Speaking - Unit 4 - Tiếng Anh 11 Global Success (Treang 46 - 47)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: Speaking - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Treang 46 - 47). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 4.
ZIM Academy
11/07/2023
speaking unit 4 tieng anh 11 global success treang 46 47

1. Read the types of skills and experience participants in the SSEAYP should have. Match them with the possible reasons.

1. understanding the current issues in ASEAN countries

 • Đáp án: C. discussing and offering solutions to the issues

 • Giải thích: xét về mặt nghĩa, mệnh đề của đề bài cho rằng kỹ năng thấu hiểu các vấn đề đang xảy ra của các nước ASEAN, xét nghĩa của câu C “thảo luận và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề này” là hợp lý.

2. Having community work experience

 • Đáp án: A. showing they have practical skills and knowledge

 • Giải thích: mệnh đề đặt ra rằng “có kinh nghiệm làm việc cộng đồng sẽ có lợi ích gì” - chọn đáp án A “chứng minh rằng người trẻ có kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn”.

3. speaking good English

 • Đáp án: E. using English as the working language

 • Giải thích: xét mệnh đề của bài cho là “nói tiếng Anh tốt”, câu E cho rằng “sử dụng tiếng Anh vào môi trường công việc” - hai mệnh đề này khớp nhau về nghĩa.

4.  being confident speakers

 • Đáp án: F. being able to present ideas clearly in front of an audience

 • Giải thích:  mệnh đề đề bài cho rằng “là một diễn giả tự tin” - cần tìm vế sau, câu F cho rằng “có thể thuyết trình ý tưởng trước khán giả” - hai mệnh đề này khớp nhau về nghĩa.

5. having teamwork skills

 • Đáp án: B.being able to work in a team to solve problems

 • Giải thích: câu 5 đề bài cho rằng “có kỹ năng làm việc nhóm” - câu B cho rằng “sẽ làm việc nhóm tốt và giải quyết được vấn đề”, hai mệnh đề này hợp nhau về ngữ nghĩa. 

6. understanding different cultures 

 • Đáp án: D. meeting new people and making friends from different countries

 • Giải thích: xem xét ngữ nghĩa, “thấu hiểu các nền văn hóa khác nhau” - đáp án D cho rằng “gặp được nhiều người và kết thêm nhiều bạn mới ở các quốc gia khác nhau.” Hai vế hợp nhau về mặt ngữ nghĩa và logic.

2. Use the sentences in the box to complete the conversation. Then practice it in pairs

1.     

 • Đáp án: C. I think they need to understand the current issues in ASEAN countries

 • Giải thích: Vì ở câu hỏi trước Nick hỏi “What do you think is the most important skill or experience for SSEAYP participants to have?” (Bạn nghĩ kỹ năng hoặc kinh nghiệm quan trọng nhất mà những người tham gia SSEAYP cần có là gì?), trong những đáp án, nghĩa của câu C là phù hợp nhất “Tôi nghĩ họ cần hiểu các vấn đề hiện tại ở các nước ASEAN”.

2. 

 • Đáp án: E. Why do you think so

 • Giải thích: tiếp nối câu trả lời của Mai, nhưng Mai chỉ mới cung cấp thông tin là tìm hiểu các nước ASEAN nhưng chưa đề cập đến lý do nên nghĩa của đáp án E là hợp lý.

3.     

 • Đáp án: A. Don't you agree

 • Giải thích: Mai trả lời tiếp “because they'll have to discuss and try to find solutions to these issues.” (bởi vì họ sẽ phải thảo luận và cố gắng tìm giải pháp cho những vấn đề này), vị trí câu 3 nằm liền kề với lời giải thích của Mai nên đáp án A là hợp lý.

4.    

 • Đáp án: B. I'm afraid I have to disagree with you

 • Giải thích: dẫn chứng nằm ở sau khi Nick nói rằng “The working language is English” (ngôn ngữ làm việc chung trên thế giới là tiếng Anh)

5. 

 • Đáp án: D. the most important thing is to speak English fluently

 • Giải thích: chỗ trống này liền kề câu “the working language is English so… còn thiếu một mệnh đề để trở thành một câu hoàn chỉnh nên đáp án D “the most important thing is to speak English fluently” (thứ quan trọng nhất là nói tiếng Anh thành thạo).

3. Work in pairs. Talk about the most important skill or experience for SSEAYP participants. Use the ideas in 1, and the model and tips in 2 to help you.

 • To give your opinion in a conversation or discussion, you should: state your opinion clearly, e.g. I think/I believe/In my opinion, ...

 • ask for an opinion and explanation from other speakers, e.g. What about you?/Why do you think so?

 • express your agreement or disagreement politely, e.g. I agree with you./(I'm afraid) I have to disagree.

Gợi ý:

John: Hi Jane, what do you think is the most important skill for SSEAYP participants?

(Chào Jane, bạn nghĩ kỹ năng quan trọng nhất đối với những người tham gia SSEAYP là gì?)

Jane: I think understanding different cultures is very important, John. What about you?

(Jane: Mình nghĩ việc hiểu các nền văn hóa khác nhau là rất quan trọng, John. Còn bạn thì sao?)

John: I agree, Jane. But, I also believe speaking good English is crucial too.

(John: Mình đồng ý, Jane. Tuy nhiên, mình cũng tin rằng nói tiếng Anh tốt cũng rất quan trọng.)

Jane: Yes, John, speaking good English can help communicate effectively.

Jane: Vâng, John, nói tiếng Anh tốt đương nhiên có thể giúp giao tiếp hiệu quả.

4. Work in groups. Discuss the skills and experience SSEAYP participants should have. Rank them in order of importance (1 - most important to 6 - least important). Report to the whole class. 

Gợi ý:

 1. Being able to adapt is the most important. This means being able to get used to new places and different ways of doing things.

 2. Being good at talking and listening to people is next. This helps students share their ideas and understand others better, which is very important when meeting new people and learning about different cultures.

 3. Being sensitive to different cultures is third. This means students need to understand and respect that people from different cultures might do things in different ways.

 4. Knowing the language of the place you're visiting is also helpful. It makes it easier to talk to people and understand what they're saying.

 5. Being able to solve problems comes next. Sometimes, things might not go as planned. So, it's important to be able to think of solutions when problems happen.

 6. Finally, being able to work well with others is important too. Cultural exchange programs often involve group activities, so getting along with people and working together as a team is very helpful.

Dịch nghĩa:

 1. Có thể thích nghi là quan trọng nhất. Điều này có nghĩa là có thể làm quen với những địa điểm mới và những cách làm việc khác nhau.

 2. Tiếp theo là giỏi nói chuyện và lắng nghe mọi người. Điều này giúp học sinh chia sẻ ý tưởng của mình và hiểu người khác hơn, điều này rất quan trọng khi gặp gỡ những người mới và tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau.

 3. Nhạy cảm với các nền văn hóa khác nhau là thứ ba. Điều này có nghĩa là học sinh cần hiểu và tôn trọng rằng mọi người từ các nền văn hóa khác nhau có thể làm mọi việc theo những cách khác nhau.

 4. Biết ngôn ngữ của nơi bạn đang đến thăm cũng rất hữu ích. Nó giúp nói chuyện với mọi người dễ dàng hơn và hiểu những gì họ đang nói.

 5. Tiếp theo là khả năng giải quyết vấn đề. Đôi khi, mọi thứ có thể không diễn ra như kế hoạch. Vì vậy, điều quan trọng là có thể nghĩ ra giải pháp khi vấn đề xảy ra.

 6. Cuối cùng, khả năng làm việc tốt với những người khác cũng rất quan trọng. Các chương trình trao đổi văn hóa thường liên quan đến các hoạt động nhóm, vì vậy việc hòa đồng với mọi người và làm việc cùng nhau theo nhóm là rất hữu ích.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 4: Speaking. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa luyện IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Kim Ngân

Xem tiếp: Soạn tiếng Anh 11 Unit 4 listening

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu