Language variations – Biến thể trong Tiếng Anh

Bài viết sẽ làm rõ nguyên nhân của những biến thể (variations trong Tiếng Anh), phân loại và kết luận về mối quan hệ giữa biến thể của ngôn ngữ với việc học Tiếng Anh của người học.

7 phương pháp học Tiếng Anh phổ biến (Phần 3)

Tiếp nối 2 phần trước, phần 3 tập trung phân tích 7 phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả: Thị giác – Không gian, Thính giác – Âm nhạc, Ngôn từ, Vận động, Toán học – Logic, Xã hội, Cá nhân