Language - Unit 10 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 111 - 112)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Language - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 111 - 112). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 10.
ZIM Academy
31/08/2023
language unit 10 tieng anh 11 global success trang 111 112

Pronunciation: Intonation in question tags

1. Listen to these conversations. Pay attention to the intonation of the question tags. Then practise saying them in pairs.

1. A: So we need to protect local ecosystems, don't we?

B: Yes, we do. (falling tone)

2. A: You'll take the books back to the library, won't you?

B: OK, I'll do that tomorrow. (rising tone)

3. A: We don't want our planet to lose biodiversity, do we?

B: No, we don't. (falling tone)

4. A: An ecosystem is a community of living things, isn’t it? (rising tone)

B: No, it isn’t. It’s a community of both living and non-living things.

5. A: You went to Cuc Phuong National Park last weekend, didn’t you? (falling tone)

B: Yes, I did.

2. Mark the intonation in the question tags, using (rising intonation) or (falling intonation). Then listen and check. Practise saying the conversations in pairs.

1. A: Sorry, I didn’t hear my alarm this morning.

B: So you were late again, weren't you?

Đáp án: falling tone

Giải thích: theo như phần lý thuyết của bài, người nói sẽ thường xuống giọng ở các từ để hỏi khi người nói khá chắc chắn về khẳng định của mình, và thường người còn lại sẽ thừa nhận điều đó.

2. A: I couldn't watch the match last night. We won, didn’t we?

B: Yes, we did.

Đáp án: rising tone

Giải thích: theo phần lý thuyết chương, khi người nói không chắc về khẳng định của mình và sử dụng câu hỏi đuôi, người nói thường sẽ lên giọng.

3. A: There are several ecosystems that can be found in Viet Nam.

B: Yes. Viet Nam is biologically diverse, isn't it?

Đáp án: falling tone

Giải thích: lý thuyết đề bài đã chỉ ra rằng, khi người nói muốn nhấn mạnh lại một quan điểm, người nói sẽ xuống giọng ở câu hỏi đuôi.

4. A: We are running out of fossil fuels, aren't we?

B: Yes, we are. We should find more alternative sources of energy.

Đáp án: falling tone

Giải thích: theo như phần lý thuyết của bài, người nói sẽ thường xuống giọng ở các từ để hỏi khi người nói khá chắc chắn về khẳng định của mình, và thường người còn lại sẽ thừa nhận điều đó.

5. A: People should stop damaging the environment, shouldn't they?

B: Yes, I agree with you.

Đáp án: falling tone

Giải thích: theo như phần lý thuyết của bài, người nói sẽ thường xuống giọng ở các từ để hỏi khi người nói khá chắc chắn về khẳng định của mình, và thường người còn lại sẽ thừa nhận điều đó.

Vocabulary: Plants and animals

1. Match the words and phrases with their meanings.

1. native

Đáp án: e. existing naturally in a place

Giải thích: Native (adjective) /ˈneɪ.tɪv/: Bản địa

2. tropical forest

Đáp án: d. thick forest that grows in the hot parts of the world

Giải thích: Tropical Forest (noun) /ˈtrɒp.ɪ.kəl ˈfɒr.ɪst/: Rừng nhiệt đới

3. species

Đáp án: a. A group of animals or plants that have similar characteristics

Giải thích: Species (noun) /ˈspiː.ʃiːz/: Loài

4. conservation

Đáp án: b. the protection of the natural environment

Giải thích: Conservation (noun) /ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən/: Bảo tồn

5. Mammal

Đáp án: c. any animal that gives birth to live young, not eggs, and feeds its young on milk

Giải thích: Mammal (noun) /ˈmæm.əl/: Động vật có vú

2. Complete the sentences using the correct form of the words and phrases in 1.

1. ___________ usually have a great variety of flora and fauna.

Đáp án: tropical forests

Từ khóa: flora, fauna

Loại từ cần điền: cụm danh từ

Dịch nghĩa: Rừng nhiệt đới thường có nhiều động vật và thực vật.

Giải thích: vị trí ô trống cần điền một danh từ, chứa các loài động vật và thực vật (flora and fauna). Trong số các từ đã cho, chỉ có “tropical forest” (rừng nhiệt đới) là đáp án phù hợp về mặt ngữ nghĩa.

2. Many young people are really interested in wildlife ____________ nowadays.

Đáp án: conservation

Từ khóa: young people, wildlife

Loại từ cần điền: danh từ

Dịch nghĩa: Rất nhiều người trẻ quan tâm đến bảo tồn đời sống hoang dã hiện nay.

Giải thích: vị trí ô trống cần một danh từ, dữ kiện cho sẵn là rất nhiều người trẻ quan tâm đến (are really interested in) một thứ gì đó hoang dã (in wildlife), trong số các từ đã cho, “conservation” (bảo tồn), thỏa mãn về ngữ nghĩa và loại từ.

3. Koalas and kangaroos are ____________ to Australia only.

Đáp án: native

Từ khóa: koalas, kangaroos, Australia

Loại từ cần điền: tính từ

Dịch nghĩa: Chuột túi và gấu koala là động vật bản địa của Úc.

Giải thích: vị trí ô trống cần một tính từ thỏa mãn cho các dữ kiện có sẵn là gấu koala và chuột túi, nước Úc (Australia). Vậy trong các từ đã cho, chỉ có tính từ “native” (thuộc về bản địa) là phù hợp.

4. Cat Ba National Park has many plant ___________ that can be used as medicine.

Đáp án: species

Từ khóa: Cat Ba National Park, plant, medicine

Loại từ cần điền: danh từ

Dịch nghĩa: Vườn quốc gia Cát Bà có nhiều loài thực vật có thể dùng làm thuốc.

Giải thích: vị trí ô trống đang cần một danh từ, có thể dùng để làm thuốc. Trong các từ đã cho chỉ có từ “species” (loài) phù hợp với vị trí ô trống để ghép thành cụm từ “plant species” (loài cây).

5. Some groups of ___________, including lions and tigers, eat mainly meat.

Đáp án: mammals

Từ khóa: lions, tigers, eat, meat

Loại từ cần điền: danh từ

Dịch nghĩa: Một số nhóm động vật có vú, bao gồm sư tử và hổ, chủ yếu ăn thịt.

Giải thích: vị trí ô trống cần điền một loài thú trong đó có bao gồm sư tử, hổ, chủ yếu ăn thịt (eat mainly meat). Vậy người học xem xét các từ đã cho chỉ có “mammals” (động vật có vú) là thỏa mãn các điều kiện trên.

Grammar: Compound nouns

1. Use the words in the box to make five compound nouns.

1.

Đáp án: Endangered species

Giải thích: Endangered Species (noun) /ɛnˈdeɪn.dʒərd ˈspiː.ʃiːz/: loài có nguy cơ tuyệt chủng

2.

Đáp án: Nature reserve

Giải thích: Nature Reserve (noun) /ˈneɪ.tʃər rɪˈzɜːrv/: Khu bảo tồn thiên nhiên

3.

Đáp án: Life expectancy

Giải thích: Life Expectancy (noun) /laɪf ɪkˈspek.tən.si/: Tuổi thọ trung bình

4.

Đáp án: Rainforest

Giải thích: Rainforest (noun) /reɪn ˈfɒr.ɪst/: Rừng mưa

5.

Đáp án: Vocational school

Giải thích: Vocational School (noun) /voʊˈkeɪ.ʃən.əl skuːl/: Trường dạy nghề

2. Work in pairs. Use the words in the box to make compound nouns. Then make sentences with them.

1.

Đáp án: Wildlife

Giải thích: Wildlife (noun) /ˈwaɪldˌlaɪf/: Động vật hoang dã

Đặt câu: The national park is home to diverse wildlife, including rare bird species.

Dịch nghĩa: Vườn quốc gia là nhà của đa dạng động vật hoang dã, bao gồm các loài chim hiếm.

2.

Đáp án: Swimming pool

Giải thích: Swimming Pool (noun) /ˈswɪ.mɪŋ puːl/: Hồ bơi

Đặt câu: Every summer, the children eagerly await their daily trips to the swimming pool.

Dịch nghĩa: Mỗi mùa hè, lũ trẻ trông đợi háo hức chuyến đi đến hồ bơi.

3.

Đáp án: sea level

Giải thích: Sea Level (noun) /siː ˈlɛv.əl/: Mực nước biển

Đặt câu: Due to global warming, there's a concern about the rising sea level affecting coastal cities.

Dịch nghĩa: Do hiện tượng nóng lên toàn cầu, có mối lo ngại về mực nước biển tăng lên ảnh hưởng đến các thành phố ven biển.

4.

Đáp án: mobile phone

Giải thích: Mobile Phone (noun) /ˈmoʊ.bəl foʊn/: Điện thoại di động

Đặt câu: She couldn't reach him because he left his mobile phone at home.

Dịch nghĩa: Cô ấy không thể liên lạc được với anh ấy vì anh ấy để quên điện thoại di động ở nhà.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 unit 10: Language. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa luyện thi IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Kim Ngân

Xem tiếp: Soạn Tiếng Anh 11 unit 10 reading

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833