Describe a time you wore a uniform for work or school

“Describe a time you wore a uniform for work or school” thuộc nhóm chủ đề “Describe an experience (miêu tả trải nghiệm)” là đề bài rất thường gặp trong IELTS Speaking Part 2.
ZIM Academy
30/01/2024
describe a time you wore a uniform for work or school

Bài mẫu chủ đề Describe a time you wore a uniform for work or school

Describe a uniform you wear (e.g. at school or at work)

You should say:

 • where you wear the uniform

 • how long you need to wear it

 • what it looks like

and explain how you feel about it

Phân tích đề bài

Thí sinh cần mô tả một bộ đồng phục đã từng mặc (ở chỗ làm hoặc ở trường học). Các từ khóa quan trọng ở đây là 'a uniform, và ‘you wear’. Dưới đây là sơ đồ tư duy bao gồm các khía cạnh của đề bài mà thí sinh cần giải quyết:

Bài mẫu chủ đề Describe a time you wore a uniform for work or schoolÁp dụng phương pháp “IWHC” để tạo phần ghi chú tóm tắt câu trả lời cho đề bài ở trên. Phần ghi chú này có thể áp dụng trong khoảng thời gian 1 phút chuẩn bị trước khi nói trong phòng thi, góp phần giúp thí sinh nhớ được những nội dung chính cần phải đưa ra trong 1 phút rưỡi tới 2 phút trả lời sau đó (thí sinh có thể lược bỏ phần “introduction” và “conclusion” nếu cần thiết):

introduction:

school, significant part, daily routine, staple, attire, symbol

where you wear the uniform + how long you need to wear it:

prides, every weekday, clad, ensemble, 8 hours a day

what it looks like:

crisp white shirt, dark blue trousers, tie, emblem, a sense of belonging

how you feel about it:

daunting, curb on personal expression, perspective shifted, pride, unity and identity, equality

conclusion:

integral part of my identity, reminder, values

Bài mẫu

introduction

Today, I'd like to share with you the experience of wearing my school uniform, a practice that's been a significant part of my daily routine for the past few years. The uniform is a staple of my wardrobe, not just an attire but a symbol of the institution I belong to.


 • A staple of my wardrobe (Một phần không thể thiếu trong tủ quần áo của tôi): An essential item or items that one frequently wears, forming a basic element of one's personal style.

 • Attire (Trang phục): Clothing, especially of a particular or formal type, reflecting the style and preferences of the wearer.

where you wear the uniform + how long you need to wear it

I wear this uniform at my university, a place that prides itself on tradition and discipline. The rule is to wear it every weekday, which means from Monday to Friday, I'm clad in this ensemble for roughly eight hours a day. It's a routine that marks my weekdays, distinguishing study days from weekends.

 • Clad in (Mặc, được khoác lên): Dressed in or wearing clothing of a specific type.

 • Ensemble (Bộ trang phục đồng bộ): A complete outfit of clothing that matches or coordinates, often selected for a specific occasion or purpose.

what it looks like

Describing the uniform, it consists of a crisp white shirt, neatly pressed, paired with dark blue trousers that have to be just the right length – not too long, not too short. The ensemble is completed with a tie, striped in the university's colors, adorned with its emblem. It's a look that's meant to be both smart and uniform, creating a sense of belonging among the students.


 • Neatly pressed (Được ủi phẳng): Clothing that has been ironed to remove wrinkles, presenting a tidy and well-maintained appearance.

 • Emblem (Biểu tượng): A symbol or design that represents a group, organization, or concept, often worn to show affiliation or support.

 • A sense of belonging (Cảm giác thuộc về): The feeling of being part of and accepted within a community, group, or environment.

and explain how you feel about it

Initially, I'll admit, the idea of wearing a uniform every day seemed a bit daunting. It felt like a restriction, a curb on personal expression. But over time, my perspective shifted. The uniform became a source of pride, a symbol of unity and identity among us students. It fostered a sense of equality, erasing any visible socio-economic differences and bringing us together as a cohesive group.

 • Daunting (Nặng nề, đáng sợ): Something that appears intimidating or overwhelming, potentially causing feelings of fear or apprehension.

 • A curb on personal expression (Hạn chế sự thể hiện cá nhân): A restriction or limitation placed on an individual's ability to express themselves freely through their choices or actions.

 • Socio-economic differences (Khác biệt về kinh tế - xã hội): The disparities or variations between individuals or groups based on economic, social status, or class distinctions.

conclusion

All in all, wearing my school uniform has become an integral part of my identity as a student. It's a reminder of the values and the community I am part of.

 • Integral part (Phần không thể tách rời): An essential or necessary component of a whole, crucial to its completeness or function.

 • Reminder (Lời nhắc nhở): Something that serves to prompt or recall a particular thought, action, or significance, often used to retain information or adhere to commitments.

Tham khảo thêm:

IELTS Speaking Part 3 Sample

1. Why do school students wear a school uniform?

Câu trả lời mẫu:"You know, it's quite interesting. Students wear uniforms mainly because it kind of levels the playing field, so to speak. It's all about knocking down those social barriers that different clothes might build up. Plus, it adds a dash of discipline and school pride. It's like saying, "We're all in this together," without anyone having to utter a word. And let's not forget, it makes mornings a breeze – no standing in front of the closet wondering what to wear!”

Phân tích từ vựng:

 • Social barriers: Obstacles that prevent individuals or groups from interacting freely and fully participating in society's activities, often based on socioeconomic status, race, ethnicity, or gender.

  • Phiên âm IPA: /ˈsoʊʃəl ˈbærɪərz/

  • Dịch nghĩa: Rào cản xã hội

  • Lưu ý: Thường liên quan đến các vấn đề như bất bình đẳng, phân biệt đối xử, hoặc thiếu tiếp cận với tài nguyên và cơ hội.

 • School pride: A feeling of deep loyalty and attachment towards one's school, often expressed through enthusiasm for its traditions, achievements, and community.

  • Phiên âm IPA: /skuːl praɪd/

  • Dịch nghĩa: Tự hào trường học

  • Lưu ý: Đóng góp vào việc tạo dựng một môi trường học đường tích cực, nơi học sinh, giáo viên, và nhân viên cảm thấy hân hoan và gắn bó.

 • A breeze: Something that is very easy to do or achieve.

  • Phiên âm IPA: /ə briz/

  • Dịch nghĩa: Dễ dàng

  • Lưu ý: Thường được sử dụng để miêu tả một nhiệm vụ hoặc hoạt động không gặp khó khăn hoặc thách thức, có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng.

2. Why don’t teachers wear the same uniforms as their students?

Câu trả lời mẫu:"Well, I don’t think it'd be appropriate. I mean, teachers, they're the professionals steering the ship, and having them in distinct attire sets them apart, establishing a clear line of authority and respect. It's like, when you walk into a classroom, you know who's who at a glance. Plus, it's kind of a nod to their role as educators, setting the tone for a serious learning environment.”

Phân tích từ vựng:

 • Distinct attire: Clothing that is unique, easily recognizable, and often signifies a specific group, profession, or occasion.

  • Phiên âm IPA: /dɪˈstɪŋkt əˈtaɪər/

  • Dịch nghĩa: Trang phục đặc trưng

  • Lưu ý: Có thể bao gồm đồng phục học sinh, trang phục truyền thống, hoặc bất kỳ loại quần áo nào mà qua đó có thể nhận biết được bản sắc hoặc thuộc tính của một nhóm.

 • Authority: The power or right to give orders, make decisions, and enforce obedience, or a person or organization having political or administrative power and control.

  • Phiên âm IPA: /əˈθɔːrɪti/

  • Dịch nghĩa: Quyền lực

  • Lưu ý: Liên quan đến khả năng hoặc quyền hạn điều khiển, quản lý, hoặc hướng dẫn người khác, thường dựa trên vị thế hoặc vai trò trong một tổ chức hoặc cộng đồng.

 • Serious learning environment: An educational setting that is focused and structured, designed to facilitate intense study and academic achievement.

  • Phiên âm IPA: /ˈsɪəriəs ˈlɜːrnɪŋ ɪnˈvaɪrənmənt/

  • Dịch nghĩa: Môi trường học tập nghiêm túc

  • Lưu ý: Trọng tâm là tạo điều kiện cho sự tập trung cao độ và học thuật, với ít xao lãng và gián đoạn, nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

3. What would you say are the advantages and disadvantages of wearing a school uniform?

Câu trả lời mẫu:"On the plus side, school uniforms are great for fostering a sense of unity – everyone's in the same boat. They cut down on the morning guesswork of what to wear and help keep the focus on learning, not fashion contests. But on the flip side, they can cramp your style, limiting how students express themselves. And, let's be real, not everyone's thrilled about wearing the same outfit day in, day out. Plus, the cost can add up, making it a bit of a headache for some families.”

Phân tích từ vựng:

 • A sense of unity: The feeling of being together and working together as one, often within a group or community, sharing common goals, interests, or values.

  • Phiên âm IPA: /ə sɛns ʌv ˈjuːnɪti/

  • Dịch nghĩa: Cảm giác đoàn kết

  • Lưu ý: Mô tả tình trạng mà mọi người cảm thấy gắn bó và hợp nhất, hỗ trợ lẫn nhau và hướng tới mục tiêu chung, thể hiện sự mạnh mẽ và đồng lòng trong cộng đồng hoặc nhóm.

 • Morning guesswork: The act of making uncertain decisions or predictions early in the day, often due to a lack of clear information or planning.

  • Phiên âm IPA: /ˈmɔːrnɪŋ ˈɡɛswɜːk/

  • Dịch nghĩa: Đoán mò buổi sáng

  • Lưu ý: Có thể ám chỉ việc phải quyết định một cách không chắc chắn về các nhiệm vụ hàng ngày hoặc kế hoạch do thiếu thông tin rõ ràng, gây ra cảm giác bất ổn hoặc căng thẳng vào đầu ngày.

 • Fashion contests: Competitive events where individuals or designers showcase their fashion creations or styles, judged on various criteria such as originality, beauty, and trendiness.

  • Phiên âm IPA: /ˈfæʃən ˈkɒntɛsts/

  • Dịch nghĩa: Cuộc thi thời trang

  • Lưu ý: Những sự kiện này cung cấp cơ hội để những người yêu thời trang và các nhà thiết kế trình bày tài năng và sáng tạo của mình, thường đi kèm với giải thưởng và sự công nhận trong ngành thời trang.

4. What are some examples of occupations that require people to wear a uniform?

Câu trả lời mẫu:"Oh, there are loads. Think of the military and law enforcement – uniforms are key for showing rank and team. Healthcare workers wear them for hygiene and to make it easy to spot who's who. And don't forget about pilots, flight attendants, and folks in the service industry. It's all about presenting a polished, professional front and sometimes, making sure you're easily identifiable in a crowd.”

Phân tích từ vựng:

 • Law enforcement: The activity of ensuring that the laws of an area are obeyed, often carried out by government agencies such as the police or other authorized organizations.

  • Phiên âm IPA: /lɔː ɪnˈfɔːsmənt/

  • Dịch nghĩa: Thực thi pháp luật

  • Lưu ý: Bao gồm một loạt các hoạt động từ giám sát, điều tra, đến bắt giữ những người vi phạm pháp luật, nhằm duy trì trật tự và an toàn cộng đồng.

 • Hygiene: The practice of maintaining good health and preventing disease, especially through cleanliness.

  • Phiên âm IPA: /ˈhaɪdʒiːn/

  • Dịch nghĩa: Vệ sinh

  • Lưu ý: Một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày, bao gồm việc rửa tay, tắm rửa, và các biện pháp vệ sinh khác để bảo vệ bản thân và người khác khỏi vi khuẩn và bệnh tật.

 • Professional front: The manner in which an individual or organization presents themselves in a professional setting, often emphasizing a polished and competent appearance or demeanor.

  • Phiên âm IPA: /prəˈfɛʃənl frʌnt/

  • Dịch nghĩa: Bề ngoài chuyên nghiệp

  • Lưu ý: Đề cập đến cách thức một cá nhân hoặc tổ chức thể hiện mình trong môi trường chuyên nghiệp, bao gồm trang phục, giao tiếp, và thái độ làm việc, nhằm tạo ấn tượng tích cực và duy trì uy tín chuyên môn.

5. Do you feel that uniforms are important?

Câu trả lời mẫu:"Absolutely, in many cases, uniforms are pretty crucial. They're not just about looking sharp; they're about building a team spirit and ensuring safety in certain jobs. It's like wearing your team colors, showing you're part of something bigger. But, it's not a one-size-fits-all kind of deal. The importance really depends on the job at hand and what the uniform is meant to achieve.”

Phân tích từ vựng:

 • Crucial: Extremely important or essential, often because it has a decisive influence on the outcome or success of something.

  • Phiên âm IPA: /ˈkruːʃəl/

  • Dịch nghĩa: Rất quan trọng

  • Lưu ý: Thường được sử dụng để mô tả những yếu tố, quyết định, hoặc thời điểm có tầm ảnh hưởng lớn đến kết quả của một sự kiện, dự án, hoặc quá trình nào đó.

 • Looking sharp: Having a neat, well-groomed, and stylish appearance, often implying professionalism or a keen attention to detail in one's attire.

  • Phiên âm IPA: /ˈlʊkɪŋ ʃɑːrp/

  • Dịch nghĩa: Trông sắc sảo

  • Lưu ý: Mô tả việc một người trông thanh lịch và chuyên nghiệp, với quần áo và phong cách cá nhân được chăm chút cẩn thận, thể hiện sự tự tin và tôn trọng đối với người khác.

 • Team spirit: The feeling of pride and loyalty that members of a group share, motivating them to work together effectively and support each other towards a common goal.

  • Phiên âm IPA: /tiːm ˈspɪrɪt/

  • Dịch nghĩa: Tinh thần đồng đội

  • Lưu ý: Tinh thần này thúc đẩy sự hợp tác, giao tiếp, và sự ủng hộ lẫn nhau trong nhóm, là yếu tố then chốt để đạt được thành công chung và duy trì môi trường làm việc tích cực.

Xem thêm:

Mong rằng thông qua bài viết này, người học đã nắm được cách triển khai ý cho chủ đề Describe a time you wore a uniform for work or school.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833