Bộ từ vựng VSTEP chủ đề Environment cho người học trình độ B1, B2

Bài thi VSTEP là bài thi được phát triển bởi Viện Quản lý Giáo dục và Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc. Ngoài việc ôn luyện 4 kỹ năng cơ bản, người học cũng cần trau dồi những kiến thức nền như ngữ pháp hay từ vựng. Bài viết này sẽ cung cấp cho người học bộ từ vựng VSTEP chủ đề Environment (Môi trường) trình độ B1, B2 theo khung tham chiếu CEFR.
Huỳnh Phương Nhi
05/09/2023
bo tu vung vstep chu de environment cho nguoi hoc trinh do b1 b2

Key takeaways

 • 3 cấu trúc/ cụm từ VSTEP chủ đề Environment: a daunting task (một nhiệm vụ khó khăn), dump something (vứt bỏ cái gì), do harm to someone/something (gây hại cho ai/cái gì)

 • Các tính từ VSTEP chủ đề Environment: eco-friendly (thân thiện với hệ sinh thái), energy-saving (tiết kiệm năng lượng), environmental (thuộc về môi trường), non-renewable (không thể tái tạo), poisonous (có độc)

 • Các động từ VSTEP chủ đề Environment: consume (tiêu thụ), erupt (phun trào), generate (tạo ra), pollute (làm ô nhiễm), deforest (phá rừng)

 • Các danh từ VSTEP chủ đề Environment: carbon footprint (dấu chân các-bon), earthquake (động đất), avalanche (lở tuyết), biofuel (nhiên liệu sinh học), conservation (sự bảo tồn), greenhouse gas (khí nhà kính), solar panel (tấm pin năng lượng mặt trời)

 • Các từ vựng khác chủ đề Environment: clean up (dọn dẹp), climate emergency (tình trạng khẩn cấp về khí hậu), wind farm (trang trại gió), global warming (hiện tượng nóng lên toàn cầu)

Các cấu trúc và cụm từ vựng VSTEP chủ đề Environment

cụm từ vựng VSTEP chủ đề Environment

 1. a daunting task: một nhiệm vụ khó nhằn (dùng để chỉ những việc làm khó khăn, dễ gây nản chí)

Ví dụ: 

 • Preserving the environment can seem like a daunting task, but it's essential for the well-being of our planet and future generations. (Việc bảo tồn môi trường có vẻ như là một nhiệm vụ khó nhằn, nhưng việc đó rất cần thiết cho sự phát triển của hành tinh và các thế hệ tương lai của chúng ta.)

 • Transitioning from fossil fuels to renewable energy sources is the daunting task we must undertake to combat climate change effectively. (Chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo là nhiệm vụ khó khăn mà chúng ta cần phải thực hiện để đối phó với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả.)

Lưu ý: Mạo từ “a” có thể thay bằng mạo từ “the” hoặc danh từ “task” có thể chia ở số nhiều, tùy thuộc vào ngữ cảnh.

 1. dump something: vứt đi/ bỏ đi cái gì

Ví dụ: To protect the oceans and wildlife, we must stop individuals from illegally dumping waste into the water. (Để bảo vệ đại dương và động vật hoang dã, chúng ta phải ngăn việc các cá nhân xả rác bừa bãi xuống nước.)

 1. do harm to someone/something: gây hại cho ai/cho cái gì

Ví dụ: Using harmful chemicals in agriculture can do harm to the soil and surrounding ecosystems, leading to long-term environmental consequences. (Sử dụng các hóa chất độc hại trong nông nghiệp có thể gây hại đến đất trồng và hệ sinh thái xung quanh, dẫn đến nhiều hậu quả lâu dài cho môi trường.)

Từ vựng VSTEP chủ đề Environment

Từ vựng VSTEP chủ đề Environment -Tính từ

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Ví dụ

eco-friendly

/ˌiːkəʊ ˈfrendli/

thân thiện với hệ sinh thái

My friend bought an eco-friendly car to reduce his carbon footprint and contribute to a cleaner environment. (Bạn tôi mua một chiếc xe ô-tô thân thiện với hệ sinh thái để giảm dấu chân các-bon và góp phần làm môi trường sạch hơn.)

energy-saving

/ˈenədʒi seɪvɪŋ/

tiết kiệm năng lượng

Installing energy-saving LED light bulbs is a simple yet effective way to reduce electricity consumption and lower your utility bills. (Lắp đặt các bóng đèn LED tiết kiệm năng lượng là một cách đơn giản nhưng hiệu quả trong việc giảm việc tiêu thụ điện năng và giảm tiền sinh hoạt cho bạn.)

environmental

/ɪnˌvaɪrənˈmentl/

thuộc về môi trường

The company prioritizes environmental policies for sustainable practices. (Công ty ưu tiên các chính sách về môi trường cho các hành động bền vững.)

non-renewable

/ˌnɒn rɪˈnjuːəbl/

không thể tái tạo

Fossil fuels are non-renewable and rapidly running out. (Nhiên liệu hóa thạch không thể tái tạo được và đang cạn kiệt nhanh chóng.)

poisonous

/ˈpɔɪzənəs/

có độc, độc hại

The use of poisonous pesticides in agriculture can have harmful effects on the environment and human health. (Sử dụng thuốc trừ sâu độc hại trong nông nghiệp có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe con người.)

Xem thêm:

Từ vựng VSTEP chủ đề Environment - Động từ

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Ví dụ

consume

/kənˈsjuːm/

tiêu thụ (điện, nước, v.v.)

25 percent of the world’s population consumes 80 percent of the planet’s resources. (25% dân số thế giới tiêu thụ 80% tài nguyên của hành tinh này.)

erupt

/ɪˈrʌpt/

phun trào

The volcano could erupt at any time. (Núi lửa có thể phun trào bất cứ khi nào.)

generate

/ˈdʒenəreɪt/

tạo ra, sản xuất ra

The wind turbines are used to generate electricity. (Các tua-bin gió được sử dụng để tạo ra điện.)

pollute

/pəˈluːt/

làm ô nhiễm

The exhaust fumes are polluting our cities. (Những làn khí độc đang làm ô nhiễm các thành phố của chúng ta.)

deforest

/ˌdiːˈfɒrɪst/

phá rừng

Two thirds of the region has been deforested in the past decade. (2/3 rừng khu vực này đã bị tàn phá trong suốt thập kỷ qua.)

Từ vựng VSTEP chủ đề Environment - Danh từ

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Ví dụ

carbon footprint 

/ˌkɑːbən ˈfʊtprɪnt/

dấu chân các-bon (đơn vị tính lượng CO2 thải ra từ hoạt động của cá nhân hay công ty, nếu càng nhiều thì cá nhân/công ty đó càng gây hại đến môi trường)

Reducing our carbon footprint by using public transportation and adopting energy-efficient practices is essential in the fight against climate change. (Giảm dấu chân các-bon bằng cách sử dụng phương tiện công cộng và có những thói quen tiết kiệm năng lượng là cần thiết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.)

earthquake

/ˈɜːθkweɪk/

động đất

The powerful earthquake caused significant damage and fear in the region. (Trận động đất dữ dội đã gây nên tổn thất và nỗi sợ đáng kể cho khu vực.)

avalanche

/ˈævəlɑːnʃ/

lở tuyết

He was killed in an avalanche while skiing. (Anh ấy đã qua đời trong một trận lở tuyết khi đang trượt tuyết.)

biofuel

/ˈbaɪəʊfjuːəl/

nhiên liệu sinh học

Biofuels can be used as an alternative to traditional fossil fuels. (Nhiên liệu sinh học có thể sử dụng thay thế cho các nhiên liệu hóa thạch truyền thống.)

conservation

/ˌkɒnsəˈveɪʃn/

sự bảo tồn

The government has implemented various conservation measures to protect endangered species and preserve the natural beauty of the national parks. (Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp bảo tồn để bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng và bảo tồn nét đẹp tự nhiên của các vườn quốc gia.)

greenhouse gas

/ˌɡriːnhaʊs ˈɡæs/

khí nhà kính (chủ yếu là CO2, CH4, N2O)

Reducing greenhouse gas emissions is essential to combat climate change and create a more sustainable environment for future generations. (Giảm phát thải khí nhà kính rất quan trọng trong việc chống biến đổi khí hậu và tạo ra một môi trường bền vững hơn cho các thế hệ tương lai.)

solar panel

/ˌsəʊlə ˈpænl/

tấm pin năng lượng mặt trời

Installing solar panels on rooftops can harness renewable energy and contribute to a greener environment. (Lắp đặt pin mặt trời trên mái nhà có thể tạo ra năng lượng tái tạo và góp phần tạo nên môi trường xanh hơn.)

Các từ vựng VSTEP chủ đề Environment khác

Từ vựng

Loại từ

Phát âm

Ý nghĩa

Ví dụ

clean up

phrasal verb

/ˈkliːn ʌp/

dọn dẹp, dọn sạch

The community came together to clean up the local park, making it a more pleasant and eco-friendly space for everyone. (Mọi người trong cộng đồng tập trung lại để dọn dẹp công viên địa phương, làm nơi này trở thành một không gian thân thiện với hệ sinh thái và thoải mái cho mọi người.)

climate emergency

noun

/ˈklaɪmət ɪmɜːdʒənsi/

tình trạng khẩn cấp về khí hậu

The rising frequency of extreme weather events signals a climate emergency. (Việc thường xuyên diễn ra các hiện tượng thời tiết cực đoan báo hiệu một tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu.)

wind farm

noun

/ˈwɪnd fɑːm/

trang trại gió (khu vực nhiều tua-bin gió)

The construction of a wind farm in the region is expected to generate clean energy. (Việc xây dựng trang trại gió ở khu vực sẽ tạo ra nguồn năng lượng sạch.)

global warming

noun

/ˌɡləʊbl ˈwɔːmɪŋ/

hiện tượng nóng lên toàn cầu

Global warming poses significant environmental challenges. (Hiện tượng nóng lên toàn cầu đặt ra nhiều thử thách lớn về môi trường.)

Bài tập vận dụng

Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống trong các câu sau với các từ được cho sẵn.

carbon footprint

earthquake

avalanche

biofuel

conservation

greenhouse gas

solar panel

wind farm

 1. The use of electric vehicles is one effective measure to decrease our ___________. 

 2. Implementing strict ___________ policies will ensure the protection of wildlife and the conservation of natural habitats. 

 3. Homeowners can contribute to a more sustainable future by installing ___________ to generate clean energy for their households. 

 4. The sudden occurrence of an ___________ left the community in shock, with emergency services working tirelessly to provide aid.

 5. The resort's operations were temporarily suspended due to the risk of an ___________ following heavy snowfall. 

 6. The government's investment in a ___________ is part of their efforts to address the challenges of sustainable energy production. 

 7. The increasing concentration of ___________ in the atmosphere is contributing to global warming and its adverse effects on the environment. 

 8. Researchers are exploring new methods to produce ___________ from various organic sources, such as agricultural waste and algae. 

Bài tập 2: Điền từ với dạng thích hợp nhất.

 1. ___________ (environment) awareness has increased over the years.

 2.  Volcanic ash showered down on the town after the ___________ (erupt).

 3. Energy ___________ (consume) rises as countries industrialize.

 4. Restoring the ___________ (pollute) river is a ___________ (daunt) task, but essential for the environment and communities.

Đáp án

Bài tập 1:

 1. carbon footprint

Nghĩa của câu: Việc sử dụng phương tiện chạy bằng điện là một giải pháp hiệu quả để giảm dấu chân các-bon của chúng ta.

 1. conservation

Nghĩa của câu: Thực hiện các chính sách bảo tồn nghiêm khắc sẽ đảm bảo việc bảo vệ động vật hoang dã và bảo tồn môi trường sống tự nhiên.

 1. solar panel

Nghĩa của câu: Các chủ hộ có thể góp phần vào tương lai bền vững bằng cách lắp đặt các tấm pin mặt trời để tạo ra năng lượng sạch cho gia đình.

 1. earthquake

Nghĩa của câu:  Trận động đất đột ngột đã làm cho cả cộng đồng ngỡ ngàng, với đội hỗ trợ khẩn cấp làm việc không ngừng để cung cấp viện trợ.

 1. avalanche

Nghĩa của câu: Việc vận hành ở khu nghỉ dưỡng bị tạm ngưng do có nguy cơ lở tuyết do lượng tuyết rơi nhiều.

 1. wind farm

Nghĩa của câu: Sự đầu tư vào trang trại gió của chính phủ là một phần trong nỗ lực giải quyết các thử thách của việc tạo ra năng lượng bền vững.

 1. conservation

Nghĩa của câu: Sự tập trung gia tăng khí nhà kính trong khí quyển đang góp phần làm trái đất nóng lên và gây hại đến môi trường.

 1. biofuel

Nghĩa của câu: Các nhà nghiên cứu đang khám phá ra những phương pháp mới để sản xuất nhiên liệu sinh học từ nhiều nguồn hữu cơ khác nhau, như rác thải nông nghiệp và tảo biển.

Người học dựa vào ngữ cảnh và nghĩa của câu để điền từ đúng.

Bài tập 2:

 1. Environmental

Giải thích: “awareness” là danh từ, trước danh từ cần một tính từ để bổ nghĩa. “environment” là danh từ, chia ở tính từ là “environmental”.

 1. eruption

Giải thích: Sau “after” là mệnh đề hoặc một danh từ, vì ở đây có mạo từ “the” nên sẽ là một danh từ. “erupt” là động từ, chia ở danh từ là “eruption”.

 1. consumption

Giải thích: Chủ ngữ của câu là danh từ hoặc V-ing, ở đây có “energy” là danh từ, “consume” chuyển sang danh từ là “consumption” để tạo thành cụm danh từ “energy consumption”: sự tiêu thụ năng lượng.

 1. polluted, daunting

Giải thích:

 • Sau mạo từ “the” và trước danh từ “river” cần một tính từ bổ nghĩa. “pollute” là động từ. Vì con sông “bị ô nhiễm” chứ không “mang tính chất gây ô nhiễm” nên “pollute” chuyển sang tính từ bằng cách thêm -ed, thành “polluted”.

 • Sau mạo từ “a” và trước danh từ “task” cần một tính từ bổ nghĩa. “daunt” là động từ. Vì công việc “có tính chất khó khăn” chứ không phải “bị làm nản chí” nên “daunt” chuyển sang tính từ bằng cách thêm -ing, thành “daunting”.

Tổng kết

Chủ đề Environment là một chủ đề không dễ đối với người học vì lượng từ chuyên ngành khá nhiều, để đọc hiểu, nghe hiểu hoặc có vốn từ để viết, nói, người học cần chú ý đến các từ vựng thường xuất hiện ở chủ đề này. Bài viết trên cung cấp cho người học đa dạng các cấu trúc, từ vựng VSTEP chủ đề Environment, phù hợp với trình độ B1, B2. Ngoài ra, bài viết còn cung cấp thêm các bài tập vận dụng kèm giải thích chi tiết để người học có thể áp dụng kiến thức của mình và hiểu rõ hơn lý thuyết.


Tham khảo ngay sách Understanding VSTEP Writing Task 1 - How to Write Letters: Hướng dẫn dạng bài viết thư trong bài thi VSTEP Writing Task 1, cung cấp pháp xử lý từng dạng bài, đồng thời cung cấp những mẫu câu tiếng Anh hay để thí sinh áp dụng đạt điểm số cao.

image-alt

Tham khảo thêm khóa học luyện thi VSTEP tại ZIM, giúp học viên có lộ trình học tập phù hợp với từng trình độ và mục tiêu cụ thể, đạt được điểm số VSTEP mong muốn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu