Synonyms cho 30 từ vựng phổ biến trong tiếng Anh

Sử dụng synonyms là một trong những cách giúp bài làm của bạn academic hơn và ghi điểm vocabulary với giám khảo. Thay vì sử dụng các từ ngữ thông dụng như: good, helpful, ideal… bạn có thể sử dụng các synonyms để ghi điểm từ vựng cho bài Speaking hoặc Writing.

Xem thêm  Triển khai ý trong IELTS Writing Task 2 và mô hình tư duy What - Why - How

Leave a Comment