ETS 2024 Test 7 Part 2 - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp các phân tích và giải thích chi tiết đáp án của từng câu hỏi trong đề ETS 2024 Test 7 Listening Part 2, đưa ra hướng dẫn giúp người học định vị vùng thông tin chứa đáp án, từ đó loại trừ được các phương án sai và phương án gây nhiễu trong bài nghe. Bài viết này là một phần của cụm bài viết đáp án ETS 2024 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.
Nguyễn Ngọc Thanh Ngân
07/03/2024
ets 2024 test 7 part 2 dap an va giai thich chi tiet

Đáp án

7. A

12. A

17. A

22. A

27. A

8. C

13. C

18. A

23. B

28. B

9. B

14. B

19. A

24. B

29. B

10. C

15. C

20. B

25. C

30. A

11. A

16. C

21. A

26. A

31. A

Giải thích đáp án đề ETS 2024 Test 7 Listening Part 2

Question 7

Loại trừ phương án sai: 

(B): Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “Cô ấy đã có một sự nghiệp lâu dài.” không liên quan đến việc “cung cấp dịch vụ cắm hoa”.

(C): Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Không thể trả lời “Yes/No” cho câu hỏi “Who” (ai). Câu trả lời không phù hợp với câu hỏi về người cung cấp dịch vụ cắm hoa.

Question 8

Loại trừ phương án sai: 

(A): Phương án bẫy. Phương án lặp lại từ "finish" trong câu hỏi, không cung cấp lý do về việc “không hoàn thành báo cáo ngân sách.”

(B): Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Không thể trả lời “Yes/No” cho câu hỏi “Why” (tại sao). Việc “nó không đắt” không cung cấp lý do về việc “không hoàn thành báo cáo ngân sách.”

Question 9

Loại trừ phương án sai: 

(A): Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Không liên quan đến câu hỏi về tầng đến “what floor” mà yêu cầu một bản sao “Can I have a copy of this?”.

(C): Phương án bẫy. Phương án chứa từ “there” liên quan đến từ “floor” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi do không cung cấp thông tin cụ thể về tầng đến.

Question 10

Loại trừ phương án sai: 

(A): Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin “Khu vực chứa đồ ở tầng dưới“ không liên quan đến câu hỏi về “cách cài đặt máy chiếu”. Thông tin về nơi chốn với câu hỏi “Where” (ở đâu), không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về cách thức như thế nào với “How”.

(B): Phương án bẫy. Phương án chứa từ “project” có phát âm tương tự với từ “projector” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. Sử dụng từ "mã dự án" ("project code") không liên quan đến "máy chiếu" ("projector").

Question 11

Loại trừ phương án sai: 

(B): Phương án bẫy. Phương án có chứa từ “invitation” có một phần phát âm tương tự với từ “promotion” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. Sử dụng từ "lời mời dự tiệc" ("party invitation") không liên quan đến "thư thăng chức" ("promotion letter").

(C): Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án mặc dù có nhắc đến tên người “Polina” có thể trả lời cho câu hỏi “Who” nhưng sử dụng hành động "phát biểu" ("gave the speech") không liên quan đến "nhận thư thăng chức" ("received promotion letter") .

Question 12

Loại trừ phương án sai: 

(B): Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về việc “trời chưa mưa” không liên quan đến câu hỏi về thông cáo báo chí ("press release").

(C): Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về việc “Công tắc hoạt động tốt.” không liên quan đến câu hỏi về thông cáo báo chí ("press release").

Question 13

Loại trừ phương án sai: 

(A): Phương án bẫy. Phương án chứa từ "trang nhất" ("front page") có liên quan đến từ "gia hạn đặt báo" ("newspaper subscription") trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. 

(B): Phương án bẫy. Phương án chứa từ "bản tin" ("newsletter") có liên quan đến từ "gia hạn đặt báo" ("newspaper subscription") trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. 

Question 14

Loại trừ phương án sai: 

(A): Phương án bẫy. Phương án chứa từ “reach” có một phần phát âm tương tự với từ “outreach” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi, không liên quan đến "nhu cầu ngân sách" ("budgetary needs") hay "điều phối viên tiếp cận cộng đồng" ("outreach coordinator").

(C): Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về việc “Tôi không thể với tới kệ trên cùng.” không thể trả lời cho câu hỏi “Khi nào chúng ta sẽ đề cập đến nhu cầu ngân sách của mình với điều phối viên tiếp cận cộng đồng?“. Thông tin về nguyên nhân, lý do với câu hỏi với cấu trúc “Why …”, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về thời gian với “When”.

Question 15

Loại trừ phương án sai: 

(A): Phương án bẫy. Phương án chứa từ “annual”, “checkup” có liên quan đến từ “appointment” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi do không liên quan đến việc xác nhận cuộc hẹn với Tiến sĩ. Hamdy.

(B): Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “bãi đậu xe không miễn phí” không liên quan đến việc “xác nhận cuộc hẹn với Tiến sĩ. Hamdy”.

Question 16

Loại trừ phương án sai: 

(A) Phương án bẫy. Cả câu hỏi và phương án đều có chứa từ “store”, đây là từ có nhiều nghĩa. Từ “store” trong câu hỏi là động từ, mang nghĩa “lưu trữ, cất”; trong khi đó, từ “store” trong phương án là danh từ, mang nghĩa “cửa hàng”. Dù cách viết và phát âm giống nhau nhưng nghĩa của chúng khác nhau. 

(B) Phương án bẫy. Phương án có chứa từ “express” liên quan đến từ “shipmen” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. 

Question 17

Loại trừ phương án sai: 

(B) Phương án bẫy. Phương án có chứa từ “air” có một phần phát âm tương tự với từ “haircut” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

(C) Phương án bẫy. Phương án có chứa từ cách cắt “cut”, có cách phát âm tương tự một phần với kiểu cắt tóc “haircut” trong câu hỏi trả lời sai về cách phát âm tương tự. Câu hỏi đề cập đến việc cắt tóc, nhưng phương án thì đề cập đến việc cắt cỏ.

Question 18

Loại trừ phương án sai: 

(B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “Có đủ cho tất cả chúng ta.” không liên quan đến việc “Tôi nên đi tàu hay xe buýt đến sân bay?”. 

(C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Không thể trả lời “Yes/No” cho các câu hỏi tùy chọn “or” khi nối các câu. Thông tin về việc “tôi đã đi tham gia một buổi đào tạo“ không thể trả lời cho câu hỏi “Tôi nên đi tàu hay xe buýt đến sân bay?“.

Question 19

Loại trừ phương án sai: 

(B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “forty” là số, liên quan đến câu hỏi ”How long” (bao lâu) trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.  

(C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi và Phương án bẫy. Thông tin về giá cả thì trong câu hỏi với cấu trúc “How much …”, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về thời gian với “How long”. Ngoài ra, phương án còn có bẫy lặp lại từ ‘take’ trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi.

Question 20

Loại trừ phương án sai: 

(A) Phương án bẫy. Cả câu hỏi và phương án đều có chứa từ “park”, đây là từ có nhiều nghĩa. Từ “park” trong câu hỏi là danh từ, mang nghĩa công viên”; trong khi đó, từ “park” trong phương án là động từ, mang nghĩa “đỗ xe”. Dù cách viết và phát âm giống nhau nhưng nghĩa của chúng khác nhau

(C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “Chúng nên được in màu” không liên quan đến việc “Cuộc họp mặt công ty tháng này sẽ được tổ chức ở Công viên Benson phải không?”. 

Question 21

Loại trừ phương án sai: 

(B) Phương án bẫy. Phương án có chứa từ “famous” (nổi tiếng) có thể liên quan đến việc “performance” (buổi biểu diễn) nhưng không trả lời câu hỏi “when” vì không đề cập đến thời gian. 

(C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về việc “Hai mươi lăm euro.” không trả lời cho câu hỏi “Khi nào tôi có thể nhận được vé biểu diễn?”. Thông tin về giá cả với câu hỏi với cấu trúc “How much”, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về thời gian với “When”.

Question 22

Loại trừ phương án sai: 

(B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “Cô ấy đang đội một chiếc mũ đỏ.” không liên quan đến việc “Tôi không biết vật liệu đóng gói đã được đặt hàng chưa.”

(C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Thông tin về việc “Một cuộc hẹn ăn trưa lúc 12 giờ 30.” không liên quan đến “Tôi không biết vật liệu đóng gói đã được đặt hàng chưa”. Thông tin về thời gian với “When”, không phù hợp với câu của câu ở đề bài “Tôi không biết vật liệu đóng gói đã được đặt hàng chưa”. 

Question 23

Loại trừ phương án sai: 

(A) Phương án bẫy. Giảm giá năm mươi phần trăm “Fifty percent off” có thể liên quan đến doanh số bán hàng “sales report”. Phương án có đề cập đến từ liên quan, nhưng không trả lời được ý của câu hỏi Gửi báo cáo được không “send me the sales report”.

(C) Phương án bẫy. Phương án có lặp lại từ “report” (báo cáo) trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp ý hỏi. Ở câu hỏi thì là báo cáo doanh thu, nhưng ở phương án là báo cáo thời tiết.

Question 24

Loại trừ phương án sai: 

(A) Phương án bẫy. Mặc dù nhà bếp “kitchen” có thể liên quan đến căn hộ “apartment” trong câu hỏi. Tuy nhiên, phương án bẫy do không trả lời đúng ý của câu hỏi. 

(C) Phương án bẫy. Sử dụng thỏa thuận “agreement”, có cách phát âm tương tự một phần với căn hộ “apartment” nhưng đây là hai từ khác nhau. 

Question 25

Loại trừ phương án sai: 

(A) Phương án bẫy. Phương án có sử dụng từ liên quan, trả lời sai câu hỏi sử dụng “gas”, có thể liên quan đến lò sưởi “heater”. Nhưng ở đây câu hỏi đề cập đến bao nhiêu “oil” (dầu) chứ không phải gas “xăng”.

(B) Phương án bẫy. Phương án có sử dụng từ liên quan, bơ “butter” có thể liên quan đến dầu “oil” trong câu hỏi. Nhưng ở đây câu hỏi không đề cập đến việc nấu ăn. 

Question 26

Loại trừ phương án sai: 

(B) Phương án bẫy. Phương án có sử dụng từ liên quan, từ lành mạnh “healthy”, có thể liên quan đến “vitamin” trong câu câu hỏi. Nhưng không trả lời được ý của câu hỏi.

(C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “Thư viện đóng cửa vào Chủ nhật” không liên quan đến việc “Tôi có thể tìm thấy vitamin ở đâu?”. Thông tin về thời gian với câu hỏi với cấu trúc “When …”, không phù hợp với câu hỏi cung cấp thông tin về nơi chốn với “Where”.

Question 27

Loại trừ phương án sai: 

(B) Phương án bẫy. Phương án có sử dụng từ liên quan. Phương án sử dụng khách hàng trung thành “loyal customers” có thể được thu hồi từ khảo sát đánh giá “survey”

(C) Phương án bẫy. Phương án có chứa từ có cách phát âm tương tự. “Crate” (thùng) ở phần câu trả lời có phần giống cách phát âm của “create” (tạo ra) trong câu hỏi. Nhưng đây là hai từ khác nhau.

Question 28

Loại trừ phương án sai: 

(A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Không thể trả lời “Yes/No” cho câu hỏi Khi nào “When”.

(C) Phương án bẫy. Phương án có sử dụng từ có yếu tố thời gian “two-hour”, có thể liên quan đến câu hỏi “When”, tuy nhiên đối tượng không phải là “testing the new mobile app” mà là “a two-hour drive” nên đây là phương án sai. 

Question 29

Loại trừ phương án sai: 

(A) Phương án bẫy. Phương án có chứa từ liên quan. Câu hỏi có đề cập đến việc trình bày “presentation”, phương án đề cập đến bản tóm tắt “a summary” nhưng không trả lời đúng ý câu hỏi. 

(C) Phương án bẫy. Phương án có chứa từ liên quan. Phương án có chứa từ tài liệu phát tay “handouts” có thể liên quan đến từ phần trình bày “presentation”.

Question 30

Loại trừ phương án sai: 

(B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Việc “Bạn có thể treo chìa khóa lên móc này.” không liên quan đến việc “Không phải trước đây phố này từng có bãi đỗ xe sao?”

(C) Phương án bẫy. Phương án có chứa từ ô tô “car” có thể liên quan đến việc đỗ xe “parking” nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. 

Question 31

Loại trừ phương án sai: 

(B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Không thể trả lời “Yes/No” cho các câu hỏi tùy chọn “or” khi nối các vế. 

(C) Phương án bẫy. Phương án có sử dụng từ liên quan. Khi sử dụng lịch trình hàng ngày “a daily schedule” có thể liên quan đến Thứ Năm “Thursday”, Thứ Sáu “Friday”. Nhưng không trả lời được ý của câu hỏi.

Xem tiếp: ETS 2024 Test 7 Part 3 - Đáp án và giải thích chi tiết.

Tổng kết

Trên đây là giải thích đáp án chi tiết và các hướng dẫn giải đề tối ưu thời gian cho đề ETS 2024 Test 7 Part 2, do TOEIC Guru tại ZIM biên soạn. Để có sự chuẩn bị tốt hơn cho phần thi TOEIC Part 2, người học có thể luyện tập và làm chủ các chiến lược làm bài với sách TOEIC UP hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi TOEIC, được vận hành bởi các High Achievers.

Tham khảo thêm khóa học luyện thi TOEIC cấp tốc tại ZIM, giúp học viên rèn luyện kỹ năng và nâng cao vốn từ vựng và ngữ pháp, đạt điểm cao trong thời gian ngắn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu