Speaking - Unit 10 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 114)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Speaking - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 114). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 10.
ZIM Academy
29/08/2023
speaking unit 10 tieng anh 11 global success trang 114

Speaking: Ways to protect local biodiversity

1. Look at the table below. Which of the following are ways to protect local biodiversity? Tick ✔ the correct boxes. Add two more if you can.

1. banning the hunting of wild animals

2. planting local trees, flowers, and other plants

3. promoting mass tourism

4. educating people about the importance of biodiversity

5. increasing your carbon footprint

1. banning the hunting of wild animals

Đáp án: Tick

Giải thích: mệnh đề trên có nghĩa là “cấm việc săn bắn động vật hoang dã” - điều này hợp lý với mục tiêu đề bài là bảo vệ sự cân bằng của hệ sinh thái.

2. planting local trees, flowers, and other plants

Đáp án: Tick

Giải thích: trồng cây, hoa hay thực vật nói chung là cách tốt để bảo vệ hệ sinh thái.

3. promoting mass tourism

Đáp án: Không tick

Giải thích: cụm từ trên có nghĩa là thúc đẩy du lịch đại trà, điều này không phải là một hành động tốt cho thiên nhiên

4. educating people about the importance of biodiversity

Đáp án: Tick

Giải thích: “giáo dục con người về tầm quan trọng của cân bằng sinh thái” - đây là một điều tốt nên làm để bảo vệ hệ sinh thái.

5. increasing your carbon footprint

Đáp án: không tick

Giải thích: cụm từ trên có nghĩa là “gia tăng lượng khí thải của bạn lên môi trường” - đây là điều không nên làm để bảo vệ cân bằng sinh thái nên người học không tick vào ô.

2. Work in pairs. Choose a way to protect local biodiversity from the list in 1, and tell your partner about it. Use the following questions.

Why is it important? How will it help protect local biodiversity? What can you do to help?

Example: Plants play an important role in ecosystems. They provide food and shelter for many animal species. Each plant supports the ecosystem and biodiversity of the local area. We can help by researching the local flora, and planting more native plants.

Gợi ý đoạn hội thoại:

Student A: I think cleaning up local water bodies like rivers and ponds is really important.

Student B: Oh? Why do you think that?

Student A: Well, clean water is crucial for many animals and plants. Fish live in water, and birds drink from it. Dirty water can harm or even kill them.

Student B: So how does cleaning water help protect local biodiversity?

Student A: If the water is clean, fish can live and grow. This helps maintain the balance of the ecosystem. Birds and other animals also rely on these water sources for drinking and food.

Student B: That makes sense. What can we do to help?

Student A: We can organize or join local cleanup events. Also, we should avoid throwing trash or harmful chemicals into water sources.

Gợi ý dịch nghĩa:

Học sinh A: Tôi nghĩ việc làm sạch các nguồn nước địa phương như sông và ao rất quan trọng.

Học sinh B: Ồ? Bạn nghĩ như thế nào?

Học sinh A: Nước sạch rất quan trọng cho nhiều động vật và thực vật. Cá sống trong nước, và chim uống từ nó. Nước bẩn có thể gây hại hoặc thậm chí giết chết chúng.

Học sinh B: Vậy làm sạch nước giúp bảo vệ đa dạng sinh học địa phương như thế nào?

Học sinh A: Nếu nước sạch, cá có thể sống và phát triển. Điều này giúp duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái. Chim và các động vật khác cũng dựa vào những nguồn nước này để uống và thức ăn.

Học sinh B: Có lý. Chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ vậy?

Học sinh A: Chúng ta có thể tổ chức hoặc tham gia các sự kiện dọn dẹp địa phương. Ngoài ra, chúng ta nên tránh ném rác hoặc hóa chất có hại vào nguồn nước.

3. Work in groups. Your class is on a field trip to a national park. Read the situations below and think of some possible responses. Provide reasons for each answer.

1. Some of your classmates want to collect some rare insects/flowers for their collection.

Example: ‘You shouldn't do that for several reasons. First, rare plant and animal species are endangered. Second, if people start killing or collecting them, they will soon disappear. Finally, this will harm local biodiversity and have a serious effect on the balance of the local ecosystem.’

2. Some classmates have brought some snacks and want to feed the wild animals in the park.

Gợi ý: It's not a good idea to feed the animals for a few reasons. Firstly, the snacks might not be suitable for them and could make them sick. Additionally, feeding wild animals can make them dependent on humans for food, which is dangerous for both the animals and us. It can also lead to overpopulation and create imbalance in the ecosystem.

Dịch nghĩa: Không nên cho các loài động vật ăn vì một số lý do. Đầu tiên, những món ăn không phù hợp có thể làm chúng bị ốm. Ngoài ra, việc cho động vật hoang dã ăn có thể khiến chúng trở nên phụ thuộc vào con người để lấy thức ăn, điều này nguy hiểm cho cả động vật và chúng ta. Điều này cũng có thể dẫn đến việc quá mức sinh sản và tạo ra sự mất cân bằng trong hệ sinh thái.

3. You see some classmates throwing rubbish, such as plastic bottles, paper, and cans, on the grass and in the water.

Gợi ý: It's essential to dispose of our trash properly. Throwing garbage here affects the environment and harms the animals. Animals might eat or get tangled in the trash, and this can lead to injuries or death. Also, littering spoils the beauty of this place. It's our responsibility to keep this park clean and safe.

Dịch nghĩa: Chúng ta cần phải vứt rác đúng cách. Việc ném rác ở đây ảnh hưởng đến môi trường và gây hại cho động vật. Động vật có thể ăn phải hoặc mắc kẹt trong rác, và điều này có thể dẫn đến thương tích hoặc tử vong. Ngoài ra, việc làm bẩn làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nơi này. Chúng ta có trách nhiệm giữ cho công viên này sạch sẽ và an toàn.

4. Some classmates want to collect wood to build a fire in the park.

Building a fire here isn't advisable. Firstly, it's a risk for forest fires which can destroy the entire park. Secondly, collecting wood from here means disturbing the natural habitat of the creatures living here. We should respect the park's rules and ensure we're not causing harm to this beautiful environment.

Dịch nghĩa: Không nên đốt lửa ở đây. Đầu tiên, đó là một nguy cơ gây ra cháy rừng có thể phá hủy toàn bộ công viên. Thứ hai, việc thu thập củi ở đây có nghĩa là làm xáo trộn môi trường sống tự nhiên của các sinh vật ở đây. Chúng ta nên tôn trọng quy định của công viên và đảm bảo chúng ta không gây hại cho môi trường tuyệt đẹp này.


Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 10: Speaking. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa luyện IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Kim Ngân

Xem tiếp: Soạn tiếng Anh 11 Unit 10 listening

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833