Listening - Unit 10 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 64 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Listening - Tiếng Anh lớp 12 Sách mới (Trang 64 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 10.
ZIM Academy
28/08/2023
listening unit 10 tieng anh 12 sach moi trang 64 tap 2

Listening: A successful lifelong learner

1. Work in pairs. Match the words (1-5) with their meanings (a-e).

Câu 1:

 • Đáp án: d

 • Giải thích: achieve có nghĩa là người thành đạt. Định nghĩa d có nhắc đến a person who highly succeeds in career (người thành công trong sự nghiệp) nên nối với câu 1 là phù hợp.

Câu 2:

 • Đáp án: a

 • Giải thích: mining có nghĩa là ngành khai thác mỏ. Định nghĩa a có nhắc đến the industry which exploits coal and other minerals from under the ground (ngành công nghiệp khai thác than và các khoáng vật khác từ lòng đất) nên nối với câu 2 là phù hợp.

Câu 3:

 • Đáp án: e

 • Giải thích: kick-start có nghĩa là thúc đẩy, bắt đầu. Định nghĩa e có nhắc đến begin a career or project quickly (bắt đầu một sự nghiệp hoặc dự án nhanh chóng) nên nối với câu 3 là phù hợp.

Câu 4:

 • Đáp án: b

 • Giải thích: privilege có nghĩa là đặc quyền. Định nghĩa b có nhắc đến a special right or an advantage for someone (một quyền đặc biệt hoặc lợi thế của một người) nên nối với câu 4 là phù hợp.

Câu 5:

 • Đáp án: c

 • Giải thích: transfer có nghĩa là dịch chuyển, chuyển giao. Định nghĩa c có nhắc đến move someone from one place to another (di chuyển ai đó từ một nơi sang nơi khác) nên nối với câu 5 là phù hợp.

2. Listen to a talk show about lifelong learning and choose the best answers.

Câu 1:

 • Đáp án: B

 • Từ khóa: Julie, part-time job

 • Vị trí thông tin: Trong đoạn hội thoại có thông tin: I worked as a teaching assistant at a kindergarten. It was a part-time job

 • Giải thích: Julie nói rằng cô ấy đã làm trợ giảng ở một trường mẫu giáo. Đó là một công việc bán thời gian..

 • Do đó, đáp án là B

Câu 2:

 • Đáp án: D

 • Từ khóa: study, having, part-time job

 • Vị trí thông tin: Trong đoạn hội thoại có thông tin: I realised that the job was not challenging enough. I had plenty of time … so I started an international business course.

 • Giải thích: Julie đã nói rằng vì công việc bán thời gian không khó khăn và cô có nhiều thời gian nên cô ấy đã học một khóa kinh doanh quốc tế

 • Do đó, đáp án là D

Câu 3:

 • Đáp án: C

 • Từ khóa: type of company

 • Vị trí thông tin: Trong đoạn hội thoại có thông tin: I got hired by West Corner, a mining company

 • Giải thích: Julie nói rằng sau đó cô ấy đã vào làm ở West Corner, một công ty khai thác mỏ

 • Do đó, đáp án là C

Câu 4:

 • Đáp án: B

 • Từ khóa: study, develop, professional skills

 • Vị trí thông tin: Trong đoạn hội thoại có thông tin: …further develop my professional skills…. I took a course in project development and management.

 • Giải thích: Julie nói rằng cô ấy có cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn, và đã học khóa học về phát triển và quản lý dự án

 • Do đó, đáp án là B

Câu 5:

 • Đáp án: A

 • Từ khóa: why, promoted

 • Vị trí thông tin: Trong đoạn hội thoại có thông tin: It was a promotion for me, partly because I had studied to gain the right qualifications and partly because I am bilingual

 • Giải thích: Julie nói rằng cô ấy được thăng chức vì cô ấy lấy được bằng phù hợp và thành thạo 2 ngôn ngữ

 • Do đó, đáp án là A

3. Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F). Tick the correct box.

 • Câu 1:

 • Đáp án: F

 • Từ khóa: guests, best students

 • Vị trí thông tin: Trong đoạn hội thoại có thông tin: I studied art and design at a vocational school…

 • Giải thích: Julie nói rằng cô ấy chỉ học nghệ thuật và thiết ở trường nghề, không phải là người học giỏi nhất lớp.

 • Do đó, câu 1 là sai

Câu 2:

 • Đáp án: F

 • Từ khóa: brother and sister, work, same field

 • Vị trí thông tin: Trong đoạn hội thoại có thông tin: Julie Tran in mining and Jimmy Tran in hospitality

 • Giải thích: Julie làm trong ngành khai thác mỏ và Jimmy làm trong ngành khách sạn. Hai người làm trong 2 lĩnh vực khác nhau.

 • Do đó, câu 2 là sai

Câu 3:

 • Đáp án: T

 • Từ khóa: nursery teacher, work only, morning

 • Vị trí thông tin: Trong đoạn hội thoại có thông tin: I worked as a teaching assistant at a kindergarten. It was a part-time job so I had all the afternoons free.

 • Giải thích: Julie nói rằng cô ấy làm trợ giảng bán thời gian và rảnh cả buổi chiều; nghĩa là cô ấy chỉ làm buổi sáng.

 • Do đó, câu 3 là đúng

Câu 4:

 • Đáp án: F

 • Từ khóa: manager, support, professional development, attend, business meetings

 • Vị trí thông tin: Trong đoạn hội thoại có thông tin: I was lucky to have a very supportive supervisor, who gave me the opportunity to attend workshops

 • Giải thích: Julie nói rằng cô ấy có một người giám sát, người đã trao cô ấy cơ hội tham dự các buổi diễn thuyết. Cô ấy không tham dự hội thảo kinh doanh, và người giúp đỡ cũng không phải quản lý của cô ấy.

 • Do đó, câu 4 là sai

Câu 5:

 • Đáp án: T

 • Từ khóa: company, office, Viet Nam

 • Vị trí thông tin: Trong đoạn hội thoại có thông tin: I was internally transferred to the project team as the company had secured a good deal in North Viet Nam

 • Giải thích: Julie nói rằng cô ấy được chuyển đến nhóm dự án vì công ty có ký kết với miền bắc Việt Nam, nghĩa là công ty có văn phòng ở Việt Nam.

 • Do đó, câu 5 là đúng

4. Work in pairs. Ask and answer questions about someone you know that has succeeded in life thanks to lifelong learning.

Student 1: Hey, have you heard of anyone who has succeeded in life thanks to lifelong learning?

Student 2: Yeah, I know of someone. His name is Elon Musk. He is an entrepreneur and business magnate who co-founded PayPal, Tesla Motors, SpaceX, Neuralink, and The Boring Company. Despite his many accomplishments, he continues to learn and grow as an individual. He has said that he reads for several hours every day and that he learned how to build rockets by reading books.

Student 1: Wow, that’s impressive. What kind of books does he read?

Student 2: He reads a wide variety of books on topics such as science, engineering, history, and philosophy. He has also said that he likes to read biographies of successful people to learn from their experiences.

Student 1: That’s really interesting. What else has he done to continue learning throughout his life?

Student 2: Well, he has also taken online courses in subjects such as artificial intelligence and machine learning. He has said that he believes in the importance of lifelong learning and that it’s essential for success in today’s rapidly changing world.

Student 1: Thanks for sharing that. It’s really inspiring to hear about people who have achieved so much through lifelong learning.

Student 2: Yeah, it just goes to show that you’re never too old to learn something new.

Dịch nghĩa:

Sinh viên 1: Chào, bạn đã nghe về ai đó đã thành công trong cuộc sống nhờ học tập suốt đời chưa?

Sinh viên 2: Vâng, tôi biết một người. Tên của anh ta là Elon Musk. Anh ta là một doanh nhân và nhà tài trợ kinh doanh đã đồng sáng lập PayPal, Tesla Motors, SpaceX, Neuralink và The Boring Company. Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, anh ta vẫn tiếp tục học hỏi và phát triển bản thân. Anh ta nói rằng anh ta đọc sách trong vài giờ mỗi ngày và rằng anh ta đã học cách xây dựng tên lửa bằng cách đọc sách.

Sinh viên 1: Wow, thật ấn tượng. Anh ta đọc loại sách gì?

Sinh viên 2: Anh ta đọc nhiều loại sách về các chủ đề như khoa học, kỹ thuật, lịch sử và triết học. Anh ta cũng nói rằng anh ta thích đọc tiểu sử của những người thành công để học hỏi từ kinh nghiệm của họ.

Sinh viên 1: Thật thú vị. Anh ta đã làm gì khác để tiếp tục học hỏi suốt cuộc đời?

Sinh viên 2: Vâng, anh ta cũng đã tham gia các khóa học trực tuyến về các chủ đề như trí tuệ nhân tạo và học máy. Anh ta nói rằng anh ta tin vào sự quan trọng của việc học tập suốt đời và rằng nó là cần thiết cho sự thành công trong thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay.

Sinh viên 1: Cảm ơn bạn đã chia sẻ điều đó. Thật truyền cảm hứng khi nghe về những người đã đạt được nhiều thành công thông qua việc học tập suốt đời.

Sinh viên 2: Vâng, điều này chỉ cho thấy rằng bạn không bao giờ quá già để học điều gì mới.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 12 unit 10: Listening. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 12 Sách mới.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Võ Ngọc Thu

Xem tiếp: Tiếng Anh 12 unit 10 writing

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833