Cải thiện từ band 4.0 – 5.0 tiêu chí Lexical Resources trong IELTS Writing Task 2

Phân tích đặc điểm tiêu chí Lexical Resources trong IELTS Writing Task 2 với bài viết band 4.0 – 5.0 và đề xuất các phương pháp thể áp dụng
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

cai-thien-tu-band-40-50-tieu-chi-lexical-resources-trong-ielts-writing-task-2

Một trong bốn tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 2 đó là Vốn từ vựng – Lexical Resource. Tiêu chí này ảnh hưởng nhiều đến sự dễ hiểu và độ thuyết phục của bài viết. Bài viết này sẽ phân tích các đặc điểm tiêu chí Lexical Resources trong IELTS Writing Task 2 đối với các bài viết thuộc band điểm 4.0 – 5.0. Từ đó, đưa ra sự phân tích câu trả lời mẫu và đề xuất các phương pháp thí sinh có thể áp dụng để cải thiện vốn từ vựng. 

Tìm hiểu thêm về tiêu chí Lexical Resources là gì tại bài viết: Cải thiện điểm tiêu chí Lexical Resource trong IELTS Writing và IELTS Speaking

Phân tích tiêu chí Lexical Resource của thí sinh Band 4.0 thể hiện trong IELTS Writing Task 2

Tiêu chí Lexical Resource Band 4.0

Band Descriptor mô tả khả năng dùng từ của một thí sinh ở band 4.0 thể hiện trong bài luận writing Task 2 như sau:

 • uses only basic vocabulary which may be used repetitively or which may be inappropriate for the task (chỉ sử dụng từ vựng cơ bản thể hiện qua việc lặp từ hoặc dùng từ không phù hợp với ngữ cảnh đề bài đưa ra.)

 • has limited control of word formation and/or spelling; errors may cause strain for the reader (sự kiểm soát về loại từ và / hoặc chính tả còn bị hạn chế; các lỗi mắc phải có thể gây cản trở việc đọc hiểu của người đọc)

Các thí sinh đạt Band 4 trong tiêu chí Lexical Resource mắc lỗi lặp từ thường xuyên do vốn từ vựng bị hạn chế ở mức cơ bản, chỉ có thể sử dụng các từ nghĩ ra, chưa thể tiến đến việc chọn lọc từ vựng phù hợp.  

Những lỗi dùng từ về phương diện hình thức lẫn ngữ nghĩa xuất hiện với tần suất cao trong bài viết đạt band 4.0 tiêu chí Lexical Resource. Mỗi câu trong bài viết đều xuất hiện trên 2 lỗi sai: dùng từ sai ngữ cảnh/ diễn đạt không rõ ràng/ vận dụng loại từ không chính xác/ viết sai chính tả. Các lỗi mắc phải nghiêm trọng đến mức làm giảm độ dễ hiểu của bài viết khi người đọc gặp khó khăn trong nắm bắt ý tưởng người viết trình bày.

Minh hoạ 

Many people are live in the city because living standards. First, living in city having many restaurant choices convenient. People can go eat easy, not know eat what. Second, big cities usually have schools have modern classrom help students study many knowledge. Many people choose live in city. 

(Dịch: Nhiều người sống ở thành phố vì tiêu chuẩn sống. Đầu tiên, sống ở thành phố có nhiều lựa chọn nhà hàng tiện lợi. Mọi người có thể đi ăn dễ dàng, không phải không biết ăn gì. Thứ hai, các thành phố lớn thường có các trường học có thiết bị hiện đại giúp học sinh học nhiều kiến thức. Nhiều người chọn sống ở thành phố.)

Trong đoạn văn trên, thí sinh nêu lên hai lợi ích của việc sống ở thành thị là sự đa dạng của dịch vụ ăn uống và các trường học hiện đại. Tuy nhiên, bài viết mắc các lỗi dùng từ như sau:

 • dùng từ không phù hợp ngữ cảnh: living standards

 • dùng từ không chính xác về loại từ hoặc dạng từ: many people are live, go eat easy, living in city having

 • dùng sai collocation hoặc thành lập các cụm danh từ không chính xác: study many knowledge, restaurant choices, go eat 

 • diễn đạt không rõ nghĩa: not know eat what, have schools have modern classrom

 • viết sai chính tả: classrom

 • lặp từ: city, people, live

Tần suất phạm lỗi dùng từ cao: mỗi câu trong bài đều sai từ 2 lỗi trở lên, và các lỗi này đều nghiêm trọng, gây khó khăn và cản trở cho người đọc. 

Đọc thêm: Lỗi ngữ pháp phổ biến ở band 4, 5: Sử dụng Most Most of Almost

Cách cải thiện tiêu chí Lexical Resource để đạt Band 5.0

Cải thiện tiêu chí Lexical Resource lên Band 5.0

Band Descriptor mô tả khả năng dùng từ của một thí sinh ở band 5.0 thể hiện trong bài luận writing Task 2 như sau:

 • uses a limited range of vocabulary, but this is minimally adequate for the task (sử dụng một lượng từ vựng hạn chế, nhưng lượng từ vựng này ở mức tối thiểu chấp nhận được cho bài viết)

 • may make noticeable errors in spelling and/or word formation that may cause some difficulty for the reader (có thể mắc các lỗi đáng chú ý về chính tả và / hoặc hình thành từ có thể gây ra một số khó khăn cho người đọc)

Các thí sinh đạt Band 5 trong tiêu chí Lexical Resource dùng lượng từ hạn chế nhưng ở mức thoả đáng tối thiểu cho bài viết.    

Các bài viết có Band 5 ở tiêu chí Lexical Resource vẫn mắc các lỗi dùng từ về ngữ nghĩa và hình thức nhưng ở tần suất thấp hơn so với Band 4. Tuy nhiên, độ nghiêm trọng của các lỗi dùng từ vẫn cao ở mức làm giảm độ dễ hiểu của bài viết khi người đọc vẫn còn gặp khó khăn trong nắm bắt ý tưởng người viết. 

Điều cốt lõi làm nên sự khác biệt giữa Band 4 và Band 5 trong tiêu chí Lexical Resource là vốn từ vựng của Band 5 rộng hơn so với Band 4, với bài viết Band 5 ít mắc lỗi dùng từ nhiều lần hơn Band 4.

Đọc thêm: Lỗi thiếu động từ trong câu ở người học IELTS band điểm 4.0-5.0

Do đó, để cải thiện band điểm từ 4 lên 5, thí sinh cần tập trung mở rộng thêm các từ đồng nghĩa, phrasal verb, collocation hoặc các từ vựng khác thuộc chủ đề mà đề bài nêu ra để làm giảm lỗi lặp từ. Thí sinh chưa nhất thiết phải tập trung nhiều vào đúng dạng từ hay diễn đạt đúng ngữ nghĩa, do Band 5 vẫn chấp nhận các lỗi sai về dùng từ (dạng từ và chính tả).

Để mở rộng vốn từ vựng, thí sinh có thể:

 • đọc tham khảo các bài viết mẫu và tập trung vào các từ đồng nghĩa, thông qua tra cứu trên các trang web từ điển synonym như www.thesaurus.com, hoặc website từ điển Cambridge phần Thesaurus. 

cai-thien-tu-band-4-0-5-0-tieu-chi-lexical-resources-trong-ielts-writing-task-2-1

Đọc thêm: Cách sử dụng từ điển từ đồng nghĩa (Thesaurus) để tăng vốn từ vựng

 • tra cứu các phrasal verb và các sự kết hợp danh/ động từ trước khi vận dụng vào câu thông qua các website từ điển như freecollocation.com

cai-thien-tu-band-4-0-5-0-tieu-chi-lexical-resources-trong-ielts-writing-task-2-2

 • đọc tham khảo các bài viết mẫu và ghi chú vào sổ tay các từ vựng thuộc chủ đề được nêu ra ở đề bài. Sau đó, luyện viết các đề bài IELTS Writing Task 2 thuộc cùng chủ đề để có thể vận dụng các từ vựng cùng chủ đề. 

Đọc thêm: Tổng hợp và phân tích các bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Environment (P.1)

Minh hoạ

Many people are live in the city because living standards. First, living in the urban area having many restaurant choices. People can eat out easy. Second, big metropolis usually have schools have modern facilities help students study many knowledge. Many people choose live in city. 

(Dịch: Nhiều người sống ở thành phố vì tiêu chuẩn sống. Đầu tiên, sống ở khu vực thành thị có nhiều lựa chọn nhà hàng tiện lợi. Mọi người có thể đi ăn dễ dàng, không phải không biết ăn gì. Thứ hai, các thành phố lớn thường có các trường học có cơ sở hiện đại giúp học sinh học nhiều kiến thức. Nhiều người chọn sống ở thành phố.)  

Đoạn văn trên đã được cải thiện lên band 5 trong tiêu chí Lexical Resource khi mà lỗi dùng từ nhiều lần đã giảm thông qua việc sử dụng nhiều hơn các từ đồng nghĩa (city / the urban area / big metropolis), các cụm collocation dùng chính xác hơn (eat out), ý tưởng có phần dễ hiểu hơn. Tuy nhiên, các lỗi dùng từ vẫn còn xuất hiện với tần suất nhiều và vẫn còn gây khó khăn cho người đọc.  

Tổng kết

Sự dễ hiểu là yếu tố tối quan trọng vì là nền tảng cho độ hay hoặc sức thuyết phục của bài viết. Vốn từ vựng và cách thành lập câu/ từ có ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố này. 

Trọng tâm trong việc cải thiện tiêu chí Lexical Resource ở các bài viết thuộc band điểm 4.0 – 5.0 là hướng đến việc nâng cao độ dễ hiểu. Điều này đồng nghĩa thí sinh cần tập trung vào việc dùng từ vựng, phrasal verb hoặc các collocation đa dạng hơn để có thể truyền đạt ý tưởng chi tiết hơn.

Đọc thêm: Hiểu sâu và áp dụng từ vựng linh hoạt, chính xác trong bài thi IELTS

Đào Ngọc Minh Thi

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.