness. 

In reality, his thinking expanded and he became more accepting of cultural diversity. This demonstrates how traveling may extend one's outlook and expand one's perspectives.

Dịch:

Tôi nhớ đã có một cuộc trò chuyện với một người bạn từng cho rằng người Ấn Độ là kinh khủng vì ăn bằng tay. Quan điểm của anh ta đã thay đổi sau khi đi du lịch và anh ta trở nên hiểu biết hơn. Anh ta đã nhận thức được rằng việc ăn bằng tay là một phần của văn hóa của họ và không luôn liên quan đến việc không sạch sẽ.

Trên thực tế, suy nghĩ của anh ta mở rộng và anh ta trở nên chấp nhận đa dạng văn hóa. Điều này cho thấy cách du lịch có thể mở rộng tầm nhìn và mở rộng quan điểm của mỗi người.

Từ vựng: 

 • To entail 

Phiên âm: /ɪnˈteɪl/

Định nghĩa: để làm một cái gì đó cần thiết, hoặc liên quan đến một cái gì đó

 • Cultural diversity 

Phiên âm: /ˈkʌlʧərəl daɪˈvɜːsəti/

Định nghĩa: sự đa dạng văn hóa

 • Extend one's outlook 

Phiên âm: /ɪksˈtɛnd wʌnz ˈaʊtlʊk/

Định nghĩa: mở rộng tầm nhìn của một người

 • Expand one's perspectives

Phiên âm: /ɪksˈpænd wʌnz pəˈspɛktɪvz/

Định nghĩa: mở rộng quan điểm của một người

image-alt

Phương pháp học từ vựng: Use your inner voice - Dùng giọng nói bên trong 

Phương pháp học từ vựng Use your inner voice là một cách hiệu quả để học từ vựng tiếng Anh. Đây là phương pháp sử dụng giọng nói bên trong để ghi nhớ từ vựng. Khi học từ vựng mới, bạn nên lặp lại các từ đó trong đầu mình và cố gắng nhớ chúng bằng cách lặp lại và sử dụng giọng nói bên trong. 

Cách thực hiện phương pháp này là bạn có thể đọc từ vựng và sau đó lặp lại từ đó trong đầu mình nhiều lần. Bạn cũng có thể sử dụng từ vựng đó trong câu hoặc tạo ra những câu văn đơn giản để ghi nhớ từ đó. 

Ví dụ, nếu bạn muốn học từ vựng "beautiful", bạn có thể đọc và lặp lại từ đó trong đầu mình nhiều lần và tạo ra những câu văn đơn giản như "I’m so beautiful today".  

Khi sử dụng phương pháp này, bạn nên cố gắng tập trung vào từng từ và lặp lại chúng đến khi bạn có thể ghi nhớ chúng mà không cần nhìn vào danh sách từ vựng. 

Tóm lại, phương pháp học từ vựng "Use your inner voice" là một cách hiệu quả để ghi nhớ từ vựng bằng cách sử dụng giọng nói bên trong. Bạn có thể áp dụng phương pháp này để học từ vựng mới và cải thiện khả năng giao tiếp của mình.

Xem thêm:

Anh Ngữ ZIM. “Describe an Adventure You Would like to Go On.” Zim.vn, 26 May 2023, zim.vn/describe-an-adventure-you-would-like-to-go-on. Accessed 16 June 2023.

Anh Ngữ ZIM. “Từ Vựng Chủ đề Travel và Cách Sử Dụng Hiệu Quả Vào Bài IELTS Speaking Part 1.” Zim.vn, 6 May 2022, zim.vn/tu-vung-chu-de-travel-va-cach-su-dung-hieu-qua-vao-bai-ielts-speaking-part-1. Accessed 16 June 2023.

Anh Ngữ ZIM. “Các Idioms Phổ Biến Phân Loại Theo Chủ đề Trong IELTS Speaking.” Zim.vn, Oct. 2020, zim.vn/phan-loai-cac-cum-idioms-pho-bien-theo-chu-de. Accessed 16 June 2023.


Nguồn tham khảo

“Ten Ways to Learn New Words as a Language Learner | British Council.” Britishcouncil.org, 2017, www.britishcouncil.org/voices-magazine/ten-ways-learn-new-words-language-learner. Accessed 11 June 2023.

“Oxford Learner’s Dictionaries | Find Definitions, Translations, and Grammar Explanations at Oxford Learner’s Dictionaries.” Oxfordlearnersdictionaries.com, 2023, www.oxfordlearnersdictionaries.com/. Accessed 16 June 2023.

“Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus.” @CambridgeWords, 31 May 2023, dictionary.cambridge.org/. Accessed 16 June 2023.

Tổng kết 

Với bài viết này, người học có thể tìm thấy một mẫu câu trả lời cho chủ đề Describe an exciting adventure trong IELTS Speaking Part 2. Bên cạnh đó, bài viết cũng cung cấp các từ vựng liên quan đến chủ đề Adventure trong Part 3. Với những gợi ý và từ vựng trong bài viết, người học có thể tự tin hơn khi trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề này và đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

Người học cần nâng điểm IELTS cao nhanh chóng để nộp hồ sơ du học, định cư, tốt nghiệp, hay việc làm. Tham khảo khóa luyện thi IELTS online với lịch học linh hoạt và tối ưu chi phí.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu