0

Bài mẫu IELTS Speaking chủ đề Describe a puzzle you have played

Trong đề thi IELTS Speaking Part II chủ đề Describe a puzzle you have played có thể được xuất hiện. Dưới đây là bài mẫu tham khảo cho chủ đề Describe a puzzle you have played cho người học tiếng Anh cùng học, đi kèm là các từ vựng, ngữ pháp đạt điểm cao trong bài.
Published on
bai-mau-ielts-speaking-chu-de-describe-a-puzzle-you-have-played

Key Takeaway

  • Bài mẫu câu hỏi Describe a puzzle you have played sẽ cung cấp cho người học gợi ý áp dụng các từ vựng hữu ích vào phần thi nói cụ thể.

  • Cách miêu tả một lần mà bạn thấy một điều gì đó thú vị trên mạng xã hội IELTS speaking part 2 và từ vựng ghi điểm cao trong nhóm chủ đề miêu tả nơi chốn phổ biến sẽ được giới thiệu.

Bài mẫu chủ đề “Describe a puzzle you have played”

Dàn ý

You should say:  

  • what it is like  

  • how easy or difficult it is  

  • how long it takes you to solve 

  • And how you feel about it

image-alt

Bài mẫu

The ups and downs of life are similar to those of a game. We come across a lot of games and puzzles that strengthen our social bonds and develop our cognitive abilities. I had a jigsaw puzzle encounter that was enlightening. Therefore, a jigsaw puzzle is a game with several pieces of various shapes that must be interlocked and positioned in a particular way to build or finish a figure that is presented with it.

The jigsaw puzzle is also a game that may be played both alone and with others. Having my buddies join me in solving the problem makes it much more exciting. For me, jigsaw puzzles have played a big role in making acquaintances and establishing a connection with strangers.

The difficulty of the game varies depending on the brand/type and age range of the jigsaw puzzle. For instance, even though we were a party of four, the jigsaw puzzle I played was challenging and took us a long time to complete. To save time and have fun at the same time, you may alternatively choose simpler jigsaw puzzles. A jigsaw puzzle typically takes between 5 and 30 minutes to complete.

I've also always appreciated mysteries and circumstances requiring problem-solving. I have improved my critical thinking and analytical thinking abilities as a result of these encounters. Similar to this, completing jigsaw puzzles has improved my ability to find quick solutions to issues and instances.

I strongly recommend playing a jigsaw puzzle game whenever you are on a quest for a new game. Keeping my positive experience in mind, I am sure you will have a great time with the mind-boggling game. 

(Dịch: Những thăng trầm của cuộc đời cũng giống như một trò chơi. Chúng ta bắt gặp rất nhiều trò chơi và câu đố giúp củng cố mối quan hệ xã hội và phát triển khả năng nhận thức của chúng ta. Tôi đã có chơi một trò chơi ghép hình thực sự rất thú vị. Trò chơi ghép hình là một trò chơi có những mảnh ghép với nhiều hình dạng khác nhau, được lồng vào nhau và định vị theo một cách cụ thể để người chơi hoàn thành nó.

Trò chơi ghép hình cũng là một trò chơi có thể chơi cả một mình và với những người khác. Có những người bạn của tôi cùng tham gia giải quyết vấn đề khiến nó trở nên thú vị hơn rất nhiều. Đối với cá nhân tôi, trò chơi ghép hình đóng một vai trò lớn trong việc làm quen và kết nối với những người xa lạ.

Độ khó của trò chơi khác nhau tùy thuộc vào thương hiệu / loại và độ tuổi của trò chơi ghép hình. Ví dụ, mặc dù chúng tôi là một nhóm bốn người, trò chơi ghép hình mà tôi chơi thực sự rất khó và chúng tôi mất nhiều thời gian để hoàn thành. Để tiết kiệm thời gian và đồng thời vui vẻ, bạn có thể chọn các câu đố ghép hình đơn giản hơn. Một trò chơi ghép hình thường mất từ ​​5 đến 30 phút để hoàn thành.

Tôi cũng luôn đánh giá cao những điều bí ẩn và những hoàn cảnh cần giải quyết vấn đề. Tôi đã cải thiện khả năng tư duy phản biện và tư duy phân tích của mình nhờ những cuộc gặp gỡ này. Tương tự như vậy, việc hoàn thành các câu đố ghép hình đã giúp tôi cải thiện khả năng tìm ra giải pháp nhanh chóng cho các vấn đề.

Tôi thực sự khuyên bạn nên chơi trò chơi ghép hình bất cứ khi nào bạn đang tìm kiếm một trò chơi mới. Luôn ghi nhớ trải nghiệm tích cực của tôi, tôi chắc chắn bạn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời với trò chơi này.)

Xem thêm:

Từ vựng

Từ vựng

Phiên âm

Định nghĩa

come across

/kʌm əˈkrɒs/

tình cờ gặp

jigsaw puzzle (n)

/ˈʤɪgˌsɔː ˈpʌzl/

trò chơi ghép hình

make acquaintance

/meɪk əˈkweɪntəns/

làm quen

problem-solving (n)

/ˈprɒbləm-ˈsɒlvɪŋ/

giải quyết ấn đề

critical thinking  (n)

/ˈkrɪtɪkəl ˈθɪŋkɪŋ/

tư duy phản biện

analytical thinking (n)

/ˌænəˈlɪtɪkəl ˈθɪŋkɪŋ/

kỹ năng phân tích

solution (n)

/səˈluːʃən/

giải pháp

IELTS Speaking Part 3 Sample

Why do parents let their children play with puzzles? 

I was once thrown a cube by my parents, so I am somewhat aware of the motivation. They want the kids to understand the value of perseverance in problem-solving, and they should always have a positive attitude and move on if they can't manage a situation successfully.

(Dịch: Tôi từng được bố cho phép chơi một khối lập phương nên tôi phần nào ý thức được lý do tại sao. Họ muốn bọn trẻ hiểu được giá trị của sự kiên trì trong việc giải quyết vấn đề và chúng phải luôn có thái độ tích cực và tiếp tục nếu chúng không thể xoay sở thành công một tình huống.)

image-alt

What kinds of puzzles improve people’s intelligence?  

I could think of a few, but I'll go with chess. You must mentally develop several strategies while you play the game. Your planning and processing abilities get better the more you play them.

(Dịch: Tôi có thể nghĩ ra một số, nhưng tôi sẽ chọn cờ vua. Bạn phải phát triển một số chiến lược trong khi chơi trò chơi. Khả năng lập kế hoạch và xử lý của bạn trở nên tốt hơn khi bạn chơi nó nhiều hơn.)

Why are detective stories attractive to people?

I believe that humans are typically intrigued by mysteries and like puzzle-solving. In narrative form, detective stories are puzzles. We thus attempt to draw our conclusions from the information provided when we read or hear about these events. The procedure is fun, and if we obtain the appropriate answers, the results might be quite pleasant.

(Dịch: Tôi tin rằng con người thường bị hấp dẫn bởi những điều bí ẩn và thích giải câu đố. Ở dạng tự sự, truyện trinh thám là những câu đố. Do đó, chúng ta cố gắng đưa ra kết luận của riêng mình từ thông tin được cung cấp khi chúng tôi đọc hoặc nghe về những sự kiện này. Quy trình này rất thú vị và nếu chúng tôi nhận được câu trả lời thích hợp, kết quả có thể rất dễ đoán.)

image-alt

Which do you think is better? A detective movie or its original novel?

Oh, this is tough, but I have to give original writings the benefit of the doubt. Movies might be aesthetically pleasing, but reading a book is more exciting. You could feel as though you are the main character in the book as you strive to solve a case. Contrarily, watching a movie is similar to observing someone else solve a riddle. I find it less interesting!

(Dịch: Ồ, điều này thật khó, nhưng tôi phải  lựa chọn các tác phẩm nguyên bản. Phim có thể đẹp mắt về mặt thẩm mỹ, nhưng đọc một cuốn sách sẽ thú vị hơn. Bạn có thể cảm thấy như thể bạn là nhân vật chính trong cuốn sách khi bạn cố gắng giải quyết một vụ án. Ngược lại, xem một bộ phim tương tự như việc quan sát người khác giải một câu đố. Tôi thấy nó kém thú vị hơn!)

Kết luận

Qua bài viết trên, người đọc đã có những thông tin cần thiết về bài thi IELTS Speaking chủ đề describe a puzzle you have played một cách ngắn gọn, hiệu quả nhất. Hy vọng, người đọc có thể nắm bắt về nội dung, từ vựng, cấu trúc để trả lời nếu gặp câu hỏi này trong kỳ thi IELTS sắp tới.

0 Bình luận