Getting started - Unit 10 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 110 - 111)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Getting started - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 110 - 111). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 10.
ZIM Academy
01/09/2023
getting started unit 10 tieng anh 11 global success trang 110 111

Ecosystems and humans

1. Listen and read

Planning our education

 • National Park (noun) /ˈnæʃnəl pɑːrk/: Vườn quốc gia

Ví dụ: Yellowstone was the world's first national park. (Yellowstone là vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới.)

 • Insects (noun) /ˈɪnsɛkts/: Côn trùng

Ví dụ: Many insects are beneficial to humans because they pollinate plants.

(Nhiều loại côn trùng có ích cho con người vì chúng thụ phấn cho cây cối.)

 • Ecosystem (noun) /ˈiːkoʊˌsɪstəm/: Hệ sinh thái

Ví dụ: Protecting the ecosystem is essential for biodiversity.

(Bảo vệ hệ sinh thái là thiết yếu cho đa dạng sinh học.)

 • Flora (noun) /ˈflɔːrə/: Hệ thực vật

Ví dụ: The flora of the desert includes many types of cacti.

(Hệ thực vật của sa mạc bao gồm nhiều loại xương rồng.)

 • Fauna (noun) /ˈfɔːnə/: Hệ động vật

Ví dụ: The fauna of Australia includes unique species like the kangaroo.

(Hệ động vật của Úc bao gồm các loài độc đáo như kangaroo.)

 • Organism (noun) /ˈɔːrɡənɪzəm/: Sinh vật, cơ thể sinh vật

Ví dụ: Every organism in the ecosystem plays a unique role.

(Mỗi sinh vật trong hệ sinh thái đều đóng một vai trò độc đáo.)

 • Biodiversity (noun) /ˌbaɪoʊdaɪˈvɜːrsɪti/: Đa dạng sinh học

Ví dụ: Biodiversity is key to the health of our planet.

(Đa dạng sinh học là chìa khóa cho sức khỏe của hành tinh chúng ta.)

2. Read the conversation again and answer the following questions. (True or False)

1. Nam went to Cuc Phuong National Park two weeks ago.

(Nam đã đến vườn quốc gia Cúc Phương hai tuần trước)

 • Đáp án: F

 • Giải thích:

  • Từ khóa: Nam, Cuc Phuong, two weeks ago

  • Vị trí thông tin: Ms Hoa: Nam, you went to Cuc Phuong National Park last weekend, didn't you? Nam: Yes, that's right.

  • Lý do chọn đáp án: Khẳng định trên là sai vì trong đoạn hội thoại Nam đã nói rằng Nam thăm rừng Cúc Phương vào tuần trước chứ không phải hai tuần trước.

2. In an ecosystem, plants, animals, and other living and non-living things form a community.

(Trong một hệ sinh thái, thực vật, động vật và các sinh vật sống và không sống khác tạo thành một cộng đồng.)

 • Đáp án: T

 • Giải thích: 

  • Từ khóa: ecosystem, living and non-living things

  • Vị trí thông tin: Ms Hoa: It's a community that has living things, like flora and fauna. Flora refers to plants and fauna refers to animals, including tiny organisms, like bacteria. Ecosystems also include non-living things, like sunlight, air, soil, and water.

  • Lý do chọn đáp án: Ở đoạn thông tin trên, cô Hoa đã nói rằng cộng đồng ở đây bao gồm sinh vật sống và sinh vật không sống.

3. We are losing a large number of ecosystems around the world.

(Chúng ta đang mất đi một số lượng lớn các hệ sinh thái trên khắp thế giới.)

 • Đáp án: T

 • Giải thích:

  • Từ khóa: losing, ecosystems.

  • Vị trí thông tin: Ms.Hoa: Unfortunately, many ecosystems around the world are being lost, damaged, or destroyed because of climate change, pollution, and overuse of natural resource

  • Lý do chọn đáp án: Câu khẳng định trên là đúng vì cô Hoa nói rằng chúng ta đang dần mất đi hệ sinh thái vì ô nhiễm và tàn phá tài nguyên thiên nhiên.

3. Complete the diagram with words in 1.

Ecosystem

(1) _____________ things

Plants or (2) __________

Animals or (3) ________

(5) _____________

things

Tiny organisms such as (4) ________________

Sunlight, soil, air, water, etc.

1.

Đáp án: Living

Giải thích: 

 • Loại từ: tính từ

 • Loại thông tin cần điền: một thành phần trong hệ sinh thái

 • Vị trí thông tin: Mai: What's an ecosystem, Ms Hoa? Ms Hoa: It's a community that has living things, like flora and fauna. Flora refers to plants and fauna refers to animals, including tiny organisms, like bacteria. Ecosystems also include non-living things, like sunlight, air, soil, and water.

 • Dịch nghĩa: Mai: Hệ sinh thái là gì, cô Hoa? Cô Hoa: Đó là một cộng đồng có các sinh vật sống, như hệ thực vật và động vật. Hệ thực vật đề cập đến thực vật và động vật đề cập đến động vật, bao gồm cả những sinh vật nhỏ bé, như vi khuẩn. Các hệ sinh thái cũng bao gồm những thứ không sống, như ánh sáng mặt trời, không khí, đất và nước.

 • Giải thích: người học nhìn vào cột bên phải của bảng có thêm dữ kiện “plants” và “animals” đây là những sinh vật sống. Đáp án nên là “living things”. 

2.

Đáp án: flora

Giải thích: 

 • Loại từ: danh từ

 • Loại thông tin cần điền: một hệ trong hệ sinh thái, trái ngược với động vật

 • Vị trí thông tin: Ms Hoa: It's a community that has living things, like flora and fauna. 

 • Dịch nghĩa: Cô Hoa: Đó là một cộng đồng có các sinh vật sống, như hệ thực vật và động vật.

 • Giải thích: dữ kiện xuất hiện từ “or”, ở trước đó là từ “plants” vì vậy đi đôi phải là “flora” (hệ thực vật).

3.

Đáp án: fauna

Giải thích:

 • Loại từ: danh từ

 • Loại thông tin cần điền: một thành phần trong hệ sinh thái, khác với thực vật

 • Vị trí thông tin: Flora refers to plants and fauna refers to animals, including tiny organisms, like bacteria. 

 • Dịch nghĩa: Hệ thực vật đề cập đến thực vật và động vật đề cập đến động vật, bao gồm cả những sinh vật nhỏ bé, như vi khuẩn.

 • Giải thích: dữ kiện cho “animal or…” (động vật hoặc…), vị trí ô trống trên phải điền từ “fauna” (động vật)

4.

Đáp án: bacteria

Giải thích: 

 • Loại từ: danh từ

 • Loại thông tin cần điền: một loại sinh vật bé nhỏ

 • Vị trí thông tin: Flora refers to plants and fauna refers to animals, including tiny organisms, like bacteria.

 • Dịch nghĩa: Hệ thực vật đề cập đến thực vật và động vật đề cập đến động vật, bao gồm cả những sinh vật nhỏ bé, như vi khuẩn.

 • Giải thích: dựa vào dữ kiện “tiny organism” (những sinh vật nhỏ bé, tí hon), người học đối chiếu vào dữ kiện của bài đọc, đáp án phù hợp là bacteria (vi khuẩn).

5.

Đáp án: Non-living

Giải thích: 

 • Loại từ: tính từ

 • Loại thông tin cần điền: một thành phần trong hệ sinh thái, trái ngược với những thứ có sự sống

 • Vị trí thông tin: Ecosystems also include non-living things, like sunlight, air, soil, and water.

 • Dịch nghĩa: Các hệ sinh thái cũng bao gồm những thứ không sống, như ánh sáng mặt trời, không khí, đất và nước.

 • Giải thích: dựa vào dữ kiện có sẵn là “sunlight”, “soil”, “air”, “water” .. đây đều là những “vật không sống” (non-living).

4. Use the words in the box to form compound nouns mentioned in 1. Match them with the meanings below.

1. a change in the earth's weather conditions

Đáp án: climate change

Giải thích: Climate Change (noun) /ˈklaɪ.mət tʃeɪndʒ/: Biến đổi khí hậu

2. things that exist in nature and can be used by people

Đáp án: natural resources

Giải thích: Natural Resources (noun) /ˈnætʃ.ər.əl rɪˈsɔːrsɪz/: Tài nguyên tự nhiên

3. land protected by the government because of its natural beauty or special history

Đáp án: national park

Giải thích: National Park (noun) /ˈnæʃ.ən.əl pɑːrk/: Vườn quốc gia

4. basic materials used to make products

Đáp án: raw materials

Giải thích: Raw Materials (noun) /rɔː məˈtɪər.i.əlz/: Nguyên liệu thô

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 10: Getting started. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa luyện thi IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Kim Ngân

Xem tiếp: Soạn Tiếng Anh 11 Unit 10 language

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu